Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων . Εορτάζει στις 18 Μαρτίου


Εἴσελθε, κέρδος ἐκ ταλάντων προσφέρων,
Εἰς τὴν χαράν, Κύριλλε, τοῦ σοῦ Κυρίου.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάνατος μέλας εἷλε Κύριλλον.

Βιογραφία
Ο Άγιος Κύριλλος καταγόταν από την Παλαιστίνη και γεννήθηκε πιθανώς το έτος 313 μ.Χ. στα Ιεροσόλυμα. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος υπό του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μαξίμου του Γ' (333 - 348 μ.Χ.) (βλέπε 9 Μαΐου), τον οποίο και διαδέχθηκε στην επισκοπική έδρα κατά τις αρχές του έτους 348 μ.Χ., είτε διότι ο Μάξιμος απομακρύνθηκε από τους αιρετικούς Αρειανούς, είτε διότι πέθανε.


Ο Άγιος αρχικά αδιαφορούσε για τις δογματικές «λεπτολογίες» και απέφευγε επιμελώς τον όρο «ομοούσιος». Γι' αυτό ο Αρειανός Μητροπολίτης Κασαρείας Ακάκιος ενέκρινε την εκλογή του και τον χειροτόνησε Επίσκοπο. Αλλά συνέβη και εδώ, ότι αργότερα και στην περίπτωση του Αγίου Μελετίου, Πατριάρχου Αντιοχείας (τιμάται 12 Φεβρουαρίου). Ο Άγιος δεν έμεινε εκτός του κλίματος της εποχής, ως προς τους δογματικούς αγώνες και από τους πρώτους μήνες της αρχιερατείας του αποδείχθηκε με τις περίφημες Κατηχήσεις του, υπερασπιστής των Αποφάσεων και των Όρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου.

Τους αγώνες του Αγίου Κυρίλλου εξήρε και η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του έτους 382 μ.Χ.: «Τῆς δὲ γὲ μητρὸς ἁπασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις, τὸν αἰδεσιμώτατον Κύριλλον ἐπίσκοπον εἶναι γνωρίζομεν. Κανονικῶς τὲ παρὰ τῶν τῆς ἐπαρχίας χειροτονηθέντα πάλαι καὶ πλεῖστα πρὸς τοὺς Ἀρειανοὺς ἐν διαφόροις τόποις ἀθλήσαντα».

Η δογματική τοποθέτηση του Αγίου Κυρίλλου υπήρξε η πρώτη αιτία ρήξεως με τον Επίσκοπο Ακάκιο Καισαρείας, ο οποίος στη συνέχεια ζητούσε διάφορες αφορμές για να καταστρέψει τον Άγιο. Δεύτερη αιτία ήταν η διαφορά σχετικά με την δικαιοδοσία των δύο εδρών. Ως γνωστό, λόγω καταστροφής της πόλεως των Ιεροσολύμων η εκεί Χριστιανική κοινότητα διασκορπίστηκε, μετά δε την επανοικοδόμηση αυτής οι Χριστιανοί ήταν λίγοι, γι' αυτό σε Μητρόπολη αναδείχθηκε η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, Καισάρεια. Μετά από λίγο, όταν οι Χριστιανοί των Ιεροσολύμων αυξήθηκαν, η Επισκοπή Ιεροσολύμων ζήτησε αποκατάσταση της παλαιάς αυτής θέσεως. Το 325 μ.Χ. η Α' Οικουμενική Σύνοδος, διά του 7ου Κανόνος αυτής, όριζε να τιμάται ιδιαίτερα κατά τα αρχαία έθιμα ο Επίσκοπος Αιλίας, δηλαδή Ιεροσολύμων, η δε Μητρόπολη Καισαρείας να διατηρεί το οικείο αξίωμα. Η ασάφεια της διατυπώσεως του Κανόνος προκάλεσε διένεξη μεταξύ του Αγίου Κυρίλλου και του Ακακίου.


Ο τελευταίος ήταν σε πλεονεκτική θέση λόγω της υποστηρίξεως αυτού από τον Αρειανό αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 - 361 μ.Χ.) και αφού βρήκε πρόφαση κατά του Αγίου Κυρίλλου, ότι σε καιρό λιμού πούλησε ιερά κειμήλια και αναθήματα για να προσφέρει τροφή σε άπορους, καθαίρεσε τον Άγιο διά Συνόδου, η οποία συνήλθε στα Ιεροσόλυμα, το έτος 357 μ.Χ. και τον απομάκρυνε από εκεί.

