Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Περὶ τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸν χριστιανισμὸν


Δεν συνηθίζονται τα εισαγωγικά σχόλια πριν από κείμενα Αγίων Πατέρων όπως το παρακάτω, λόγω της τεράστιας διαφοράς ποιότητας και πνευματικότητας του σχολιασμού, ως προς το άγιο και ψυχωφελές κείμενο.
Όμως λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που επιβάλλονται στην πατρίδα μας δαιμονιωδώς, σε μια προσπάθεια να νοιώσουμε και να πιστέψουμε ότι είμαστε σκώληκες κάτω από τις μπότες των φραγκολατίνων, ας προσέξουμε διαβάζοντας τι εστί Έλληνας κατά τον Άγιο Νεκτάριο.
ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΩΣ ΙΙΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝΕλληνική φιλοσοφία. Δύο λέξεις• αλλά λέξεις μεσταί μεγάλων και υψηλών εννοιών• εν αυταίς εγκολπούται η τελεία περί ανθρώπου έννοια• εν αυταίς συνάπτονται τα πέρατα της φιλοσοφικής ενεργείας• εν αυταίς περιλαμβάνεται το σύνολον των επιστημονικών αρχών• εν αυταίς εκφράζεται το πνεύμα της αναπτυχθείσης ανθρωπότητος• εν αυταίς χαρακτηρίζεται η τελεία του ανθρώπου εικών• εν αυταίς ομολογείται το μέγεθος του ανθρωπίνου νου• το ύψoς της ανθρωπίνης διανοίας, το βάθος των εννοιών, η ισχύς και το κάλλος του λόγου, η λεπτότης των διανοημάτων, η ευκρίνεια και η σαφήνεια αυτών, η δύναμις, η χάρις αυτών, και τέλος η θειότης του ανθρώπου.

Η ελληνική φιλοσοφία είναι η θεμελιώδης αρχή της αληθούς αναπτύξεως και μορφώσεως, είναι ο παιδαγωγός του ανθρώπου, ο ποδηγέτης προς την ευσέβειαν. Αύτη εγένετο διδάσκαλος της αληθείας, διδάσκουσα τον άνθρωπον τις εστί, τις η εν τω κόσμω αποστολή αυτού, και τι δέον εργάζεσθαι, διδάσκουσα αυτόν την ύπαρξιν του Θεού, την σχέσιν αυτού προς το θείον, και την σχέσιν του Θεού προς τον άνθρωπον• διδάσκουσα τα θεία ιδιώματα και την συγγένειαν του ανθρώπου προς το θείον.
Η Ελληνική φιλοσοφία εδίδαξεν την πρόνοιαν του Θεού προς την ανθρωπότητα και εγένετο διά των υγιών αυτής θεωριών παιδαγωγός της ανθρωπότητος εις Χριστόν.
Η φιλοσοφία είναι αληθώς αναφαίρετον κτήμα του Έλληνος• διαδιδομένη ανά τα έθνη προσηλυτίζει αυτά και καθιστά αυτά ελληνικά, ουδέποτε δε παύεται ούσα Ελληνική• οι οπαδοί αυτής, οι ομιληταί αυτής αποβάλοντες το ξένον και βάρβαρον περιβάλλονται το ελληνικόν και την ευγένειαν• η Ελληνική φιλοσοφία προώρισται ίνα καταστήση τους πάντας  Έλληνας• εγεννήθη υπέρ του χριστιανισμού και συνεταυτίσθη μετ' αυτού, όπως εργασθή προς σωτηρίαν της ανθρωπότητος. Έλλην και φιλοσοφία εισί δύο τινά αναπόσπαστα• μαρτυρεί δε και ο Απόστολος των εθνών Παύλος λέγων: Έλληνες σοφίαν ζητούσιν.

Ο Έλλην αληθώς εγεννήθη, ίνα φιλοσοφή• διότι εγεννήθη διδάσκαλος της ανθρωπότητος. Αλλ' εάν η φιλοσοφία εγένετο παιδαγωγός εις Χριστόν έπεται ότι ο Έλλην πλασθείς φιλόσοφος επλάσθη χριστιανός, επλάσθη ίνα γνωρίση την αλήθειαν καί διαδώ αυτήν τοις έθνεσιν.
Ναι ο Έλλην εγεννήθη κατά θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος της ανθρωπότητος• τούτο το έργον εκληρώθη αυτώ• αύτη ην η αποστολή αυτού• αύτη η κλήσις αυτού εν τοις έθνεσιν• μαρτύριον η εθνική αυτού ιστορία• μαρτύριον η φιλοσοφία αυτού• μαρτύριον η κλίσις αυτού• μαρτύριον αι ευγενείς αυτού διαθέσεις• μαρτύριον η παγκόσμιος ιστορία• μαρτύριον η μακροβιότης αυτού, εξ ης δυνάμεθα αδιστάκτως να συμπεράνωμεν και την αιωνιότητα αυτού, διά το αιώνιον έργον του Χριστιανισμού μεθ' ου συνεδέθη ο Ελληνισμός• διότι ενώ όλα τα έθνη τα εμφανισθέντα επί της παγκοσμίου σκηνής ήλθον και παρήλθον, μόνον το Ελληνικόν έμεινε ως πρόσωπον δρων επί της παγκοσμίου σκηνής καθ' όλους τους αιώνας• και τούτο, διότι η ανθρωπότης δείται αιωνίων διδασκάλων• μαρτύριον τέλος η εκλογή αυτού μεταξύ των εθνών υπό της θείας προνοίας, όπως εμπιστευθή αυτώ, την ιεράν παρακαταθήκην την αγίαν πίστιν, την θρησκείαν της αποκαλύψεως και το θείον έργον της αποστολής αυτής, το αιώνιον έργον της σωτηρίας διά της διαπλάσεως απάσης της ανθρωπότητος κατά τας αρχάς της αποκαλυφθείσης θρησκείας.
Το έργον τούτο αληθώς ανετέθη τη Ελληνική φυλή• τούτο μαρτυρείται υπό της ιστορίας• εν μόνον βλέμμα ριπτόμενον εις την ιστορίαν του χριστιανισμού επαρκεί όπως πιστώση την αλήθειαν ταύτην. Εν τη ιστορία του χριστιανισμού από της πρώτης σελίδος αυτής αναφαίνεται η της Ελληνικής φυλής εν τω χριστιανισμώ δράσις, και η κλήσις αυτής, ίνα αναλάβη το μέγα της αποστολής του χριστιανισμού έργον.
Οι θείοι του Σωτήρος λόγοι "νυν εδοξάσθη ο υιός του ανθρώπου", ότε ανηγγέλθη αυτώ, ότι Έλληνες ήθελον ιδείν αυτόν, ενείχον βαθείαν έννοιαν• η ρήσις ην προφητεία, πρόρρησις των μελλόντων• οι εκεί εμφανισθέντες Έλληνες ήσαν οι αντιπρόσωποι όλου του Ελληνικού έθνους• εν τη παρουσία αυτών διείδεν ο θεάνθρωπος Ιησούς το έθνος εκείνο, εις ο έμελλε να παραδώση την ιεράν παρακαταθήκην, ίνα διαφυλαχθή τη ανθρωπότητι.
Εν τη επιζητήσει αυτών διέγνω την προθυμίαν της αποδοχής της εαυτού διδασκαλίας, διείδε την εαυτού δόξαν, την εκ της πίστεως των εθνών, και ανεγνώρισε το έθνος, όπερ προς τον σκοπόν τούτον προώριστο από καταβολής κόσμου.
Το Ελληνικόν έθνος αληθώς προς τον σκοπόν τούτον εκλήθη από καταβολής κόσμου και προς τούτον μαρτυρείται διαπεπλασμένον• ο Θεός εν τη θεία αυτού προνοία διέπλασεν αυτό οφθαλμόν του σώματος του συγκροτουμένου υφ' απάσης της ανθρωπότητος• ως όργανον τοιούτον εν τω σώματι της ανθρωπότητος ο Έλλην εκλήθη ίνα εργασθή και εν τω έργω της αναγεννήσεως.

Tο  Ελληνικόν έθνος ένεκα της φυσικής αυτού ταύτης ιδιότητος απέβη αληθώς οφθαλμός ετάζων τα τε εμφανή και τα κεκαλυμμένα υπό του πέπλου του μυστηρίου• ητένισεν έκθαμβον προς το έκπαγλον κάλλος του κόσμου της δημιουργίας, και ανεζήτησε τον θείον αυτής δημιουργόν• αφοσιώθη εις την προσφιλή αυτώ έρευναν και ανεύρε τον θείον δημιουργόν εν τοις δημιουργήμασιν αυτού• η εικών του θείου καλλιτέχνου δημιουργού θείω δακτύλω εγγεγραμμένη εν τοις δημιουργήμασιν αυτού προσείλκυσεν αυτόν και αφήρπασεν.
Η εικών του Θεού κατενοήθη εν μικρογραφία εν τη καλλιτεχνική κατασκευή των όντων, τοσούτω εν τη θαυμασία κατασκευή του μικρού θαλερού του ωραιοτάτου και τερψιθύμου ανθυλλίου, όσω και εν τη κατασκευή των μεγίστων δημιουργημάτων• η αναρίθμητος ποικιλία η από των ελαχίστων δι' απείρου σοφίας εκτυλισσομένη και προς τα μέγιστα καταλήγουσα, αποβαίνει τω φιλοσόφω απειροβάθμιος κλίμαξ, ης η κορυφή εν τω Ουρανώ, ην θαρραλέω βήματι αναβαίνων ανέρχεται αυτήν αδιαλείπτως τας βαθμίδας αμείβων, και μόνον προς ουρανόν ατενίζων αίρεται ολονέν από της γης, αποδυόμενος τον περιττόν γήινον φόρτον, και ζητεί να αποβή πνεύμα, όπως προσεγγίση τω θείω πνεύματι, ούτινος τον θρόνον τίθησιν εν Ουρανώ• εννοεί ότι μία αρχή, μία δύναμις, μία άπειρος σοφία, εν ον θείον αγαθόν εγένετο ο δημιουργός της θαυμαστής ταύτης δημιουργίας.

Η κατανόησις του θείου εκ των θείων αυτού ιδιοτήτων γεννά εν αυτώ το συναίσθημα της αγάπης και της λατρείας• η καρδία αυτού πληρούται θείου τινός έρωτος και θερμαίνεται υπό θείου πυρός• αισθάνεται, ότι εν αυτώ, κατοικεί μυστική τις δύναμις, έλκουσα αυτόν προς το θείον• η ισχύς αυτής είναι ακατάληπτος αλλ' ισχυρά ως δύναμις θεία• κυριεύει αυτού και διευθύνει τας τε πνευματικάς αυτού και σωματικάς δυνάμεις κατά την ιδίαν βούλησιν• έχει βούλησιν ετέραν παρά την θέλησιν του αισθητικού ανθρώπου• αύτη εν αυτώ κρατεί και ευθύνει τα πάντα• περίεργον το φαινόμενον• τι τούτο, ερωτά, το γεννηθέν εν εμοί; τις η σχέσις εμού προς το θείον, προς ο η εν εμοί αύτη δύναμις σπεύδει ακατάσχετος, προς ο ζητεί να προσπελάση, προς ο τείνει να αφομοιωθή;
Πώς η φύσις η εν εμοί υπετάγη τη υπερφυσική ταύτη δυνάμει; πώς δε εγώ ο φυσικός άνθρωπος εκουσίως υποτάσσομαι τη υπερφυσικότητι; χαίρω δε επί τη τοιαύτη υποταγή μάλλον ή επί τη φυσική των ορμών ελευθερία; τις λοιπόν ειμί εγώ ο εκ της γης προελθών και τον ουρανόν επιζητών; τις η σχέσις της γης προς τον Ουρανόν; των αισθητών προς τα υπέρ αίσθησιν; τις η σχέσις η εμή προς το θείον; διατί αγαπώ αυτό; διατί επιποθώ αυτό; διατί επιθυμώ να εξομοιωθώ προς αυτό; ειμί λοιπόν πνεύμα; ειμί λοιπόν ον τι υπερφυσικόν; αλλ' ιδού αποθνήσκω και ο τάφος καλύπτει το άπνουν και νεκρόν μου σώμα• πώς όμως o θάνατος αδυνατεί να με πείση ότι αποθνήσκω εις το παντελές; πώς έτι ελπίζω ότι ζωή αιώνιος μοι επιφυλάσσεται; πόθεν η πληροφορία αύτη περί αιωνίου ζωής; βλέπω ότι αποθνήσκω, και όμως πέποιθα ότι ζήσομαι εις αιώνα• ο βίος μου άπας τούτο μαρτυρεί• o βίος των ανθρώπων απάντων τούτο μαρτυρεί• οι άνθρωποι ζώσι διά την αιωνιότητα• ο άνθρωπος άρα έχει κοινήν την πληροφορίαν περί της αιωνιότητός του• η εν αυτώ οικούσα θεία εκείνη δύναμις η έλκουσα προς το θείον αύτη περί της αθανασίας και αιωνιότητός του εδίδαξεν αυτόν• αύτη μυστικώς επληροφόρησεν αυτόν, το δε κύρος του λόγου αυτής έπεισεν αυτόν. Ιδού ο λόγος της πίστεως αυτού προς την αθανασίαν.
Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ον αθάνατον, διότι νοεί το θείον, διότι έλκεται προς το θείον, διότι αγαπά το θείον, διότι λατρεύει το θείον, διότι πληροφορείται διά της εν αυτώ μυστηριώδους δυνάμεως υπ' αυτού του θείου.