Ο Άγιος Κύριλλος εξορίσθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έγινε δεκτός υπό του εκεί Επισκόπου Σιλβανού, ο οποίος απέρριψε την αξίωση του Ακακίου να διακόψει την επικοινωνία του με τον Άγιο. Ωστόσο ο Άγιος Κύριλλος ζητούσε να διερευνηθεί η υπόθεσή του από μεγαλύτερη Σύνοδο. Πράγματι, η Σύνοδος η οποία συνήλθε το έτος 359 μ.Χ. στα Ιεροσόλυμα, τον αποκατέστησε και τον αθώωσε, αλλά ο Ακάκιος, αφού κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, ματαίωσε τις αποφάσεις της Συνόδου των Ιεροσολύμων δι' άλλης Συνόδου, η οποία συνήλθε το έτος 360 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και επικύρωσε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου Κυρίλλου.

Ο Άγιος Κύριλλος επέστρεψε στην έδρα του, όπως και οι λοιποί εξόριστοι Επίσκοποι, το έτος 361 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος θέλοντας να έχει κοντά του όλους τους εχθρούς του αυτοκράτορα Κωνστάντιου, ανακάλεσε τους εξόριστους Αρχιερείς. Ο Άγιος αισθανόταν την ανάγκη να επιδοθεί στη διαποίμανση του ποιμνίου του. Αλλά μετά τον θάνατο του Ιουλιανού του Παραβάτου, στις 26 Ιουλίου 363 μ.Χ., εξορίσθηκε και πάλι από τον αυτοκράτορα Ουάλη (364 - 378 μ.Χ.) για ένδεκα χρόνια και επανήλθε στα Ιεροσόλυμα μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, το έτος 378 μ.Χ.

Ο Άγιος Κύριλλος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 387 μ.Χ.

Το κύριο έργο του είναι οι Κατηχήσεις (23 στο σύνολο), οι οποίες εκφωνήθηκαν κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Διακαινησίμου εβδομάδας του έτους 348 μ.Χ. στη βασιλική της Αναστάσεως. Σκοπός των Κατηχήσεων ήταν αφ' ενός μεν η εισαγωγή των Κατηχουμένων στις θεμελιώδεις διδασκαλίες της πίστεως και του ηθικού βίου των Χριστιανών, αφ' ετέρου δε η φανέρωση των Μυστηρίων της Εκκλησίας στους Νεοβαπτισθέντες. Η αξία των Κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλλου είναι ανυπολόγιστη. Κανένα έργο προ αυτού δεν εμφανίζει με τόση παραστατικότητα σχεδόν όλο το τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και το μυστηριακό και αγιαστικό σύστημα με τόση καταπληκτική ομοιότητα προς τα μέχρι σήμερα τελούμενα στο ναό, ώστε δικαιολογημένα να θεωρούμε ότι οι Κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου αποτελούν έκτυπη αναπαράσταση και στην πράξη διατήρηση αυτής της ίδιας της Αποστολικής Τελετουργικής Παραδόσεως.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Κύριλλε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Στέλνουμε επιστολές συμπαράστασης στους κρατούμενους στρατιωτικούς Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη και στον αγωνιστή για την αναγνώριση της Γενοκτονίας,Έλληνα του Πόντου Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί
Θ. Μαλκίδης

Στέλνουμε γράμματα και ευχές στους κρατούμενους στις Τουρκικές φυλακές Έλληνες στρατιωτικούς Άγγελο Μητρετώδη  και Δημήτρη Κούκλατζη και στον αγωνιστή για την αναγνώριση της Γενοκτονίας,Έλληνα του Πόντου Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί 

Γνωρίζω προσωπικώς τι σημαίνει να κατηγορείσαι με ψεύτικα και κατασκευασμένα στοιχεία, να συκοφαντείσαι, να διώκεσαι από τις ίδιες δυνάμεις που  έχουν κρατούμενο στις Τουρκικές φυλακές τον Άγγελο Μητρετώδη και τον Δημήτριο Κύκλατζη, καθώς και τον Έλληνα του Πόντου αγωνιστή για την αναγνώριση της Γενοκτονίας,  Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί.  

Ξέρω όμως επίσης πως  οι ψεύτες και οι συκοφάντες, κρύβονται μπροστά στην  Αλήθεια, γι' αυτό και στηρίζουμε τον Άγγελο, τον Δημήτρη , τον Γιάννη- Βασίλη  μέχρι την απελευθέρωσή τους.

Στηρίζουμε με τα γράμματά μας, τις ευχές μας τον Άγγελο, τον Δημήτρη, τον Γιάννη Βασίλη, τον Έλληνα που ανακάλυψε την πραγματική ταυτότητα και αγωνίζεται  για την αναγνώριση της Γενοκτονίας και  κατηγορείται μεταξύ των άλλων,  για προσβολή του Κεμάλ και  του Ερντογάν!