Ο Έλλην λοιπόν διά της φιλοσοφίας εγνώρισε πρώτον την ύπαρξιν του θείου και είτα εαυτόν, οίος αληθώς εστί• διά της γνώσεως του Θεού έσχε τελείαν εαυτού γνώσιν• γνωρίσας δε εαυτόν έγνω την σχέσιν αυτού προς το θείον, την ευγένειαν αυτού, και έγνω ότι η προς το θείον αφομοίωσις είναι το πρώτιστον των καθηκόντων.
Έγνω δ' ότι η εν τω κόσμω αποστολή του είναι η τελείωσις, η ανύψωσις αυτού από του υλικού κόσμου προς τον πνευματικόν• ότι ο πνευματικός κόσμος δέον εστί να ζωογονή τον υλικόν κόσμον, ότι το πνεύμα ανάγκη να επικρατήση της ύλης, ότι οι πνευματικοί νόμοι δέον εστί να ώσιν ισχυρότεροι των εν αυτώ φυσικών νόμων• ότι πρέπον εστίν εν αυτώ να επικρατώσιν ούτοι ως λογικοί• ότι ο άνθρωπος γίνεται τέλειος αφομοιούμενος τω Θεώ, και ότι αφομοιούται προς το θείον όταν κοσμήται υπό της ευσεβείας, της δικαιοσύνης, της αληθείας και της επιστήμης• διότι αληθώς αι αρεταί αύται κέκτηνται τελειωτικήν εν αυταίς δύναμιν• διότι η μεν ευσέβεια γίνεται προσπέλασις προς το θείον, η δε δικαιοσύνη, η αλήθεια, και η επιστήμη, γίνονται αυτώ εις εικόνα και ομοίωμα θείον.

Ο Έλλην γνωρίσας τις είναι και τις οφείλει να αποβή, σκοπόν έθετο την εαυτού τελείωσιν• εγένετο εραστής  του  πνεύματος  και  εδημιούργησε  κόσμον πνευματικόν, εν ω ήθελε να ζη• η γνώσις του καλού, του αγαθού, του αληθούς και η έμφυτος προς τον πλησίον αγάπη ανέπτυξεν εν τη καρδία του Έλληνος τον πόθον της αυτομεταδόσεως, και ο Έλλην απέβη διδάσκαλος της ανθρωπότητος• ο Έλλην εζήτησε να αφομοιώση τους πάντας προς εαυτόν• ο Έλλην δεν εγεννήθη κατακτητής του σώματος, αλλά του πνεύματος, δεν εζήτησε δούλους αλλ' ελευθέρους. Τούτο ηγάπησε και η θεία αύτη αγάπη εγένετο το ελατήριον όλων των ορμών του• αύτη εμόρφωσε και τον εθνικόν αυτού χαρακτήρα, όστις διέμεινεν αναλλοίωτος.

Τοιούτος επλάσθη ο Έλλην και τοιούτος διαμορφώθη ο ηθικός αυτού χαρακτήρ. Ο τοιούτος χαρακτήρ δεν ηδύνατο ή να ενθουσιασθή εκ των αρχών του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός ην αγάπη επηγγέλλετο δε να διδάξη τους ανθρώπους την αλήθειαν υπό την τελείαν και πλήρη αυτής μορφήν, ενισχύση και ανυψώση την φιλοσοφίαν εις την υψίστην αυτής περιωπήν, αποκαλύψη αυτή τα μυστήρια τα κεκαλυμμένα μείναντα τη φιλοσοφία, παράσχη την λύσιν των αιωνίων προβλημάτων, άρη την αχλύν την περιβάλλουσαν τους οφθαλμούς της διανοίας των ανθρώπων, εγείρη αυτόν καθεύδοντα, απαλλάξη της δεισιδαιμονίας, συνδέση την ανθρωπότητα διά του δεσμού της αδελφικής αγάπης, αγάγη προς τον Θεόν, και σώση αυτόν της καταδυναστείας του αντιπάλου, χαριζόμενος εν μεν τω παρόντι βίω την αληθή ευδαιμονίαν, εν δε τω μέλλοντι την αιωνίαν μακαριότητα.

Ο Έλλην ανευρών εν τω χριστιανισμώ τας αυτάς αρχάς και την εικόνα του τελείου, του ιδανικού αυτού, και τον μόνον διδάσκαλον τον δυνάμενον να διδάξη αυτόν παν ό,τι επεθύμει να γνωρίση, να μάθη, και ό,τι αυτός επόθει και επεζήτει, και ευρών αυτόν ερμηνευτήν των αισθημάτων αυτού, ενεκολπώθη αυτόν και περιέθαλψεν. Ο χριστιανισμός ως πρώτον δώρον αυτού εδωρήσατο αυτώ νέαν ζωήν• ο δε Έλλην υπεστήριξεν αυτόν διά των αγώνων και των αιμάτων του.

Η Ελληνική φιλοσοφία εποδηγέτει το Ελληνικόν έθνος εις τον χριστιανισμόν• ότι δε η Ελληνική φιλοσοφία τοιούτος υπήρξε ποδηγέτης μαρτυρεί και o ιερός πατήρ Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγων: "ην μεν ουν προ της του Κυρίου παρουσίας εις δικαιοσύνην Έλλησιν αναγκαία• νυνί δε χρησίμη προς θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεία τις ούσα τοις την πίστιν δι' αποδείξεως καρπουμένοις• ότι ο πους σου φησίν (Παροιμ.) ου μη προσκόψη, επί την πρόνοιαν τα καλά αναφέροντος εάν τε ελληνικά η, εάν τε ημέτερα• πάντων γαρ αίτιος των καλών ο Θεός, αλλά των μεν κατά προηγούμενον, ως της τε διαθήκης της Παλαιάς και της Νέας• τοις δε κατ' επακολούθημα, ως της φιλοσοφίας• τάχα δε και προηγουμένως τοις Έλλησιν εδόθη τότε πριν ή τον Κύριον καλέσαι και τους Έλληνας• επαιδαγώγει γαρ και αυτό το Ελληνικόν, ως ο νόμος τους Εβραίους εις Χριστόν.

Προπαρασκευάζει  τοίνυν η φιλοσοφία προοδοποιούσα τον υπό Χριστού τελειούμενον... μία γαρ η της αληθείας οδός αλλ' εις αυτήν  καθάπερ εις αέναον ποταμόν εκρέουσι τα ρείθρα άλλα άλλοθεν".
Και αύθις ο ιερός πατήρ λέγει περί της Ελληνικής φιλοσοφίας• "αλλ' ει μεν μη καταλαμβάνει η Ελληνική φιλοσοφία το μέγεθος της αληθείας, έτι δε εξασθενεί πράττειν τας κυριακάς εντολάς, αλλ' ουν γε προκατασκευάζει την οδόν τη βασιλικωτάτη διδασκαλία, αμηγέπη σωφρονίζουσα, και το ήθος προτυπούσα και προστύφουσα εις παραδοχήν της αληθείας".

Ο Κλήμης δέχεται ότι παν ό,τι είπον υγιές οι φιλοσοφήσαντες, τούτο θείας οικονομίας ήτο έργον. Ιδού τι λέγει•
"Ειτ' ουν κατά περίπτωσιν φασίν αποφθέγξασθαι τινά της αληθούς φιλοσοφίας τους Έλληνας, θείας οικονομίας η περίπτωσις• ου γαρ ταυτόματον εκθειάσει τις διά την προς ημάς φιλοτιμίαν, είτε κατά συντυχίαν, ουκ απρονόητος η συντυχία• ειτ' αυ φυσικήν έννοιαν εσχηκέναι τους Έλληνας λέγοι, τον της φύσεως δημιουργόν ένα γινώσκομεν, καθό και την δικαιοσύνην φυσικήν ειρήκαμεν κτλ.".

Ο Κλήμης ομιλών περί του έργου της Ελληνικής φιλοσοφίας δεικνύει τίνι τρόπω αύτη εποδηγέτει προς την αλήθειαν και ότι έργον αυτής και ο κατά του ψεύδους πόλεμος• "προσιούσα δε η φιλοσοφία η Ελληνική, ου δυνατωτέραν ποιεί την αλήθειαν, αλλ' αδύνατον παρέχουσα την κατ' αυτής σοφιστικήν επίχειρησιν, και διακρουομένη τας δολεράς κατά της αληθείας επιβουλάς, φραγμός οικείως είρηται και θριγκός είναι του αμπελώνος".

Ότι πάσα σοφία και δη και η Ελληνική φιλοσοφία από Θεού, μαρτυρεί και η Γραφή λέγουσα• "Απέστειλεν η σοφία τους εαυτής δούλους συγκαλούσα μετά υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα οίνου λέγουσα• ος εστίν άφρων εκκλινάτω προς με…".
Ότι η Ελληνική φιλοσοφία είναι δώρο Θεού και ότι πάσα σοφία από Θεού εστίν, τούτο και εν Παροιμίαις λέγεται και εν τω Εκκλησιαστή και εν τω σοφώ Σειράχ. Εν Παροιμίαις κεφ. β' 3-10 φέρονται τα εξής• "εάν γαρ την σοφίαν επικαλέση και τη συνέσει δως φωνήν σου, την δε αίσθησιν ζητήσης μεγάλη τη φωνή, και αν ζητήσης αυτήν ως αργύριον, και ως θησαυρούς εξερευνήσης αυτήν, τότε συνήσεις φόβον Κυρίου και επίγνωσιν Θεού ευρήσεις• ότι Κύριος δίδωσιν σοφίαν, και από προσώπου αυτού γνώσις και σύνεσις• και θησαυρίζει τοις κατορθούσι σωτηρίαν, υπερασπιεί την πορείαν αυτών του φυλάξαι οδούς δικαιωμάτων, και οδούς ευλαβουμένων αυτόν διαφυλάξει".

Ο Κλήμης παραβάλλει την σοφίαν προς τον υετόν, τους δε φιλοσοφούντας προς τας ποικίλας βοτάνας της γης, αίτινες καίτοι υπό των αυτών ποτίζονται ναμάτων, εκάστη όμως προς την ιδίαν φύσιν τον χυμόν μεταβάλλει. Ιδού οι λόγοι αυτού: "Καταφαίνεται τοίνυν προπαιδεία η Ελληνική, συν και αυτή φιλοσοφία θεόθεν ήκειν εις ανθρώπους, ου κατά προηγούμενον, αλλ' ον τρόπον οι υετοί καταρρήγνυνται εις την γην την αγαθήν, και εις την κοπρίαν, και επί τα δωμάτια, βλαστάνει δ' ομοίως και πόα, και πυρός, φύεταί τε και επί των μνημάτων συκή, και ει τι των αναιδεστέρων δένδρων• και τα φυόμενα εν τύπω προκύπτει των αληθών".

Εντεύθεν δήλον ότι ο Κλήμης δεν παραδέχεται φιλοσοφίαν ειμή την υγιαίνουσαν.  Τούτο δηλούται και εκ των εφεξής.
"Ου μην απλώς πάσαν φιλοσοφίαν αποδεχόμεθα, λέγει" αλλ' εκείνην περί ης και ο παρά Πλάτωνι λέγει Σωκράτης. Εισί γαρ δη, ως φασί, περί τας τελετάς, ναρθηκοφόροι μεν πολλοί Βάκχοι δε παύροι• πολλούς μεν τους κλητούς, ολίγους δε τους εκλεκτούς αινιττόμενος• επιφέρει γουν σαφώς. Ούτοι δε εισί κατά την εμήν δόξαν, ουκ άλλοι ή οι πεφιλοσοφηκότες ορθώς• ων δη καγώ, κατά γε το δυνατόν, ουδέν απέλιπον εν τω βίω, αλλά παντί τρόπω προυθυμήθην καί τι ηνύσαμεν εκείσε ελθόντες, το σαφές εισόμεθα, εάν ο Θεός θέλη, ολίγον ύστερον.

Ο Κλήμης διακρίνει την αληθή φιλοσοφίαν της σοφιστείας και τα καλώς παρ' αυτής ειρημένα των μη καλώς ειρημένων• τούτο δείκνυται και εκ των εξής. "Φιλοσοφίαν ου την Στωικήν λέγω, ουδέ την Πλατωνικήν,  ή την Επικούρειον τε και  Αριστοτελικήν• αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρέσεων τούτων καλώς, δικαιοσύνην μετ' ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο σύμπαν το εκλεκτικόν φιλοσοφίαν φημί• όσα δε ανθρωπίνων λογισμών αποτεμόμενοι παρεχάραξαν, ταύτα ουκ αν ποτέ θεία είποιμ' αν".
Ο Ιερός Κλήμης την φιλοσοφίαν ταύτην ως υγιή θεωρεί ανωτέραν παντός ψόγου• διό ίνα προλάβη πάντα κατ' αυτής ψόγον εκ της παρερμηνείας χωρίων τινών της  Ιεράς Γραφής ερμηνεύει ταύτα και λέγει. "Όταν η Γραφή λέγη περί των Ελλήνων σοφών φίλαυτοι και αλαζόνες", σοφούς λέγουσα η Γραφή, ου τους όντως σοφούς διαβάλλει, αλλά τους δοκήσει σοφούς. Κατά τούτων φησίν, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω".

Ο Κλήμης επί τοσούτον προβαίνει εν τη θεωρία αυτού ότι εκ του Θεού πάσα σοφία και ότι η θεία σοφία εφώτιζε και εποδηγέτει το ελληνικόν έθνος, ώστε φρονεί, ότι τα ιερά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετεφράσθησαν κατά θείαν πρόνοιαν Ελληνιστί, και τα της Καινής Διαθήκης εγράφησαν Ελληνιστί, όπως το Ελληνικόν έθνος το διά της φυσικής θεογνωσίας εις την εύρεσιν της αληθείας προδηγετηθέν, γνωρίση και την δι' αποκαλύψεως γνωσθείσαν τοις ανθρώποις αλήθειαν και δι' αμφοτέρων οδηγηθή προς την υψίστην αλήθειαν.

Ιδού ο Κλήμης τι λέγει περί της ερμηνείας των Ιερών Γραφών εν τη Ελληνική φωνή:
"Διά τούτο γαρ Ελλήνων φωνή ερμηνεύθησαν αι Γραφαί ως μη πρόφασιν αγνοίας προβάλλεσθαι δυνηθήναι ποτέ αυτούς, οίους τε όντας επακούσαι και των παρ' ημίν, ην μόνον εθελήσωσιν".
Εκ τούτων δηλούται ότι ο Κλήμης δέχεται θείαν πρόνοιαν προνοούσαν υπέρ των Ελλήνων όπως γνωρίσωσι την αλήθειαν και μη δι' άγνοιαν της Εβραϊκής γλώσσης αγνοήσωσι την αποκαλυφθείσαν αλήθειαν και πλανηθώσι της ευθείας της αγούσης εις την εαυτών αποστολήν.
Προς την γνώμην ταύτην και ημείς συντασσόμεθα• και αληθώς, δύναταί τις να ερωτήση• διατί Ελληνιστί να γραφώσιν αι Γραφαί και ουχί Ρωμαϊστί; ή εν άλλη τινί γλώσση; Η θεία πρόνοια υπέρ αυτού πάντως έσχε λόγον την εκλογήν του Ελλην. έθνους από της εμφανίσεώς του διά τον χριστιανισμόν.

Πάντως το Ελλην. έθνος είχε κληθή ίνα εργασθή υπέρ του χριστιανισμού και διά τούτο η υπέρ αυτού πρόνοια προς γνώσιν της αποκαλυφθείσης αληθείας διά τε της φιλοσοφίας και της Αποκαλύψεως• ήδη δυνάμεθα να είπωμεν ότι η φιλοσοφία εποδηγέτει το Ελληνικόν εις Χριστόν όπως αναδείξη αυτό κατάλληλον όργανον προς διάδοσιν των θείων αυτού αρχών.

Και τοιαύτη η εμή πεποίθησις. Επειδή όμως ενδεχόμενον να υπάρχωσι τινές φρονούντες ότι η Ελληνική φιλοσοφία είναι η έκφρασις της ισχύος της ανθρωπίνης διανοίας και το τέλος και ο σκοπός των ενεργειών του πνευματικού βίου του ανθρώπου εν ω η πλήρωσις των πνευματικών αναγκών του ανθρώπου και το πλήρωμα  των εγκαρδίων αυτού πόθων, το φέρον την ευδαιμονίαν και την μακαριότητα, επιχειρούμεν διά  βραχέων να υποδείξωμεν τους λόγους δι' ους η Ελληνική φιλοσοφία δεν ηδύνατο να η σκοπός, αλλά συναίτιον αίτιον και ποδηγέτης προς τον σκοπόν.
Περί του ζητήματος τούτου ο Ιερός Κλήμης ιδού τι λέγει:
"Η φιλοσοφία ζήτησις ούσα της αληθείας προς κατάληψιν της αληθείας,  συλλαμβάνεται ουκ αιτία ούσα καταλήψεως, αλλά συν τοις άλλοις (αιτίοις) αιτία και συνεργός, τάχα δε και συναίτιον αίτιον• ως δε ενός όντος του ευδαιμονείν αιτίαι τυγχάνουσιν αι αρεταί, πλείονες υπάρχουσαι... ούτω μιάς ούσης της αληθείας πολλά τα συλλαμβανόμενα προς ζήτησιν αυτής".

Αληθώς η Ελληνική φιλοσοφία ήτο συναίτιον αίτιον και συνεργός και αιτία καταλήξεως της αληθείας, ουχί δε αυτή η αλήθεια, ήτις ηδύνατο να θεωρηθή το τέρμα των ενεργειών της ανθρωπότητος και το τέλος και ο σκοπός της δράσεως αυτής. Εν τη καρδία του ανθρώπου εναπελείπετο πάντοτε τι κενόν, όπερ η φιλοσοφία ηδυνάτει να πληρώση• η φιλοσοφία ου μόνον δεν εγίνετο πληρωτική του κενού της καρδίας, αλλά μάλλον εμεγέθυνε αυτό ανευρίσκουσα μεν τον Θεόν εν τοις δημιουργήμασι και αναπτύσσουσα εν τη καρδία τον προς αυτόν έρωτα, αδυνατούσα όμως να προσπελάση αυτώ και εγκολπωθή αυτόν• η φιλοσοφία, λέγει ο Κλήμης, έβλεπε την εικόνα της αληθείας ως εν εσόπτρω ως φαντασία καθοράται εν τοις ύδασιν, και διά διαφανών και διαυγών σωμάτων• η ανθρωπότης όμως ήθελε να ίδη καθαρώς, επεζήτει την μετά του θείου ένωσιν• η δε φιλοσοφία ηννόει μεν τον Θεόν εκ των θείων αυτού ιδιοτήτων, συνησθάνετο το άπειρον αυτού μεγαλείον, αλλ' έβλεπεν αυτόν ως εν εικόνι, ηδυνάτει δε να ενώση τον άνθρωπον μετά του θείου.

Η διά της φιλοσοφίας νόησις των θείων ιδιοτήτων εδίδαξεν τον άνθρωπον τας ηθικάς αρετάς όπως δι' αυτών αφομοιωθή προς το θείον• αλλ' η διδασκαλία μόνη ηδυνάτει να ανυψώση τον άνθρωπον μέχρι τού θρόνου του Θεού προς ον επεθύμει να φθάση ίνα ίδη αυτόν πρόσωπον προς πρόσωπον• ηδυνάτει, διότι ηδυνάτει να άρη το μεσότειχον το ανεγερθέν υπό της αμαρτίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων• ηδυνάτει, διότι ηδυνάτει να διαπλάση τον υπό της αμαρτίας διαφθαρέντα άνθρωπον στερουμένη θείας διαπλαστικής δυνάμεως•  ηδυνάτει, διότι εστερείτο θείου κύρους• ηδυνάτει, διότι εστερείτο πίστεως πληροφορούσης μυστικώς την καρδίαν προς αποδοχήν της διδασκαλίας άνευ επιφυλάξεως• ηδυνάτει, διότι εστερείτο ελπίδος αϊδίου, αμειώτου, καθαράς παντός φόβου, πάσης μεταμελείας, ελπίδος εχούσης εν εαυτή το πλήρωμα της ευδαιμονίας• ηδυνάτει, διότι εστερείτο δυνάμεως προς ανακούφισιν των καρδιών της πασχούσης ανθρωπότητος• ηδυνάτει, διότι εστερείτο της ισχύος της Χριστιανικής αγάπης της αμειβομένης υπό της θείας αγάπης της δαψιλευούσης την ευδαιμονίαν και μακαριότητα• ηδυνάτει, διότι εστερείτο πίστεως πληροφορούσης την καρδίαν των οπαδών αυτής περί της απολύτου αληθείας των εαυτής αρχών• ηδυνάτει, διότι εστερείτο θείας δυνάμεως ελκούσης την ανθρωπότητα εις εαυτήν• ηδυνάτει, διότι εστερείτο δυνάμεως πειθούσης εν τε τοις λόγοις και τοις έργοις• ηδυνάτει, διότι εστερείτο της μεγαλουργού δυνάμεως της εκθαμβούσης και καταπληττούσης• ηδυνάτει, διότι εστερείτο των εκ των άνωθεν μαρτυρίων προς πίστωσιν της αληθείας των εαυτής λόγων• ηδυνάτει, διότι εστερείτο θείων χαρισμάτων δαψιλευομένων τοις οπαδοίς υπό του ουρανού• ηδυνάτει, διότι εστερείτο των καρπών της χάριτος του αγίου Πνεύματος• ηδυνάτει, διότι εστερείτο αγιασμού και της μεταδοτικής τούτου δυνάμεως• ηδυνάτει τέλος, διότι εστερείτο θείας αποκαλύψεως και θρησκευτικού κύρους επαναπαύοντος τας καρδίας των οπαδών αυτής.
Τούτων δε απάντων εδέετο η ανθρωπότης όπως πεισθή, όπως βαδίση την ευθείαν οδόν, αποστή της πλάνης, αναπλασθή, και τύχη της μακαριότητος• η ένδεια αύτη της φιλοσοφίας καθίστα αυτήν ανίσχυρον ίνα αποβή ο σκοπός και το τέλος του πνευματικού του ανθρώπου βίου• εντεύθεν η πεποίθησις ημών ότι η φιλοσοφία εγένετο παιδαγωγός εις τον Χριστιανισμόν εν ω ευρίσκετο το πλήρωμα των ελλείψεων της φιλοσοφίας, και η τελεία ικανοποίησις των πόθων της καρδίας του ανθρώπου και ουχί σκοπός και τελικόν όριον.

Ότι η Ελληνική φιλοσοφία δεν ηδύνατο να είναι ο σκοπός και τελικόν όριον του πνευματικού βίου του ανθρώπου και το πλήρωμα των πόθων της καρδίας αυτού δείκνυται και εκ της αδυναμίας όπως λύση και τα εξής τρία σπουδαιότατα ζητήματα τα απασχολήσαντα απ' αιώνων το πνεύμα της ανθρωπότητος, και πείση αυτήν αδιστάκτως περί της αληθείας των εαυτής λόγων.
Η ανθρωπότης επεθύμει να γνωρίση και πιστεύση τον αληθή Θεόν, διότι ησθάνετο την ανάγκην να προσπελάση αυτώ• επεθύμει να γνωρίση και πεισθή περί της αξίας εαυτού και της σχέσεως αυτού προς το θείον• και τρίτον επεθύμει να γνωρίση τα περί της αιωνιότητός του.
Η φιλοσοφία ηδύνατο να αγάγη τους φιλοσοφούντας προς την αλήθειαν ως και να φανερώση αυτοίς την εικόνα της αληθείας ως εν εσόπτρω και διά σωμάτων διαυγών και διαφανών, αλλ' ηδυνάτει διδάσκουσα περί αυτών να πείση, και άρη το βάρος το επιβαρύνον τας καρδίας των ανθρώπων• προς τα ζητήματα ταύτα συνεδέετο άπας ο ηθικός και πνευματικός βίος του ανθρώπου, πάσα η εν τω βίω αυτού δράσις.
Ο άνθρωπος επεθύμει να πληροφορηθή και βεβαιωθή όπως κανονίση τον ηθικόν αυτού βίον• διότι ουδείς επί αβεβαίων και σαλευομένων αρχών, αρχών μάλιστα στερουμένων θείου κύρους οικοδομεί στερρώς τον εαυτού ηθικόν βίον• η φιλοσοφία εδίδαξεν υγιείς θεωρίας, αλλ' ουδείς επείσθη να κανονίση τον εαυτού βίον προς τας καλάς θεωρίας διά την έλλειψιν θείου κύρους και ενδομύχου πληροφορίας• o άνθρωπος επεζήτει πληροφορίας εζήτει την απόδειξιν της αληθείας της διδασκαλίας της φιλοσοφίας• η δε απόδειξις έλειπεν.
Η απαίτησις αύτη, απαίτησις του πνεύματος και της καρδίας του ανθρώπου, ούσα το προοίμιον της συγκαταθέσεως της καρδίας και του νου προς άσκησιν ηθικού βίου, ουχί δε και το μέσον προς κατόρθωσιν, διότι απητούντο πάντα, όσα ανωτέρω εδείξαμεν, υπήρξεν ο σκόπελος προς ον ευθύς εξ αρχής άμα αναγομένη πλησίστιος και εναυάγει προσαράσσουσα η φιλοσοφία.