Κάνουμε γνωστό σε όλον τον κόσμο την παράνομη κράτηση στα τουρκικά κάτεργα, όπως έγραφε τούτες τις μέρες του 1826 ο Ιάκωβος Μάγερ από  το πολιορκημένο Μεσολόγγι πως "η δημοσιοποίηση είναι η  ψυχή της δικαιοσύνης".

Ο Άγγελος Μητρετώδης , ο Δημήτρης Κούκλατζης, ο Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί,  κρατούμενοι παρανόμως από την Τουρκία του Χίτλερ Ερντογάν δεν είναι μόνοι. 

Στέλνουμε  επιστολές  και ευχές., λέξεις που δυναμώνουν τον αγώνα επιβίωσής, των οικογενειών τους, όλων των Ελλήνων και των ανθρώπων που αγωνίζονται ενάντια στην αδικία, τη λήθη και το ψεύδος. 

Καλύτερα Χωροφύλακες παρά παπάδες...“Το σπίτι μου, το κάστρο μου”, λένε οι Αγγλοσάξονες. Και το εννοούν. Στον Καναδά που έχει πολύ αυστηρή νομοθεσία σε σύγκριση με τις ΗΠΑ για την οπλοφορία και γενικά την οπλοκατοχή, πριν από μερικά χρόνια, ένας σύντεκνος από τα Ζωνιανά, ο Βασίλης Παρασύρης, σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του τέσσερα (!) άτομα από ομάδα της Δίωξης Ναρκωτικών, που είχαν κάνει ντου, έχοντας κάνει λάθος στην... διεύθυνση. Έσπασαν δηλαδή την πόρτα λάθος ανθρώπου και μέσα στο σκοτάδι και την σύγχυση ο Κρητίκαρος τους πέρασε για ληστές και τους έστειλε εις τόπον χλοερόν, εις τόπον αναψύξεως, θεωρώντας πως υπερασπίζεται την φαμίλια του και το σπίτι του από συμμορία κακοποιών. Στο δικαστήριο αθωώθηκε. Στις ΗΠΑ, εάν εισβάλλει κάποιος στο σπίτι σου, του ανοίγεις έξτρα κουμπότρυπες κι ο Εισαγγελέας στέλνει την υπόθεση στο αρχείο, αφού το Αστυνομικό Τμήμα σε κεράσει καφέ και σου πάρει μια κατάθεση, ενώ τα ΜΜΕ θα εστιάσουν στην γενναιότητα του πατέρα ή της μάνας που υπερασπίστηκε την οικογένεια και το άσυλο της από κακοποιούς.

Στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο είναι κωμικοτραγικό. Οι κακοποιοί βρίσκουν εύκολα όπλα. Πληρώνουν ή τα ανταλλάσσουν με κλοπιμαία, ναρκωτικά και άλλες βρωμοδουλειές και δεν διστάζουν να τα φέρουν πάνω τους και να τα χρησιμοποιούν. Παντού στον κόσμο οι κακοποιοί έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα όπλα, διότι απλούστατα είναι... κακοποιοί! Δεν έχουν ηθικές αναστολές και είναι εργαλεία της “δουλειάς”. Όπως ο υδραυλικός αγοράζει γαλλικά κλειδιά, βιδολόγους και πένσες, οι ληστές και άλλοι συνάδελφοί τους αγοράζουν κουμπούρια ή μαχαίρια. Οι νόμιμοι πολίτες, αντιθέτως, έχουν ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για απόκτηση όπλου για νόμιμη οπλοφορία. Κι αν το χρησιμοποιήσουν, ο Εισαγγελέας θα περάσει από το πιο ψιλό κόσκινο τα γεγονότα, με την δίωξη στην “κωλότσεπη”, στην λογική “πήγαινε να τα βρεις στο Δικαστήριο” και με το ένα αυτί στην τεχνητή “κοινή γνώμη” συγκεκριμένων μέσων και την “πολιτική ορθότητα”. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Ποινικού Κώδικα λέει πως “το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές περιστάσεις”. Αν ο εισβολέας κρατάει μαχαίρι ή ρόπαλο μπαίνοντας στο δωμάτιο της κόρης σου κι εσύ του αδειάσεις το δίκαννο έντρομος μέσα στο σκοτάδι και δεν ζυγίσεις με το υποδεκάμετρο όλα αυτά του νόμου, έχεις κονομήσει υπέρβαση των ορίων της άμυνας και καταδίκη.