Η υπό της ιστορίας μαρτυρουμένη αδυναμία και ανικανότης προς ηθικοποίησιν της ανθρωπότητος και προς ικανοποίησιν των ακορέστων πόθων της καρδίας και των απαιτήσεων του νου, δεικνύει το ανεπαρκές της φιλοσοφίας προς το μέγα έργον του φωτισμού και της διαπλάσεως της ανθρωπότητος. Η ανθρωπότης εζήτει θείαν αποκάλυψιν όπως μάθη την αλήθειαν και βεβαιωθή και πεισθή• η ανθρωπότης εδείτο θείου διαπλάστου• η δε φιλοσοφία εστερείτο τούτων.
Η ανθρωπότης εύρεν ταύτα εν τω χριστιανισμώ προς ον εποδηγέτει η Ελληνική φιλοσοφία• αύτη η εμή περί του ζητήματος τούτου ταπεινή γνώμη.


Εν Αθήναις τη 17 Ιουνίου 1896.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούν για το Πατριαρχείο το κρυφό ποίμνιο.Είναι παντού


Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούν για το Πατριαρχείο το κρυφό ποίμνιο.Είναι παντού
ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝΕ!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ!

Ο φανατισμός των Ισλαμιστών στην Τουρκία δεν επιτρέπει διαφοροποιήσεις ειδικά σε … θέματα θρησκείας. Αυτό όμως που δεν επετεύχθη με «ζεϊμπέκικα και κουμπαριές» το πράττει η Ορθοδοξία αφού είναι έκδηλο σε πολλούς Τούρκους το Ορθόδοξο υπόβαθρο. Αν καί οι λιγοστοί Σελτζούκοι άλλαξαν τον εθνοθρησκευτικό χαρακτήρα εκατομμυρίων Ελλήνων (Μικρασίας, Θράκης, Πόντου κ.α.) που λόγω βίας ή συμφερόντων εξισλαμίσθηκαν ακόμα και επιφανειακά, σήμερα μία κρυμμένη Ορθόδοξη θρησκευτικότητα εκδηλώνεται από τους απογόνους τους. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούν για το Πατριαρχείο ένα κρυφό ποίμνιο τραγικών θυμάτων μιας αυταρχικής διοίκησης αιώνων.
Ζουν παντού. Κυρίως στον Πόντο που ίσως είναι 2 εκατομμύρια! Έρημοι ναοί λειτουργούν και ξαφνικά γεμίζουν κρυπτοχριστιανούς που κοινωνούν συνειδητά, νηστεύουν ακόμα και το λάδι όλα τα 5ήμερα της Μ. Τεσσαρακοστής. Γράφονται συνθήματα σε τοίχους από νέους με αναζητήσεις: «Δεν θέλουμε να είμαστε πια μουσουλμάνοι. Θέλουμε να γίνουμε Χριστιανοί»! Τούρκοι λένε σε Έλληνες επισκέπτες: «Ο τόπος αυτός είναι δικός σας». Hos geldiniz! Φύλακες μνημείων λένε σε Έλληνες να μην πληρώνουν εισιτήριο γιατί «αυτά είναι δικά σας». Δεν θεωρούν ευλογία απ’ τον Θεό το γεγονός ότι αδίκησαν τους Ρωμηούς κλέβοντας και διώκοντάς τους, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν βλέπουν προκοπή! Καταλαβαίνουν ότι ζουν σε μια χώρα που όλα είναι Ελληνικά! Ιστορία, μνημεία, πόλεις, πολιτισμός και το σημαντικότερο ότι η συντριπτική πλειοψηφία εξ’ αυτών γνωρίζει ότι στις φλέβες τους ρέει Ελληνικό αίμα!

OΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ


ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Γνωρίζεις οτι το Πάτριο Ημερολόγιο καθιερώθη απο την Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ,υπο των 318 Θεοφόρων Πατέρων και δια του Αγίου Πνεύματος εθεσπίσθη ώς οριστικόν;
Γνωρίζεις οτι εσχίσθη το 1924 σε Παπικό Νέο και Παλαιό Ημερολόγιο η Εκκλησια οταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ήτο ο Μασώνος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και Οικουμενικός Πατριάρχης ο επίσης Μασώνος ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ;
Γνωρίζεις οτι μετα την αλλαγήν του εορτολογίου 10/3/1924, οι μη αποσχισχισθέντες Ορθόδοξοι χλευαστικώς αποκαλούμενοι Παλαιοημερολογίται,υπο διωγμόν ευρισκόμενοι,συγκεντρώθηκαν την νύχτα παραμονής Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού,είς τον Ιερόν Ναόν του Αγ.Ιωάννου του Θεολόγου,εις το όρος Υμητού,άνωθεν του Χολαργόυ.Περι ώραν 11:30 προ του μεσονυκτίου,ενεφανίσθη εις τον ουρανόν λευκότατος και φαεινότατος Σταυρός (βλ.εφημ. Σκριπ,15-28/9/1925,δηλαδή της επόμενης ημέρας του θαύματος)
Αναρωτήθηκες γιατί κάνουμε μαζί ΠΑΣΧΑ και χωριστά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;
Γνωρίζεις ότι το άγιο φώς το δίνει ο Χριστος με το Πάτριο (Παλαιό) Ημερολόγιο;
Γνωρίζεις ότι τα θεοφάνεια με το Πάτριο,τα ύδατα του Ιορδάνη στρέφονται προς τα πίσω;

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ


Αγίου Επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

Αξιοδάκρυτον θέαμα αληθώς είναι οι Χριστιανοί οι οποίοι δεν κατανοούν την ουσίαν της χριστιανικής πίστεως. Ένα θέαμα πού μαρτυρείται σχεδόν παντού εις τάς ημέρας μας. Είναι σπάνιον να παρηγορήση κανείς τους οφθαλμούς του από Ένα αντίθετο φαινόμενο. Βλέποντας το πλήθος των λεγομένων «χριστιανών» σπανίως διακρίνει το βλέμμα σου κατ' όνομα και κατ' έργον αληθινόν χριστιανόν.
Παρουσιάζω τώρα την έρώτησί σας: «Διατί δεν δύνανται οι ειδωλολάτραι - αλλόθρησκοι και άπιστοι, Μουσουλμάνοι και οι λεγόμενοι αιρετικοί να σωθούν». Γράφετε ότι «ανάμεσα τους υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι. Εάν απεστέλαμεν εις την απώλεια τόσο καλούς ανθρώπους αυτό θα ήτο εναντίον εις το έλεος του Θεού... ναί πράγματι μιά τέτοια σκέψις είναι εναντία στην κοινήν αντίληψιν. Οι αιρετικοί εν τούτοις δεν είναι λιγότερο χριστιανοί. Λογίζοντας τον εαυτόν σας σεσωσμένο και τα μέλη μιας διαφορετικής πίστεως να είναι στην απώλεια είναι παραφροσύνη και άκρα υπεροψία».
θα προσπαθήσω να απαντήσω με ολίγα λόγια χωρίς να φθαρή η σαφήνεια της εξηγήσεως λόγω μακρυλογίας.
Χριστιανοί Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία αγνοούντες αυτήν και τον λόγο διά τον οποίον ο κόσμος έχει ανάγκην σωτηρίας και τελικά εσείς οι ίδιοι δεν γνωρίζετε τον Χριστόν ο οποίος είναι ο Μόνος διά του όποιου αποκτούμεν τήν σωτηρίαν. Ιδού λοιπόν ή αληθινή διδασκαλία επί του προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας και Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Η σωτηρία συνίσταται εις τήν επιστροφήν του ανθρώπου εις ένωσιν με τον Θεόν. Αυτή η ενωσις ήτο χαμένη από όλο το ανθρώπινον γένος διά μέσου της πρώτης πτώσεως των προπατόρων μας.

ΕΚΤΑΚΤΟ-Ο Μ.Ε. Ιερός και Αποστολικός κανών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!

Διορίζει ότι όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος,ήθελε να συμπροσευχηθεί με αιρετικούς να ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΑΙ.
Αν συλλειτουργήσει και συνκοινωνήσει με αιρετικούς τότε να ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ!

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η' ΘΑΝΑΤΟΣ ;

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τις συμπροσευχές και τα συλλείτουργα που κάνει με τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ καταπατεί τους Αγίους και Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Γιαυτο το λόγο οι ΠΑΤΕΡΕΣ της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου ΔΙΕΚΟΨΑΝ το μνημόσυνο του ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, δεν τον αναγνωρίζουν σαν ΟΡΘΟΔΟΞΟ, αλλά σαν ΑΙΡΕΤΙΚΟ και ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

Ε ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ !!!

Το 1276 ο Πατριαρχης Ιωάννης Βέκκος,συλλειτούργησε και συμπροσευχήθηκε στη Ρώμη με τον Αιρετικό ΠΑΠΑ καταπατώντας τους Ιερούς Κανόνες.Όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη οι επίσκοποι και όλοι οι ιερείς διέκοψαν το μνημόσυνο του χαρακτηρίζοντας τον ως προδότη της Ορθοδοξίας.
Ο Πατριαρχης τότε άρχισε σκληρούς διωγμούς,εξορίες,αποσχηματισμούς και φυλακίσεις εναντίον τους.Με διαταγή του Αυτοκράτορα και καθ' υπόδειξη του Πατριάρχη πήγε με στρατό στο Άγιο Ορος και όσοι μοναχοί δεν τον μνημόνευαν,τους θανάτωσε .Στο Πρωτοτάτο και στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου τους κρέμασε και τους απαγχόνισε,στην Ιερα Μονη Ζωγράφου τους έκαψαν ζωντανούς,στην Ιερά Μονή Ιβήρων τους έπνιξαν στην θαλασσα.Η Ι.Μ. που τους υποδέχθηκε,συλλειτούργησε και μνημόνευσε τον Πατριάρχη ήταν η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.οι Ιερομόναχοι που μνημόνευσαν τον Λατινόφρων Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο κατα την εκταφή τους,τους βρήκαν αδιάλυτους,Τυμπανιαίους,γεμάτο όλο το σώμα τους με τρίχες και με δυσώδη οσμή.

ΕΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ !!!

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ !!!

Πατροκοσμάς: Γενικός Πόλεμος μετά από διπλή Πασχαλιά και διπλό καλοκαίρι

Θα έρθει ξαφνικά… Έτος 2014;


Γράφει ο δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης


Ο πατροκοσμάς ο Αιτωλός, ο μέγας αυτός Άγιος της πίστης μας, ο γίγαντας εθνομάρτυρας του νεότερου ελληνισμού, μίλησε στους υπόδουλους τότε Ρωμηούς τη γλώσσα την προορατική. «Είδε» βαθιά μέσα στον μέλλοντα χρόνο όχι μόνο τα επερχόμενα για την εποχή του γεγονότα που θα οδηγούσαν στην απελευθέρωση του γένους, αλλά και τα συμβάντα που χαρακτηρίζουν την δική μας εποχή!

Περίπου 250 χρόνια από τον καιρό που έζησε και έδρασε ο πατροκοσμάς,, τα περισσότερα από όσα προείδε τα έχουμε ήδη ζήσει ή… κοντεύουμε να τα ζήσουμε…! (σημ.: Για τα όσα εκπληκτικά είπε και έκανε ο Άγιος Κοσμάς, βλέπε και το έργο του Ησαΐα Κωνσταντινίδη «Ο Πατροκοσμάς για τους έσχατους καιρούς», εκδόσεις «Ελεύθερη Ώρα», Αθήνα 2012).