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Νηπιαγωγεία «ουδέτερα φύλου» στην Σουηδία διδάσκουν τα αγόρια να φοράνε φουστάνια. Ποιο σκοτεινό σχέδιο κρύβεται πίσω από την προσπάθεια κατάργησης των φύλων;
ΚΟ: Πριν λίγες ημέρες παρατήρησα στην Αθήνα τα λεωφορεία να έχουν μεγάλες διαφημίσεις της Benetton που είχαν το μότο “genderfree zone”, που σημαίνει ζώνες ελεύθερες από το φύλο... Με εικόνες "gender fluid" multi-culti νεαρών μοντέλων. Καταλαβαίνετε ότι τίποτα πλέον σήμερα δεν είναι αθώο. Το σύνθημα αυτό έχει αρχίσει και προωθείται συνεχώς, ως το επόμενο βήμα «ισότητας» και «απελευθέρωσης από στερεότυπα». Θα το δείτε με διάφορες παραλλαγές ("clothes have no gender", "color have no gender" κλπ), ενώ ήδη έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν τα αγαπημένα παιδιά του συστήματος, οι κολαούζοι της Νέας Τάξης, οι λεγόμενοι «αντίφα» και «αντεξουσιαστές». Το φύλο λογίζεται κάτι σαν βάρος ή φόρος (μου θυμίζει τα duty free) από το ποίο πρέπει να απαλλαγούμε. Να «ελευθερωθούμε». Επαγγέλλονται «ελευθερία», ενώ είναι δούλοι της διαφθοράς, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος (Β΄ Πέτρου 2:19) και προετοιμάζουν το έδαφος για την πιο στυγνή τυραννία που γνώρισε ο κόσμος. Κράτος – παρακράτος – εμπορικοί κολοσσοί όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί. 
 
LifeSiteNews / ΚΟ

Πολλά προσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το σουηδικό κράτος είναι πλέον «ουδέτερα από πλευράς φύλου» (“gender-neutral”) και διδάσκουν τα παιδιά να απορρίπτουν τις φυσικές τους κλίσεις προς τις αρσενικές ή θηλυκές δραστηριότητες και αντίθετα τους ζητούν να κάνουν δραστηριότητες που συνήθως συνδέονται με το αντίθετο φύλο.

"Η προσέγγιση της προσχολικής ηλικίας για το φύλο έχει πλέον γίνει μια κοινή ερώτηση πριν από την εγγραφή", ανέφεραν οι NewYork Times σε μια έρευνα για αυτά τα σχολεία. Οι Σουηδοί εκπαιδευτικοί "κάνουν ό, τι μπορούν για να αποδομήσουν" το φύλο.
Από το 1998, το κρατικό πρόγραμμα σπουδών έχει απαιτήσει από τους δασκάλους να «εξουδετερώσουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων και τα πρότυπα των φύλων».

Έτσι, τα σχολεία συμμορφώνονται με διαφορετικούς τρόπους, βασιζόμενα σε μεγάλο βαθμό στην εκάστοτε διεύθυνσή τους. Πολλά παιδάκια εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα όταν είναι μόλις ενός έτους.

Στην αυγή αυτού του μαζικού κοινωνικού πειράματος, "Τα αγόρια και τα κορίτσια στα νηπιαγωγεία χωρίστηκαν κάποιες ώρες της ημέρας και εκπαιδεύονταν στα γνωρίσματα που συνδέονταν με το άλλο φύλο. Τα αγόρια έκανα μασάζ στα πόδια το ένα στου άλλου. Τα κορίτσια έκαναν βόλτα στο χιόνι ξυπόλυτα και τους είπαν να ανοίξουν το παράθυρο και να αρχίσουν να ουρλιάζουν".

Τώρα, τα νηπιαγωγεία χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών για την εξάλειψη του φύλου από την τάξη, και κάνουν τα κορίτσια να δρουν σαν αγόρια και αντίστροφα. Αποτρέπουν τα αγόρια να παίζουν μόνο με άλλα αγόρια και τα κορίτσια μόνο με άλλα κορίτσια. Τα παιδιά στέλνονται σε μια παιδική κουζίνα, όπου τα κορίτσια μαθαίνουν να φωνάζουν "Όχι!" Οι νηπιαγωγοί έχουν τώρα "ειδικούς για το φύλο" στο προσωπικό που ασχολούνται με«προβλήματα» όπως όταν τα αγόρια αρνούνται να ζωγραφίσουν ή να χορέψουν ή όταν σχεδιάζουν βλεφαρίδες μόνο σε θηλυκά πρόσωπα.

Nέο μήνυμα Άγκυρας: Δεν υποχωρούμε από τα δικαιώματά μας

Ο ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.....ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ....ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ.Μήνυμα ότι δεν πρόκειται «να υποχωρήσει από τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της» στέλνει η Αγκυρα, στον απόηχο των αιχμηρών τοποθετήσεων, κατά την Σύνοδο στη Βάρνα, από την πλευρά της Ε.Ε., για τη στάση της απέναντι στην Κύπρο και την Ελλάδα και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και ΑΟΖ.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας έρχεται μετά από τη μαραθώνια, περίπου 4,5 ωρών, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, υπό τον πρόεδρο Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναφέρεται, έγινε μία συνολική εξέταση των θεμάτων της Κύπρου, της Ανατολικής Μεσογείου, και των εξελίξεων στο Αιγαίο, ενώ, στην δήλωση που ακολούθησε, δεν λείπουν και τα πυρά της Αγκυρας κατά της Αθήνας, την οποία κατηγορεί ότι η στάση της δεν αρμόζει σε σχέση καλής γειτονίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το Συμβούλιο προειδοποίησε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα επέμβουν και στον κουρδικό θύλακα της Μανμπίτζ, στη βόρεια Συρία, εάν οι κουρδικές δυνάμεις δεν αποχωρήσουν από την περιοχή.

Σε αντίθεση με τον θύλακα της Αφρίν ωστόσο, στη Μανμπίτζ βρίσκονται και αμερικανικές ειδικές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν τους κούρδους στις μάχες εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.
kostasxan.blogspot.gr

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Παραλήρημα Μπαχτσελί: Ο βυθός της θάλασσας είναι γεμάτος από τους παππούδες σας

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΦΙΛΙΕΣ .

  • Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί σχηματίζει το σήμα των «Γκρίζων Λύκων» (φωτ. αρχείου: EPA / Sasa Stankovic)
Προκλητικές δηλώσεις έκανε ο επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο σύμμαχος του Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του MHP, έριξε λεκτικά πυρά εκτός ορίων, με αφορμή μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγες ημέρες.
«Ο Τσίπρας νομίζει πως το τέρμα είναι άδειο. Αυτό το άτομο, είπε στις Βρυξέλλες, χωρίς να κοκκινίσει το πρόσωπό του, ότι η Τουρκία θέλει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ότι η Τουρκία θα πυροβολήσει το πόδι της αν κάνει κάτι τέτοιο», τόνισε αρχικά στο παραλήρημά του. Και συνέχισε λέγοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε θράσος που είπε κάτι τέτοιο και πρόσθεσε, αναφερόμενος εμμέσως στην Μικρασιατική Καταστροφή, ότι «όλος ο κόσμος ξέρει ποιοι έριξαν σφαίρες εθνικής υπερηφάνειας, και ο βυθός της θάλασσας είναι γεμάτος από τους παππούδες όσων μιλούν με τέτοια κενά λόγια».
Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν φοβάται θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, είχε δηλώσει: «δεν φοβόμαστε και δεν πρέπει και ο ελληνικός λαός να έχει την αίσθηση του φόβου, γιατί έχουμε την αποτρεπτική ικανότητα και είναι σαφές ότι όποιος την προκαλούσε θα ήταν σαν να πυροβολεί τα δικά του πόδια».
pontos-news.gr

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Ἀνακομιδὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 13 Μαρτίου

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἀνακομιδὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 13 Μαρτίου

Μετὰ τὴν κατάπαυση τῆς εἰκονομαχίας καὶ τὴν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος Α’ (842-846 μ.Χ.) εἰσηγήθηκε στοὺς βασιλεῖς Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρα (842-867 μ.Χ.), ὅτι δὲν εἶναι δίκαιο τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου νὰ βρίσκεται μακριά. Ἔτσι ἀπεστάλησαν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν αὐτοκρατόρων οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου καὶ βρῆκαν τὸ ἱερὸ σκήνωμα αὐτοῦ ἀκέραιο καὶ ἄθικτο μετὰ δέκα ἐννέα ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησή του.
Μὲ ἱερὲς ὑμνῳδίες καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔβαλαν σὲ βασιλικὴ τριήρη καὶ τὸ ἔφεραν στὴ Βασιλεύουσα. Ὅταν τὸ βασιλικὸ πλοῖο προσέγγισε στὸν πορθμὸ τῆς Ἀκροπόλεως, ἐξῆλθαν μὲ λαμπάδες ὁ αὐτοκράτορας καὶ ἡ σύγκλητος γιὰ νὰ προϋπαντήσουν τὸ ἱερὸ λείψανο, τὸ ὁποῖο συνόδευσαν στὴν Ἁγία Σοφία.
Ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ἔτος 846 μ.Χ., τὸ κατέθεσαν στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου ἐτελεῖτο ἡ Σύναξη αὐτοῦ (2 Ἰουνίου).
Ἐκεῖ ἐκκλησιαζόταν τὴ Δευτέρα τοῦ Πάσχα ὁ αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος πρὸ τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου ἄναβε κεριὰ καὶ προσευχόταν.
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θήκη ἔνθεος, καὶ ζωῆς πλήρης, ἀναδέδεικται, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σορὸς τῶν μυριπνόων λειψάνων σου ἧς τὴ σεπτὴ κομιδῆ κομιζόμεθα, τᾶς δωρεᾶς Νικηφόρε τοῦ Πνεύματος. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