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι καιροί που ζούμε είναι αποκαλυπτικοί και, ίσως, εσχατολογικοί. Ο Πατροκοσμάς είπε: «Στην Πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλεύσει»! Επίσης είπε: «Θα συμβεί όταν θα πέσουν δύο Πασχαλιές και δύο καλοκαίρια μαζί»…! Και, τέλος, είπε ακόμη: «Μετά τον γενικό πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με το αρνί»…

Αυτές οι τρεις προφητείες είναι άμεσα συνδεόμενες μεταξύ τους. Ιδιαίτερα δε, κατά μερικούς ερευνητές, αρμόζουν πάρα πολύ στα όσα δραματικά βιώνει τις ώρες αυτές η ανθρωπότητα και, κυρίως, η περιοχή μας. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί σε άρθρα μας για το πώς ολόκληρη η ενδιάμεση περιοχή της Ευρασίας «φλέγεται» απ’ άκρο σ’ άκρο: «Αραβική άνοιξη», «κρίση χρέους», της νότιας Ευρώπης, εμφύλιος σπαραγμός στην Τουρκία και στη μέση… Ελλάδα και Κύπρος στο «μάτι του κυκλώνα»!

ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. Οι Τούρκοι στο πλευρό των ναζί, απειλούν την Ρωσία: Θα προσαρτήσουμε την Κριμαία!

TurkeyNazi2

ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. Οι Τούρκοι στο πλευρό των ναζί, απειλούν την Ρωσία: Θα προσαρτήσουμε την Κριμαία!
 
Ραγδαίες εξελίξεις με εμπλοκή -ποιού άλλου;- της Τουρκίας στα σενάρια διχοτόμησης της Ουκρανίας.
Ευθεία πρόκληση του Ρωσικού στρατού: Η τουρκία δεν είναι Γεωργία!
“Σε περίπτωση διχοτόμησης της Ουκρανίας, η Κριμαία δεν θα πάει στην Ρωσία αλλά στην Τουρκία!” Γράφει ξεκάθαρα ο Nerdun Khadzhyoglu, στην Χουριέτ, δίνοντας χείρα βοηθείας στους ναζιστές του Κιέβου. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Ταταροι κατευθύνονται στην Κριμαία για να πνίξουν στο αίμα τις ειρηνικές διαδηλώσεις των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί και απαιτούν τηνασφάλεια και την βοήθεια της Ρωσίας.

“Η Τουρκία δεν είναι πλέον αδύναμη όπως το 1944, για να παρακολουθεί απαθής τον Στάλιν να εκτοπίζει τους Τούρκους από την Κριμαία. Το παιχνίδι έχει αλλάξει. Σήμερα η Ρωσία δεν διαθέτει την στρατιωτική ισχύ για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο”, συνεχίζει.
Για την τεκμηρίωση της πρόκλησης, ο αρθρογράφος ανατρέχει στην συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, σύμφωνα με την οποία εάν η Κριμαία επιχειρήσει να διεκδικήσει αυτονομία, η Τουρκία δικαιούται να εγείρει εδαφικές αξιώσεις!
“Την ίδια δυνατότητα είχε η Τουρκία το 1991 αλλά ο τότε πρόεδρος, Τουργκούτ Οζάλ αντάλλαξε τις όποιες διεκδικήσεις με την διασφάλιση των δικαιωμάτων για την Ταταρική μειονότητα”

Απαγόρευσαν την Ελληνική γλώσσα στην Ουκρανία!!

ukr
ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ!

Μετά την αποπομπή του Βίκτορ Γιανούκοβιτς η μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας καλείται να διαμορφώσει πολιτική μέσα από το χάος που επικρατεί στη χώρα και να κρατήσει τις απαραίτητες ισορροπίες.
Ωστόσο, η κυβέρνηση του Αλεξάντρ Τουρτσίνοφ άρχισε ήδη να ψηφίζει τα πρώτα της μέτρα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν πεδίο αντιδράσεων και διχογνωμιών, καθώς ενισχύουν πολύ την ακροδεξιά της χώρας ενώ απαγορεύουν τις δραστηριότητας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ρωσικές πηγές, η Ράντα της Ουκρανίας ψήφισε τα ακόλουθα μέτρα:
Σχέδιο απόφασης για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας
Σχέδιο ψηφίσματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβιετικής κατοχής της Ουκρανίας
Σχέδιο απόφασης κατάργησης του δικαιώματος των μειονοτήτων στη χρήση της γλώσσας τους. Συγκεκριμένα, απαγορεύθηκαν τα Ρωσικά, τα Ρουμανικά, τα Ουγγρικά και τα Ελληνικά.
Σχέδιο Νόμου για την κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε την ναζιστική προπαγάνδα
Σχέδιο απόφασης για τον διορισμό ως υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας του Avakov και τον διορισμό μελών της εθνικιστικής οργάνωσης «Δεξιός Τομέας» στο Υπουργείο
Σχέδιο απόφασης για το «Πάνθεον των εθνικών ηρώων»
Σχέδιο διατάγματος για την εισαγωγή δημοσιονομικών περιορισμών

Ξεχάστε τον «γάμο» των ομοφυλόφιλων. Τα media έχουν ξεκινήσει την προώθηση του Polyamory

276ΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΘΕΕ ΜΟΥ ;
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ;;;

Οι ομοφυλόφιλοι στις σχέσεις τους έχουν έναν “σύντροφο” (“partner”, που σημαίνει και συνέταιρος). Τα άτομα στα “Polyamorous ζευγάρια” (αποτελούνται από τρεις ή περισσότερους ‘συντρόφους’, ασχέτως του φύλου), σαν την Diana Adams, η οποία διευθύνει ένα νομικό γραφείο στο Μπρούκλιν που παλεύει για να προσφέρει τα δικαιώματα του «παραδοσιακού» γάμου σε «μη παραδοσιακούς» εραστές, έχει έναν «πρωταρχικό σύντροφο» (“primary partner”).
Πρωταρχικοί σύντροφοι επειδή, η φιλοσοφία των “Polyamorists” είναι να συνδέεσαι με περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα. Η Κοινωνία Polyamory διευκρινίζει την πρακτική ως μια «μη κτητική, ειλικρινής, υπεύθυνη και ηθική φιλοσοφία και  πρακτική αγάπης πολλών ανθρώπων ταυτόχρονα».
«Θυμάμαι από πολύ νεαρή ηλικία συνειδητοποίησα ότι ήμουν “bisexual” και έτεινα να ελκύομαι από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους ταυτόχρονα», λέει η Adams σε ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό ‘The Atlantic’ με τίτλο : “Up for Polyamory? Creating Alternatives to Marriage” («Έτοιμοι για Polyamory; Δημιουργώντας Εναλλακτικές λύσεις για το Γάμο»).
«Πραγματικά πιστεύω ότι για μένα το polyamory είναι ένας ‘προσανατολισμός’, όπως να είσαι ετεροφυλόφιλος ή ομοφυλόφιλος» δήλωσε η Adams. «Οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές δυσκολεύονται με τη μονογαμία. Αυτό είναι πάντα το θέμα. Συνηθίζαμε να έχουμε μια αίσθηση ότι είναι αποδεκτό για τους συζύγους να έχουν άλλες ερωμένες, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν η γυναίκα το κάνει».

Το “Cape Ray” ξερνάει καρκίνο και θάνατο για πολλές γενιές ανοιχτά της Κρήτης

capecovercbΤην ώρα που κυβέρνηση και κοινή γνώμη (βλέπε ανεγκέφαλος λαός) είναι “απασχολημένοι” με τον Τόμσεν και την παρέα του, το αμερικανικό πλοίο-θάνατος με χωρητικότητα 91.000 τόνους ξερνάει από τα έγκατά του καρκίνο και άλλες θανατηφόρες ασθένειες ανοιχτά της Κρήτης μετατρέποντας το νησί σε Φουκουσίμα-τίποτε λιγότερο. Και μάλιστα για πολλές – πολλές γενιές!
Μιλάμε για το Cape Ray το οποίο εξοπλισμένο με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες επιχειρεί να καταστρέψει πάνω από 800 τόνους -από τους 1.300- στους οποίους υπολογίζονται τα χημικά της Συρίας.
Μόλις χθες κάτι ψέλλισε ο ανύπαρκτος Βενιζέλος και όπως όλα δείχνουν τα χημικά της Συρίας ήταν πραγματικός λόγος για τα πολλά “συνομωτικά” ταξίδια του Βενιζέλου στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα.
Το παιγνίδι είναι πολύ βρώμικο και διεξάγεται με διαρκείς εκβιασμούς ενώ συνδέεται άμεσα και με τις εξελίξεις που αφορούν τα ελληνικά μνημόνια και την συμπεριφορά των δανειστών μας-με το ΔΝΤ να εκβιάζει την σιωπή μας για την μετατροπή της Κρήτης σε νησί-φάντασμα με δημοσιεύματα σαν κι αυτό των FT που μας απειλεί με ανατίναξη των ελληνικών τραπεζών σε περίπτωση που αντιδράσουμε!
Μόλις χθες κάτι ψέλλισε ο Βενιζέλος ως υπουργός Εξωτερικών, o οποίος δήλωσε: “Μη ικανοποιημένος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την διέλευση των πλοίων που θα επεξεργάζονται εν πλω τα χημικά της Συρίας από τη Μεσόγειο…”

Ρουμανία: Καταρρέει η κυβέρνηση συνασπισμού

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΩΡΑΣ ;;;

 
Οι υπουργοί της ρουμανικής κυβέρνησης που είναι μέλη του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος (PNL) υποβάλλουν σήμερα το μεσημέρι τις παραιτήσεις τους, μετά τη χθεσινή απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό.
 
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, το βράδυ της Τρίτης, ο αρχηγός του PNL και πρόεδρος της Ρουμανικής Γερουσίας, Κριν Αντονέσκου ανακοίνωσε την απόφαση αποχώρησης από την κυβερνώσα Ένωση Σοσιαλιστών- Φιλελεύθερων (USL) και ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος που μετέχουν στην κυβέρνηση να παραιτηθούν.
 
«Οι υπουργοί μας πρακτικά ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους από πολιτική άποψη. Όλοι οι Φιλελεύθεροι αξιωματούχοι, γενικοί γραμματείς και κατέχοντες άλλες θέσεις θα υποβάλουν τις παραιτήσεις τους στη γραμματεία της κυβέρνησης» δήλωσε ο κ. Αντονέσκου μετά τη χθεσινή συνεδρίαση των μόνιμων αντιπροσώπων του κόμματος.
 

Η Ρωσία πλήρωσε "ακριβά" τους Ολυμπιακούς του Σότσι


Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι αναμφίβολα αποτέλεσαν το σημαντικότερο γεγονός για την Ρωσία το 2014. Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια να παρουσιάσει τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και το έκανε. Αποδείχθηκαν δαπανηροί, αλλά αυτό δεν ενδιέφερε την Μόσχα, αφού άφησε πίσω της μια πόλη-στολίδι για την οποία μιλάει όλος ο πλανήτης.
Κόστισαν 50 δισ. $ (rt.com 04, 2013). Η θερινή Ολυμπιάδα κόστισε στο Λονδίνο το 2012 19 δισ.$ και στο Πεκίνο 40 δισ.$.το 2008. Αλλά στο Σότσι κτίστηκε μια ολόκληρη πόλη, σχεδόν από το μηδέν.
Αυτό που "πόνεσε" την Ρωσία και ειδικά τον Β.Πούτιν είναι ότι οι δυτικοί χρησιμοποίησαν το Σότσι ως αντιπερισπασμό στην "κατάληψη" της Ουκρανίας.
Το Σότσι ήταν προσωπικό στοίχημα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για να παρουσιάσει το νέο ισχυρό και σύγχρονο πρόσωπο της Ρωσίας.
Μιας χώρας που μέσα σε μια δεκαπενταετία κατάφερε να ορθοποδήσει οικονομικά, να αρθρώσει γεωστρατηγικό λόγο με αξιώσεις και να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της.
Όπως ανέφεραν διεθνή δημοσιεύματα (National Post February 7, 2014) «για τον Πούτιν οι Αγώνες ήταν προσωπική υπόθεση. Οι Ολυμπιακοί του Σότσι συμβόλιζαν την επιστροφή της Ρωσίας στα πράγματα».

Δημοσιεύματα από Ουκρανία: Στο Άγιο Όρος ο Γιανουκόβιτς!