Η Ρόδος, επαρχία του Οθωμανικού κράτους, πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος, έδρα του Τούρκου διοικητή (βαλή) και βάση στρατευμάτων, με οθωμανικό πληθυσμό να κατοικεί μέσα στο Κάστρο, δεν θα μπορέσει να πάρει ενεργό μέρος στην επανάσταση του 1821. Συμβάλλει, όμως, στον αγώνα...
για την ανεξαρτησία του υπόδουλου Έθνους. Επίλεκτα μέλη της, μυούνται στη Φιλική Εταιρεία, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Αγάπιο. Όμως, το κίνημα που δημιουργήθηκε, προδόθηκε και οι μυημένοι σ' αυτό συλλαμβάνονται, βασανίζονται και...
φυλακίζονται.
Ροδίτες, σπουδαστές στην Ευρώπη, έμποροι της Αιγύπτου και όσοι έφυγαν από τη Ρόδο στην επαναστατημένη Ελλάδα, παίρνουν μέρος στην Επανάσταση ή βοηθούν οικονομικά τον Αγώνα.
Πάτμιος είναι ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, όπως επίσης Πάτμιος είναι και ο φλογερός απόστολος και αγωνιστής Δημήτριος Θέμελης, ο οποίος επισκέπτεται τα περισσότερα νησιά και μυεί όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα στη Φιλική Εταιρεία, προετοιμάζοντας τον γενικό ξεσηκωμό.
Διοικητής της Ρόδου τα χρόνια της επανάστασης, (1822-1835), ήταν ο διαβόητος Μεχμέτ Σουκιούρμπεης, μπέης μουτεσαρίφης του σαντζακίου της Ρόδου, που η παράδοση περιγράφει ως τρομερό χριστιανομάχο, ανάλγητο και τυραννικό. Είχε αντικαταστήσει τον φιλέλληνα Γιουσούφ Βέη, που μετατέθηκε στη Χίο με τον τίτλο του πασά. Λέγεται ότι ο Σουκιούρμπεης καταγόταν από τη Μάνη, γόνος της αρχοντικής οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων και αδελφός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Στη Ρόδο, διέμενε στη συνοικία του Νιοχωριού, στου «Μουσταφά Καπιτάνου το Σαράι», κοντά στη σχολή των «Φρέρηδων». Μικρό παιδί το πήραν οι Τούρκοι και τούρκεψε. Κι όπως ήταν έξυπνος ανέβηκε γρήγορα στα αξιώματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ως ναύαρχος, επισκέφθηκε τη Μάνη, την πατρίδα του και τον υποδέχθηκε εθιμοτυπικά ο ίδιος ο αδελφός του ο Πετρόμπεης. Ζήτησε να δει τη γρια αρχόντισσα, τη Μαυρομιχάλαινα κι όταν βρέθηκε μπροστά της γονάτισε, της φίλησε το χέρι και της είπε ότι είναι ο χαμένος της γιος. Κι εκείνη, αγέρωχη αρχόντισσα του δήλωσε πως δεν μπορεί να έχει Τούρκο γιο και τον έδιωξε ασυγκίνητη.
Αλλά αν η Ρόδος δεν μπόρεσε να επαναστατήσει, τα άλλα μας νησιά ξεσηκώνονται και στέκονται αλληλέγγυα στο μαχόμενο Έθνος.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου 2018, μετά την παρέλαση, ΟΛΟΙ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου


Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου 2018, 
μετά την παρέλαση,
ΟΛΟΙ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου: 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

των 2 στρατιωτικών
του Άγγελου Μητρετώδη 
και του Δημήτρη Κούκλατζη

Κάλεσμα μέσω facebook.

Σύμβουλος Πoύτιν: "Ο Eρvτογάν θα χτυπήσει την Ελλάδα τη Mεγάλη Eβδομάδα πριν το δημοψήφισμα..."


ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ .24.03.99 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ.

Βελιγράδι
Οι βομβαρδισμοί διήρκησαν 78 ημέρες ,οπού τουλάχιστον 2,500 χιλιάδες άτομα πέθαναν και περισσότερα απο 12,500 τραυματίστηκαν ..Η επίθεση στη Σερβία ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου 1999 στο Pancevo και η τελευταία επίθεση, η οποία έλαβε μέρος κοντά στο Kosovska Kamenica ήταν στις 10 Ιουνίου στις 10:13 CET(πηγή πληροφοριών από b92net)

1590956851514ed214f138a390025996_v4big
1134913883514ed218a500c624554074_v4big

Οἱ Νεομάρτυρες ἦταν τὸ μόνο ἀνάχωμα στόν ἀφελληνισμό τῶν Ρωμηῶν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας


Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, τὸ μόνο ἀνάχωμα καὶ ἡ μόνη δύναμη ποὺ μποροῦσε νὰ ἀνακόψει τὸ συνεχῶς διογκούμενο κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ -ἀποτέλεσμα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς, βίας καὶ παντοδαποὺς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς- ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες. Αὐτοὶ ἀναζωογονοῦσαν τὴν κλονιζόμενη πίστη τῶν συγχρόνων τους χριστιανῶν, ἐπισφραγίζοντας καὶ ἀνακαινίζοντάς την.
Τὰ Νεομαρτυρολογικὰ κείμενα, ὅπως αὐτὰ ποὺ συνέταξε ὁ Ἰωνάς, ὠφέλησαν πνευματικά τούς μοναχοὺς καὶ ταυτόχρονα συνέβαλαν στὴ διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συγγραφὴ καὶ ἡ ἀντιγραφὴ αὐτῶν, μαρτυροῦν τὴ μεγάλη συμβολὴ τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν στὴ διατήρηση ἀκμαίου τοῦ φρονήματος Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας.
Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὴν ἀνάδειξη νεοφανῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι μεγάλη καὶ οὐσιαστική. Τουλάχιστον τὸ ἕνα τρίτο αὐτῶν εἶναι Ἁγιορεῖτες ἢ πνευματικὰ τέκνα Ἁγιορειτῶν πατέρων. Οἱ τελευταῖοι, ὅπως ὁ Ἰωνὰς ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὄχι μόνο ἐξέθρεψαν καὶ ἂνδρωσαν πνευματικά τούς νεοφανεῖς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀκολούθως προέβαλαν τοὺς ἀγῶνες τους συστηματικά, πρὸς ὄφελος τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ.
Πηγή
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Ἁγιασμένες μορφὲς τῶν Καυσοκαλυβίων»

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Καναδάς. Η οικογένεια στο στόχαστρο!... Ο Καναδάς καταργεί τις λέξεις ‘’κύριος’’, ‘’κυρία’’, ‘’πατέρας’’ και ‘’μητέρα’’.


ΚΑΝΑΔΑΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ!….
Ο Καναδάς καταργεί τις λέξεις  ‘’κύριος’’, ‘’κυρία’’, ‘’πατέρας’’ και ‘’μητέρα’’.
Η καναδική διοίκηση θα αντικαταστήσει τους τίτλους "πατέρας" και "μητέρα" με τον όρο "γονέα" στα επίσημα έγγραφα και θα αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις λέξεις "κύριος" ή "κυρία" εκτός αν το ζητήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. "Η καναδική κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιεί το ουδέτερο φύλο σε όλες τα έγγραφά της", δήλωσε ο ΜαθιέΦιγιόν, διευθυντής επικοινωνίας του Υπουργού Οικογένειας Ζαν-Υβ Ντυκλό.

Η Υπηρεσία Καναδά, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στους πολίτες, "αποφάσισε να αναθεωρήσει όλες τις μορφές εγγράφων (γιατί) δεν είναι προσαρμοσμένες στις σημερινές πραγματικότητες", δήλωσε ο Φιγιόν. Η απόφαση αυτή ελήφθη ειδικότερα μετά από την περιπέτεια, για την οποία ενημερώθηκε ο υπουργόςΝτυκλό τον Ιανουάριο, ενός  ζευγαριού ομοφυλοφίλων από την Νέα Σκωτία (Ανατολικός Καναδάς) που επιθυμούσε να εκδώσει κάρτα κοινωνικής ασφάλισης για το παιδί τους και βρέθηκε αντιμέτωπο με το ερώτημα "ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα; ", δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Από σήμερα, θα ρωτούμε τα ονόματα των γονέων».