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ;;;

Στο Άγιο Όρος θέλουν πληροφορίες Ουκρανών δημοσιογράφων τον ανατραπέντα πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.
Σύμφωνα με πληροφορίες των ΜΜΕ της χώρας, τις οποίες επικαλείται η «Καθημερινή», ο έκπτωτος πρόεδρος της Ουκρανίας κατάφερε τελικά να διαφύγει και βρίσκεται στο Αγιο Ορος. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από καμιά πλευρά.
Ο Γιανουκόβιτς καταζητείται, από τις αρχές του Κιέβου καθώς εις βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παράλληλα, την Τρίτη το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για να δικαστεί- όταν συλληφθεί- για σοβαρά εγκλήματα κατά του λαού της Ουκρανίας.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Αγιορείτες πατέρες για την επίσκεψη άρχοντος-πρωθυπουργού εις το Άγιον Όρος.

Ήλθε και ο άρχοντας της Ελλάδος είς τό Άγιον Όρος. Κάποιοι πατέρες του επιφύλαξαν ένθερμη υποδοχή. Αυτοί οι πατέρες δεν ανέγνωσαν ποτέ το : «Μή πεποίθατε έπ’ άρχοντας, επί υϊούς ανθρώπων, οίς ούκ έστι σωτηρία… » ;;; ψαλμός 145 στιχος 3. Γνωστό τοις πάσι πλέον, ότι τέτοια επίσκεψη, σε τέτοιο χρονικό διάστημα(εκλογές έρχονται) καί ειδικά στό Άγιον Όρος έχει στόχο ώστε νά ανανεώσει τό χαμένο προσωπείο τού ευλαβούς Ορθόδοξου Έλληνα πιστού. Ποιός ;;;  Ο τιμώμενος από εβραϊκές συναγωγές και σωματεία….;;; Πολιτικός είναι. Τήν δουλεία του κάνει, εκλογές έρχονται, ψήφους βγήκε να μαζέψει. Ή υποκρισία έν δράσει…

Μαζί με όλο το επιτελείο, ειδικά αυτών των πρώην Εθνικής Α-παιδείας και Α-θρησκείας πού μόλις υπέγραψε κατάργηση εορτής του Τιμίου Προδρόμου καί τών Αγίων Τριών Ιεραρχών, από δε άλλων την κατάργηση Κυριακής αργίας κλπ. Αυτοί οι άρχοντες εκκλησιάστηκαν και απήγγειλαν ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ της ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ ΠΊΣΤΕΩΣ και την Κυριακή Προσευχή το «Πάτερ ημών», ενώπιον των Άγιορειτών πατέρων. Οί πατέρες έχουν υπόψη τους το: «Μακάριοι πάντες οίἱ φοβούμενοι τόν Κύριον, οίἱ πορευόμενοι έν ταίς οδοίς αυτού…»ψαλμός 127 στίχος 1 και το «ευδοκεί Κύριος έν τοίς φοβουμένοις αυτόν καί έν πάσι τοίς ελπίζουσιν επί τό έλεος αυτού» ψαλμός 146 στιχος 11.;;;

Εάν αυτοί όντως είναι οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΊ ΗΓΈΤΕΣ ΜΑΣ, ελπίζουμε ως Άγιορείτες πατέρες νά είχαν τό θάρρος νά ελέγξουν τόν πρωθυπουργό καί υπουργούς και όλη τη συνοδεία-επιτελείο για όλους του ΆΘΕΟΥΣ, ΑΝΤΊΧΡΙΣΤΟΥΣ νόμους, πού ψήφισαν, ψηφίζουν καί έχουν κατά νού νά ψηφίσουν εάν συνεχίσουν νά κυβερνούν . ( Ό Θεός νά φυλάξει! ) Επιζητώντας καί τίς ευλογίες τών Άγιορειτών πατέρων….

ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ Ο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΣΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗΝ... Εάν δεν μετανοησουμε, τα Ρίχτερ θα αυξηθούν και η Ελλάς θα πενθηση.


Tοῦ Xρήστου Kων. Λιβανοῦ

Στὴ δεινὴ οἰκονομικὴ κρίσι καὶ ὕφεσι, ποὺ μαστίζει τὴν Πατρίδα μας καὶ ὁδηγεῖ πολλοὺς συνανθρώπους μας στὴν ἀνεργία, τὴν ἀνέχεια, τὴ φτώχεια, τὴν ἀπόγνωσι καὶ τὴν αὐτοκτονία, ἦλθαν τώρα νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ σεισμοί. Mετὰ τὸν ἰσχυρὸ σεισμὸ τῆς Kεφαλονιᾶς καὶ τὶς πολλὲς μετασεισμικὲς δονήσεις, ποὺ καταγράφονται στὴν περιοχή, νέοι σεισμοὶ στὴν Πύλο καὶ τὴν Ἀταλάντη προβλημάτισαν τοὺς σεισμολόγους καὶ ἀνησύχησαν τοὺς κατοίκους τῶν σεισμοπλήκτων καὶ ὄχι μόνο περιοχῶν.


ΜΑΣΟΝΟΣ αποκαλύπτει πως η Ελληνική κρίση είναι σχέδιο...

Αν κάποιος μασόνος ή όχι, εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» είναι πλαστά, ας περιμένει έως ότου το σχέδιο εκπληρωθεί και θα ξυπνήσει σε ένα κόσμο των «Σοφών της Σιών». Εκτός βέβαια αν η Αμερική, η Κίνα ή η Ρωσία μπορούν να σταματήσουν την άνοδο της νέας χαζαρικής αυτοκρατορίας.

Από τον Jean d’Eau, Βουδαπέστη (Henrymakow.com)


Το Facebook εξαγοράζει εφαρμογή για τον πλήρη έλεγχο των συνομιλιών στο διαδίκτυο (!!!)

Το Facebook προχώρησε στην εξαγορά της υπηρεσίας μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου Whats App έναντι 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει ως τώρα πραγματοποιήσει η εταιρεία και είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη έχουν υλοποιήσει η Google, η Microsoftή η Apple.


PRAVDA : Δόλια επίθεση των ΗΠΑ κατά των Χριστιανών στην Ουκρανία...


Άγιος Ιώβ του Ποτσάεφ

Πορφύρης Δ /Σταφυλά Π, Βρυξέλλες.

“Δόλια επίθεση των ΗΠΑ κατά της Ουκρανίας: Μια ακόμη επίθεση κατά των χριστιανών», τιτλοφορείται άρθρο στην Pravda (21/02/14):


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΑΙΜΟΝΩΝ!!!ΤΟΥΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ!!!
  Ο διάβολος κάλεσε μια παγκόσμια συνέλευση δαιμόνων. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ανάμεσα στα άλλα, είπε:
«Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους Χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία.
Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να διαβάζουν την Αγία Γραφή και να γνωρίζουν την αλήθεια.
Δεν μπορούμε ούτε ακόμα και να τους εμποδίσουμε να έχουν μια ζωντανή στενή σχέση με τον Σωτήρα τους.
Άπαξ και αποκτήσουν αυτήν τη σύνδεση με τον Ιησού, εμείς χάνουμε κάθε δύναμη πάνω τους. 
….Έτσι, το μόνο που μας μένει είναι να τους κλέψουμε το χρόνο τους. Ας πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν πειράζει, ας έχουν εκεί τις συνεστιάσεις τους κι όλα τα υπόλοιπα.
Ας έχουν έργο και δράση. Μόνο να μην έχουν χρόνο να αναπτύξουν αυτή τη ζωντανή σχέση με τον Ιησού.
…Να τι θέλω από σας. Αποσπάστε τους την προσοχή από τον Σωτήρα τους και εμποδίστε τους από του να έχουν θερμή και στενή σχέση μαζί Του όλη μέρα. Ας τους παρασύρουμε σε μια χαλαρή σχέση με τον Ιησού, τυπική σχέση, χωρίς γνήσια πίστη και αγάπη γι’ Αυτόν.
Πώς θα το κάνουμε αυτό; ρώτησαν τότε οι δαίμονες.
Βάλτε τους να ασχολούνται με τα δευτερεύοντα θέματα και βρείτε τρόπους αμέτρητους να κρατάτε απασχολημένο το μυαλό τους, απάντησε.
Βάλτε μέσα τους τον πειρασμό να ξοδεύουν, να ξοδεύουν, να ξοδεύουν και να δανείζονται χρεώνοντας τις κάρτες τους.
Πείστε τις γυναίκες τους να πάνε να δουλεύουν πολλές ώρες εκτός σπιτιού και τους άνδρες να δουλεύουν 6-7 μέρες την εβδομάδα, 10-12 ώρες την ημέρα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του τρόπου ζωής τους.
Εμποδίστε τους να ξοδεύουν χρόνο με τα παιδιά τους. Έτσι, καθώς θα διασπάται η οικογένειά τους, σύντομα το σπίτι δεν θα αποτελεί πια για αυτούς καταφύγιο από την πίεση της δουλειάς τους.
Κρατάτε πάντα το μυαλό τόσο γεμάτο με ερεθίσματα ώστε να είναι αδύνατο να ακούσουν τη σιγανή και απαλή φωνή του Θεού.

Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν;

Τρία είναι τα αίτια μορφώσεως ορθοδόξων φρονημάτων: η πίστις, η γνώσις και η βίωσις. Εάν δεν συνέλθουν επί το αυτό τα τρία ταύτα, αδύνατον να αποφύγωμεν τας πλάνας και τας αιρέσεις. Παρατηρήσατε τους Αγιορείτας και τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος που εις τας προδοτικάς ενεργείας του Πατριάρχου τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του. Εις κάποιαν των τριών τούτων προϋποθέσεων χωλαίνουν. Ή εις την πίστιν ή εις την γνώσιν ή εις την βίωσιν. Αδύνατον Ορθόδοξος Χριστιανός έχων πίστιν εις τον Χριστόν, γνωρίζων την διδασκαλίαν της Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων Πατέρων και βιών κατά το δυνατόν με ακρίβειαν, να μη εξεγείρεται, από την αναφανδόν υποστηριζομένην καθολικήν αίρεσιν της συμφωνίας του Σαμπεζύ ή της συμφωνίας του Μπαλαμάντ ή του Φαναρίου το : Κωνσταντίνου η πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε άγει εορτήν λαμπροφόρον δεχομένη τον Πρόεδρον, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής. Ή το : Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον. Ή το : Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου. Ή το : Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και άλλα συναφή!!! Ας ερωτήσουν εαυτούς οι Αγιορείτες και οι Ποιμένες της Εκκλησίας μας, διατί τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του, και δεν ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας κατά της ψυχολέθρου νοθείας της πίστεως. Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν; Πως ανέχονται το οικουμενιστικό τούτο κήρυγμα του Οικουμενικού Θρόνου χωρίς συγκλονισμόν, αφού μόνον δι΄ αυτό είναι αρκετόν να χάσωμεν τας ψυχάς μας; Εάν δεχθώμεν τον Πάπα ως Αγιώτατον Επίσκοπον Ρώμης, τότε ανατρέπομεν την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας, απορρίπτομεν τους βίους και τους αγώνας των αγίων και οικοδομούμεθα κατά τρόπον λατινικόν, δηλαδή αντιπνευματικόν, που μόνον εις τον Χριστόν δεν οδηγεί. Διότι όλοι οι αγώνες των Αγίων Πατέρων υπέρ της διαφυλάξεως αλωβήτου της δογματικής διδασκαλίας, εγένοντο δια την προστασίαν της θεώσεως του ανθρώπου. Χωρίς ορθά δόγματα, θέωσις δεν επιτυγχάνεται......

http://pureorthodoxvoice.blogspot.ca/20 ... st_23.html

Oρθόδοξος Τύπος : O Πατριάρχης εργάζεται εις βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σήμερον πού ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διακηρύσσει: Ἕνας Χριστός, πολλαί αἱ σώζουσαι Ἐκκλησίαι του, πολλαί αἱ πίστεις κ.λπ τό Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ, πρός μεγάλην ἔκπληξιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Τήν ἔκκλησιν, ὅμως, διά ἀντίδρασιν ὁ «Ο.Τ.» δέν τήν ἀπευθύνει μόνον πρός τούς Καθηγουμένους καί τούς μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά πρός ὅλους τούς Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Χώρας. Διότι ἀπό τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν καθιερώθη καί ἠνδρώθη ὁ μοναχισμός εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, οἱ μοναχοί ἦσαν μεταξύ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν εἰς τούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνας. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Νεστορίου πρωταγωνίστησαν εἰς μέν τήν Ἔφεσον ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, εἰς δέ τήν Κωνσταντινούπολιν ὁ ἔγκλειστος μοναχός Ἅγιος Δαλμάτιος. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ προεξῆρχεν ὁ μοναχός Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας προεμάχετο καί ὁ μοναχός Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Ἐναντίον τῆς εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως ἐξηγέρθη πρῶτος ὁ μοναχός Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν Παπικῶν Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου τήν μάχην ἔδωσεν ὁ μοναχός, ἀργότερον Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Σήμερον ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατευθύνει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον δέν ἀναγνωρίζει αἱρέσεις, ἐνῶ «βαπτίζει» κανονικάς, σωζούσας καί κατεχούσας τήν Ἀλήθειαν ὅλας τάς αἱρετικάς Ἐκκλησίας. Ἐξισώνει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν Ἀλήθειαν τῆς πίστεώς μας (τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας) μέ τό ψεῦδος καί τήν πλάνην τοῦ διαβόλου. Μοναδική ἐλπίς διά νά ἀνατραπῆ αὕτη ἡ πολιτική εἶναι ἡ καθολική ἀντίδρασις τόσον τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅσον καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὁλοκλήρου τῆς Χώρας. Ἡ Ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας δέν ἠμπορεῖ νά ἰσοπεδώνεται ἀπό ἕνα Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος δέν πιστεύει εἰς Ἱερούς Κανόνας, ἀπαγγέλλει ὑποκριτικῶς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον κηρύσσει Μίαν Ἐκκλησίαν (ἐνῶ αὐτός πολλάς) καί ἐργάζεται εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

http://pureorthodoxvoice.blogspot.ca/2014/02/o-o.html

PRAVDA: Δόλια επίθεση των ΗΠΑ κατά των χριστιανών στην Ουκρανία

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΠΑΛΙ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Πορφύρης Δ /Σταφυλά Π, Βρυξέλλες

“Δόλια επίθεση των ΗΠΑ κατά της Ουκρανίας: Μια ακόμη επίθεση κατά των χριστιανών», τιτλοφορείται άρθρο στην Pravda (21/02/14):

«Θλιμένη ημέρα της ζωής μου.Ημέρα φοβερή.Δεν πίστευα ποτέ ότι θα τη ζούσα.Η Ουκρανία είναι Ρωσία.Ο άγιος πρίγκηπας Βλαδίμηρος έγινε χριστιανός.Στο Κίεβο αυτός οδήγησε τους Ρους στο Χριστό.Στέλνοντας απεσταλμένους στην Κωνσταντινούπολη για την ορθόδοξη πίστη….. Δεν πίστευα ότι η Αμερική θα ήταν τόσο ανταγωνιστική και επιθετική που θα έφθανε στο σημείο να ανατρέψει μια χριστιανική κυβέρνηση”.

“Στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στη Συρία άνοιξαν την πόρτα για τα μαρτύρια των χριστιανών και τους διωγμούς τους με τη βοήθεια της Αλ Κάιντα χωρίς να ειπωθεί μια λέξη από τους θρησκευτικούς ηγέτες της Αμερικής. Αυτοί χορεύουν και τραγουδούν στις αίθουσες λατρείας τους, αδιαφορώντας για τους χριστιανούς της Ανατολής. Η Victoria Nuland Υφυπουργός Ευρωπαικών και Ευρασιατικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο υποσχόταν 5 δις δολάρια στην Ουκρανία για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Μια προσέγγιση πιο ύπουλη από την διπλωματία του πυραύλου και της βόμβας που χρησιμοποιούν συνήθως. Τι θέλουν; θέλουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία;” αναρωτιέται ο αρθρογράφος.

Στις Εκκλησίες της Ρωσίας διαβάστηκε μια ποιμαντορική επιστολή του πατριάρχη Κύριλλου όπου εκφράζει τη συμπάθειά του στους συγγενείς των θυμάτων και καλεί σε παύση της βίας.

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ο Ρωσικός στρατός πήρε τον απόλυτο έλεγχο της Σεβαστούπολης


ΟΠΩΣ ΗΤΑΝΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΠΑ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!!!
ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝΕ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ.

Πολύ μεγάλες ρωσικές στρατιωτικές ενισχύσεις, που συνεχώς αυξάνονται, δείχνουν πως η Μόσχα έχει την δική της άποψη και θέση για τις εξελίξεις και είναι αποφασισμένη…
Μετάφραση Απόδοση Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών Στη Σεβαστούπολη, έχουν ενισχυθεί σαφέστατα τα μέτρα για την προστασία της πόλης. Οι προσπάθειες συνεργασίας των αρχών ασφαλείας της πόλης με τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έχουν εντείνει τις περιπολίες στην πόλη για την προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Στην πόλη διαφαίνονται συνεχείς κινήσεις κυκλοφορίας στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των κρίσιμων εγκαταστάσεων, αναφέρει ρωσικό δημοσίευμα.
Επίσης στην ίδια την πόλη της Σεβαστούπολης εξακολουθούν να περιπολούν στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και της πολιτοφυλακής που δημιουργήθηκαν από εθελοντές πολίτες.
Η κύρια ναυτική βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, έχει «μετατραπεί σε ένα πανίσχυρο φρούριο», δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Τα Κοιμητήρια...
Ένας χώρος ιερός και σεβάσμιος είναι εκείνος του κοιμητηρίου, όπου αναπαύονται τα σώματα των προσφιλών μας προσώπων μέχρι τη μέρα της κοινής αναστάσεως.

Άλλοτε τα κοιμητήρια βρισκόντουσαν στο κέντρο των κοινοτήτων, στον περίβολο των ναών. Έτσι, κατά τις λειτουργικές συνάξεις, θριαμβεύουσα και στρατευόμενη Εκκλησία βρισκόταν στον ίδιο χώρο, δοξολογούσα και προσευχομένη στον Κύριο.


Πρακτικές οδηγίες για την Προσευχή...


(Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
Η συγκέντρωση του νου την ώρα της προσευχής.

Τι να κάνουμε, όταν ο νους μας τρέχει εδώ κι εκεί και δεν μπορούμε να τον συμμαζέψουμε στην προσευχή;

Όταν είμαστε μόνοι στο σπίτι, μπορούμε ν’ αναβάλουμε την έναρξη της προσευχής ή, αν έχουμε ήδη αρχίσει, να τη διακόψουμε για λίγο. Αν και ύστερα απ’ αυτό το μικρό διάλειμμα ο νους μας δεν συνεργάζεται με την προαίρεση μας, τότε δεν έχουμε παρά να του επιβάλουμε με τη βία, θέλει δεν θέλει, να συγκεντρωθεί στην προσευχή, σ’ όποιο βαθμό βέβαια είναι δυνατόν.


Οδοιπορικό στο Άγιο Όρος... Ιερά Μονή Ζωγράφου...


Το βουλγάρικο κοινόβιο του Ζωγράφου βρίσκεται σε υψόμετρο 160μ. χωμένο μέσα στο δάσος, μια ώρα μακρυά από την παραλία και κοντά σε μια χαράδρα. Το μοναστήρι, λένε, κτίστηκε στα χρόνια του Λέοντος Σοφού, τον 9ο αιώνα, από τους αδελφούς Μωυσή, Ααρών και Ιωάννη από την Αχρίδα. Ονομαζόταν μονή Αγίου Γεωργίου του Ζωγράφου.


Το αναμα του κεριού στην Εκκλησία και η σημασία του...
Ο Συμεών Θεσσαλονίκης μας λέγει ότι το κερί που ανάβουμε έχει έξι συμβολισμούς:

1. Συμβολίζει την καθαρότητα της ψυχής μας, γιατί είναι κατασκευασμένο από καθαρό κερί μέλισσας.

2. Επίσης την πλαστικότητα της ψυχής μας, μια και εύκολα πάνω του μπορούμε να χαράξουμε ο,τιδήποτε.

3. Ακόμη την Θεία Χάρη, επειδή το κερί προέρχεται από τα άνθη που ευωδιάζουν.

4. Επιπλέον συμβολίζει την θέωση, στην οποία πρέπει να φθάσουμε, επειδή το κερί ανακατεύεται με τη φωτιά και της δίνει τροφή.

5. Και το φώς του Χριστού επίσης δείχνει, καθώς καίει και φωτίζει στο σκοτάδι.

6. Και τέλος συμβολίζει την αγάπη και την ειρήνη που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε χριστιανό, επειδή το κερί καίγεται όταν φωτίζει, αλλά και παρηγορεί τον άνθρωπο με το φώς του μέσα στο σκοτάδι.

Ανάβοντας κερί πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να ζούμε μέσα στο φώς που πήραμε με την βάπτισή μας.

Ο μεγάλος πειρασμός της πολυεπιπεδης εκκοσμικευσης σήμερα δεν μπορεί να ξεπεραστεί ει μη μόνον μέσα από την εν Χριστώ πίστη και ταπείνωση... Η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ο τρόπος εύρεσης Του και η Ελευθερία...
Η προχωρημένη αυτάρκεια του σύγχρονου ανθρώπου – μάλλον η σχετική της ψευδαίσθηση – φαίνεται μέσα σε πολλές πτυχές και εκδηλώσεις του βίου του και εκφράζεται μέσα στην επιδημική εξάπλωση του αθεΐζοντος αγνωστικισμού, ο οποίος με τη μορφή μόδας κατακλύζει σχεδόν τα πάντα και διαβρώνει εκκοσμικευτικά ακόμη και τις καλοπροαίρετες ψυχές πολλών χριστιανών της εποχής μας. Μέσα στη δίνη αυτή της τραγικής δαιμονόπληκτης περιρρέουσας πραγματικότητας δύσκολα αντιστέκεται κανείς και ο άφευκτος μολυσμός των ψυχών αναζητά εναγώνια αντίδοτο πνευματικής θεραπείας. Όπως είναι φυσικό, πουθενά αλλού δεν μπορεί να αναζητηθεί οντολογική λύση παρά μονάχα στην αγιοπνευματική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, εκεί δηλαδή που τα θεουργικά φάρμακα των Μυστηρίων και της Ευχαριστίας μεταγγίζουν σιγά σιγά την τριαδική ζωή και αθανασία μέσα στο ανθρώπινο DNA και στη σύνολη ομώνυμη ψυχοσωματικότητα.


Εφαρμογή μετατρέπει το κινητό σε… πορτοφόλι

ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ;

Την εφαρμογή την παρουσίασαν στην αγορά η Alpha Bank και η Vodafone, σε συνεργασία με τη Visa Europe και τη First Data.

Tο Tap ΄n Pay, είναι ένα καινοτόμο «κινητό πορτοφόλι», που εξασφαλίζει μέγιστη ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

Η πρωτοποριακή εφαρμογή προϋποθέτει τη χρήση ειδικής Vodafone SIM κάρτας κινητού τηλεφώνου, στην οποία αποθηκεύεται η χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter Visa. Η εφαρμογή Tap ´n Pay επιτρέπει την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που είναι συνδεδεμένος με την χρεωστική κάρτα, στις επιχειρήσεις που φέρουν τερματικά αποδοχής καρτών με τους ειδικούς αναγνώστες (contactless readers).

Πιο συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο χρήστης πρέπει να πλησιάσει το κινητό του τηλέφωνο στον ειδικό αναγνώστη του τερματικού αποδοχής καρτών με το σήμα contactless, σε απόσταση 5 περίπου εκατοστών και η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε κλάσματα του δευτερόλεπτου με ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται υπογραφή της απόδειξης συναλλαγής ή εισαγωγή του ΡΙΝ.

Για αγορές άνω των Ευρώ 25, είναι υποχρεωτική η πληκτρολόγηση του Κωδικού Πρόσβασης της εφαρμογής (Passcode) στο κινητό του χρήστη. Ωστόσο, εάν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιεί τον Κωδικό Πρόσβασης ακόμη και για αγορές κάτω των Ευρώ 25.