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Απάντηση σε άρθρο της Washington Post που ζητούσε οι γυναίκες να κάνουν έκτρωση εάν το παιδί που θα γεννήσουν έχει Σύνδρομο DownLifeSiteNews / ΚΟ 

Χθες ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down. Παρακάτω θα διαβάσετε μια ανοικτή επιστολή που έστειλε ο David GLejeune, Πρόεδρος του Ιδρύματος Jerome Lejeune USA, στην συντάκτρια της Washington PostRuth Marcus:
ΚΟ: Η liberal δημοσιογράφος Marcus γεννήθηκε στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ και είναι εβραϊκής καταγωγής. Είναι παντρεμένη με τον μεγαλοδικηγόρο και μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (Federal Trade Commission – FTC), Jonathan David Leibowitz και έχει δύο κόρες.

Αγαπητή Ruth Marcus,  

Στο άρθρο σας στην Washington Post, ισχυρίζεστε ότι θα τερματίζατε την εγκυμοσύνη σας εάν είχε βγει θετικό το τεστ για το σύνδρομο Down. Παρόλο που είστε ελεύθερη να εκφράσετε την προσωπική σας γνώμη, ακόμη και μια κακή σκέψη, είμαι υποχρεωμένος να αντικρούσω δημοσίως τις δηλώσεις που κάνατε σχετικά με την έκτρωση των παιδιών με σύνδρομο Down. Εδώ διακυβεύονται ζωές. Εάν οι συμβουλές σας γίνουν δεκτές από άλλους, η ζωή αθώων παιδιών θα εξαλειφθεί και οικογένειες θα στερηθούν από αξιαγάπητα, όμορφα ανθρώπινα όντα που συνεισφέρουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του ανθρώπου.

Ακολουθούν πέντε λόγοι για τους οποίους οι απόψεις σας είναι επικίνδυνες:

1. Η ευγονική είναι πάντα λάθος

Η πολιτική που υποστηρίζετε έχει τη γένεσή της στον σκοτεινό κόσμο της ευγονικής, όπου τα παιδιά εκλεκτικώς εξαλείφονται επειδή κάτι σε αυτά θεωρείται ανεπιθύμητο. Πιστεύετε ότι είναι αποδεκτό να τερματίσετε την εγκυμοσύνη σας εάν δεν θέλετε ένα παιδί αλλά προχωράτε ένα βήμα πιο πέρα – εξυμνείτε το δικαίωμα να τερματίσετε επιλεκτικά μια εγκυμοσύνη όταν το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι επιθυμητό.

Η ευγονική, από τον ίδιο τον ορισμό της, είναι "η πρακτική ή η υπεράσπιση της ελεγχόμενης εκλεκτικής αναπαραγωγής των ανθρώπινων πληθυσμών για τη βελτίωση της γενετικής σύνθεσης του πληθυσμού" (Merriam-Webster). Η ευγονική έχει μια μακρά ιστορία που συμβαδίζει με το ρατσισμό, το μίσος και τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

Το σχέδιο της ΝΤΠ σε πλήρη εφαρμογή: 115 παιδιά γεννήθηκαν από άνδρες (λεμε τωρα) στην Αυστραλία τα τελευταία δύο χρόνια.......

ΕΜΕΤΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟ 
Σημεία των καιρών – Το σχέδιο της ΝΤΠ σε πλήρη εφαρμογή: 115 παιδιά γεννήθηκαν από άνδρες στην Αυστραλία τα τελευταία δύο χρόνια
Περισσότεροι από 100 άνδρες έχουν γεννήσει παιδιά στην Αυστραλία τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το 2016 καταγράφηκαν 75 περιπτώσεις τοκετών από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άνδρες, ενώ το 2017 σημειώθηκαν 40 τέτοιοι τοκετοί.
Στην ουσία πρόκειται για τοκετούς από διαφυλικά άτομα, τα οποία έχουν διατηρήσει τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα παρά το ότι έχουν προχωρήσει σε αλλαγή φύλου, ενώ ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν μόνο τους τοκετούς που έγιναν μέσω του Medicare, και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις γεννήσεις που έγιναν σε ιδιωτικά μαιευτήρια από διαφυλικούς άνδρες.
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία που επιτρέπει στους διεμφυλικούς άνδρες να δέχονται τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας ψηφίστηκε το 2013.
Σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine το 2015, οι διαφυλικοί άνδρες είναι σε θέση να κυοφορήσουν και να γεννήσουν ακόμη και μετά την εκκίνηση της ορμονοθεραπείας με τεστοστερόνη, ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη το πώς η τεστοστερόνη επηρεάζει την σύλληψη και την κύηση.
asimpiestos.blogspot.com