To Tap ΄n Pay παρουσιάζεται στην Ελλάδα σε πιλοτική λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας επιλεγμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να "γνωρίσουν" την εφαρμογή και όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού σταδίου, το Tap ΄n Pay θα λειτουργεί στις συσκευές Samsung Galaxy Mini 2 και Samsung Galaxy S3.

http://www.newsit.gr/default.php?pname= ... 0&catid=14

OI AMAPTIEΣ MAΣ KAI OXI O EΓKEΛAΔOΣ ΣEIOYN THN ΓHN

Tοῦ Xρήστου Kων. Λιβανοῦ

Στὴ δεινὴ οἰκονομικὴ κρίσι καὶ ὕφεσι, ποὺ μαστίζει τὴν Πατρίδα μας καὶ ὁδηγεῖ πολλοὺς συνανθρώπους μας στὴν ἀνεργία, τὴν ἀνέχεια, τὴ φτώχεια, τὴν ἀπόγνωσι καὶ τὴν αὐτοκτονία, ἦλθαν τώρα νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ σεισμοί. Mετὰ τὸν ἰσχυρὸ σεισμὸ τῆς Kεφαλονιᾶς καὶ τὶς πολλὲς μετασεισμικὲς δονήσεις, ποὺ καταγράφονται στὴν περιοχή, νέοι σεισμοὶ στὴν Πύλο καὶ τὴν Ἀταλάντη προβλημάτισαν τοὺς σεισμολόγους καὶ ἀνησύχησαν τοὺς κατοίκους τῶν σεισμοπλήκτων καὶ ὄχι μόνο περιοχῶν.
Σεισμοὶ κατὰ τόπους, προειδοποίησε ὁ Xριστὸς ὅτι θὰ συμβαίνουν κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς. Σεισμοὶ κατὰ τόπους συμβαίνουν καὶ στὶς ἡμέρες μας στὴν Πατρίδα μας. Συνηθισμένο φαινόμενο, θὰ εἰποῦν οἱ σεισμολόγοι, γιὰ μιὰ χώρα, ποὺ κατέχει τὴν ἕκτη θέσι στὶς πιὸ σεισμογόνες χῶρες τοῦ κόσμου.

Δὲν ἀρνούμεθα βεβαίως τὴν ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα, ὅτι ἡ Πατρίδα μας, ἂν καὶ κατέχῃ τὸ 0,02 τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ἀπελευθερώνει τὸ 2% τῆς παγκόσμιας σεισμικῆς ἐνεργείας κάθε χρόνο καὶ πλέον τοῦ 50% τῆς εὐρωπαϊκῆς. Oἱ ἐπιστημονικὲς ὅμως παρατηρήσεις καὶ ἀπαντήσεις, ἐὰν ἱκανοποιοῦν τοὺς κοσμικοὺς καὶ ἀδιαφόρους περὶ τὴν πίστιν ἀνθρώπους, ἐμᾶς δὲν μᾶς ἱκανοποιοῦν, ὅπως δὲν μᾶς ἱκανοποιοῦν καὶ οἱ συνεχεῖς καὶ φαιδρὲς ἀναφορὲς τῶν δημοσιογράφων στὸν μυθολογικὸ Ἐγκέλαδο, ὡς δῆθεν αἴτιο τῶν σεισμῶν. Oἱ πιστοὶ χριστιανοὶ πιστεύουν στὸ Θεὸ καὶ στὸν «πάσης ἀποδοχῆς ἄξιον»1 λόγο Tου, καὶ ὄχι στοὺς μύθους καὶ τὰ παραμύθια, στὰ ὁποῖα πιστεύουν οἱ ἄπιστοι. Kαὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι οἱ σεισμοὶ καὶ τὰ ἄλλα φυσικὰ φαινόμενα ἔχουν μὲν φυσικὰ αἴτια, τὰ ὁποῖα καλῶς πράττουν καὶ παρατηροῦν καὶ μελετοῦν καὶ ἐξηγοῦν οἱ ἐπιστήμονες, ἔχουν ὅμως καὶ πνευματικά, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ὁποίων βεβαίως προϋποτίθεται ἀπαραιτήτως ἡ ὕπαρξι τῆς πίστεως. Ὁ ἱερὸς Ψαλμῳδὸς π.χ. παρουσιάζει τὸν Θεὸ ὡς «ἐπιβλέποντα ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιοῦντα αὐτὴν τρέμειν» καὶ ὡς «ἁπτόμενον τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται»2, ὁ δὲ Ἰὼβ μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι «ὁ σείων τὴν ὑπ' οὐρανὸν ἐκ θεμελίων»3 καὶ ὄχι ὁ ἀνύπαρκτος Ἐγκέλαδος τῆς Ἑλληνικῆς Mυθολογίας.

Ὁ Θεὸς μᾶς παιδαγωγεῖ

Η Ρωσία απέρριψε το αμερικανικό τελεσίγραφο περί μη στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία

ΕΩΣ ΤΩΡΑ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ <<ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ>> ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ !!!
ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΑΛΛΑΖΕΙ .

Πληροφορίες που δεν μπορούν να διασταυρωθούν, αναφέρουν κινητικότητα ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία με φάλαγγες αρμάτων μάχης T-72BA, T-80, T-90 και ΤΟΜΑ ΒΜP-2 και BTR-80 μετακινούνται προς την κατεύθυνση του Νοβόροσισκ 160 χλμ. περίπου από τα σύνορα από την Ουκρανία.
Επίσης μονάδες Spetznez της Νότιας Στρατιωτικής Διοίκησης έχουν αυξήσει την ετοιμότητα ανάληψης δράσης σε 2 ώρες από πέντε που ήταν χθες.

Την ίδια στιγμή στην μεγάλη πόλη Kerch της νοτιοανατολικής Ουρανίας το περιφερειακί συμβούλιο ξεκρέμασε την ουκρανική σημαία και ανάρτησε την ρωσική!
Εκατοντάδες διαδηλωτές μπήκαν στο διοικητήριο της πόλης με συνθήματα όπως “Κάτω οι φασίστες του Κιέβου” και έκαψαν την ουκρανική σημαία, αναρτώντας την ρωσική.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ <<ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ>>  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ !
ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΛΑ <<ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ>> !
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ <<ΑΝΤΕΧΕΙ >> Ο Κ. ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΤΕ!!!

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Η επίδραση της βίας στην τηλεόραση, στα παιδιά και στους έφηβους...
Περίληψη

Η φτώχεια, η ενδοοικογενειακή βία, η συναισθηματική στέρηση, η επίδραση της τηλεόρασης και άλλοι παράγοντες θεωρούνται ότι συντελούν στην εμφάνιση βίαιων συμπεριφορών στα παιδιά και στους εφήβους. Μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ έκθεσης στην τηλεόραση και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.


Οδοιπορικό στο Άγιο Όρος... Ιερά Μονή Παντοκρατορος


Η μονή Παντοκράτορα είναι κτισμένη σε ύψος 30 περίπου μέτρα από την θάλασσα σε ένα θαλασσοδαρμένο βράχο, που άλλοτε σκεπάζεται από τα αφρισμένα κύματα και άλλοτε γυαλίζει στο λαμπρό ήλιο της αγιορείτικης γης.


Θέλετε να γνωρίσετε την αλήθεια (;;;) Να είστε σίγουροι ότι και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει... × Απόκριες - Καρναβάλι ×

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η επιστήμη έχει γνωρίσει εκπληκτική πρόοδο. Ενώ λοιπόν θα περίμενε κανείς αυτή η πρόοδος να έχει επιφέρει και την απαλλαγή από προλήψεις, δεισιδαιμονίες και πρωτογονισμούς, εν τούτοις ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται να είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό δέσμιος τέτοιων καταβολών, πράγμα το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κατά την περίοδο των Αποκριών ή Καρναβαλιού.

Η λέξη «Καρναβάλι» θεωρείται ότι προέρχεται από τις λατινικές λέξεις “carne”= κρέας και “vale”= απέχω (ή κατ’ άλλους από τη λέξη “levare”= αίρω, σηκώνω). Η αντίστοιχη ελληνική λέξη είναι «Αποκριά» (απο+κρεω) που κι αυτή σημαίνει «αποχή από το κρέας» και δηλώνει τη χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, όπως ορίζει η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή η χρονική περίοδος, που ονομάζεται επίσης «περίοδος του Τριωδίου», έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες και λήγει με την «Κυριακή της Αποκριάς» (από την επόμενη ημέρα, που είναι η «Καθαρά Δευτέρα», ξεκινάει η Μεγάλη Σαρακοστή).


ΑΙΣΧΟΣ ΝΤΡΟΠΗ (!!!) ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ συνεχίζουν και φέτος το χυδαίο βλασφημο και σατανικό καρναβάλι της Κεφαλλονιάς, ενώ οι σεισμοί δεν έχουν σταματήσει ακόμα (!!!) ΗΜΑΡΤΟΝ ΚΥΡΙΕ ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΙΛΑΣΘΗΤΗ ΗΜΩΝ (!!!)

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ & ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ (;;;)  ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ!!! 

Καρναβάλι της Κεφαλλονιάς – Καρναβάλι Πατρών

Πριν από μερικές ημέρες, είχαμε απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του Ληξουρίου και των Πατρών ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ, τουλάχιστον για φέτος, τα αισχρά καρναβάλια της ακολασίας και των δεινών, με αφορμή τους συνεχείς σεισμούς στην συγκεκριμένη περιοχή.

Φαίνεται πως η παράκληση αυτή δεν εισακούστηκε, καθώς όπως διαβάζουμε σε τοπική σελίδα της Κεφαλονιάς , τα ελεεινά και βρωμερά καρναβάλια θα διεξαχθούν κανονικά και με το…νόμο, σε Αργοστόλι και Ληξούρι!!!


Ανακηρύσσεται νέο κράτος! – Οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί δεν αναγνωρίζουν τη νέα κυβέρνηση

Ουκρανία νέο κράτος
Η διάσπαση της Ουκρανίας φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο νόμιμος πρόεδρος της Ουκρανίας Β.Γιανουκόβιτς έφτασε στο Χάρκοβο με σκοπό την δημιουργία ενός μιας δεύτερης Ουκρανίας, ενός κράτους στα όρια του χάρτη που βλέπετε με μπλε χρώμα.
Ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του το μεσημέρι του Σαββάτου από το Χάρκοβο ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται παρά τις περί του αντιθέτου φήμες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ώρες και παρά του ότι αυτό φαίνεται να αποτελεί το βασικό αίτημα των διαδηλωτών της αντιπολίτευσης.
Χαρακτήρισε, απόπειρα πραξικοπήματος τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και συμπλήρωσε: «Το παρόν κοινοβούλιο παίρνει παράνομες αποφάσεις που ντροπιάζουν τη χώρα».
Όπως είπε στο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από το κανάλι UBR, «πυροβόλησαν το αυτοκίνητό μου αλλά δεν φοβάμαι. Θα μείνω στην Ουκρανία». Συμπλήρωσε, δε, ότι αυτό που προσπαθεί είναι να προστατεύσει το λαό από τους «επιδρομείς».
Λίγες ώρες νωρίτερα εκπρόσωποι από τις νοτιανατολικές επαρχίες και την Κριμαία που συνεδρίασαν, επίσης, στο Χάρκοβο, ανακοίνωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Κίεβο και σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζουν την απόσχιση των περιοχών τους και τον σχηματισμό ανεξάρτητης κυβέρνησης, η οποία θα απολαμβάνει της έγκρισης και της προστασίας από την Ρωσία.
Ήδη ο τοπικός κυβερνήτης, Μιχαήλ Ντόμπκιν, επιστρατεύει εθελοντές για την δημκιουργία μονάδων αυτοάμυνας στις ρωσόφωνες περιοχές αν χρειαστεί να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία του νέου κράτους.
Υπενθυμίζεται ότι το Χάρκοβο ήταν η πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ουκρανίας έως το 1939, και βρίσκεται στην κυρίως ρωσόφωνη ανατολική Ουκρανία, που αποτελεί και την εκλογική βάση του κ. Γιανούκοβιτς.
Για την ώρα, πάντως, οι ένοπλες δυνάμεις διακηρύσσουν, δια του υπουργείου Άμυνας την ουδετερότητά τους. «Οι δυνάμεις του στρατού της Ουκρανίας βρίσκονται στις μονάδες τους και πραγματοποιούν προγραμματισμένες ασκήσεις» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου  Άμυνας.
«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιστές στο συνταγματικό τους καθήκον και δεν μπορούν να εμπλακούν στην εσωτερική πολιτική διαμάχη» ανακοίνωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου.
Είχε προηγηθεί προχθέα προειδοποίηση του προέδρου του ουκρανικού Κοινοβουλίου ο οποίος ανέφερε ξεκάθαρα, ότι σε περίπτωση που η χώρα διαιρεθεί, η παραμονή της περιοχής στο πλαίσιο της Ουκρανίας δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Και εάν θέλουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ας στραφούν εναντίον τους, αφού οι ρωσικές δυνάμεις είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να μείνουν απαθείς. Δηλαδή προέβλεψε μια απειλή να εξελιχθεί η κατάσταση όπως στην Αμπχαζία και την Οσετία με την Ρωσία να εγγυάται την ασφάλεια του νέου κράτους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το σχέδιο του Γιανουκόβιτς περιλαμβάνει την απόσχιση της νοτιοανατολικής Ουκρανίας και της Κριμαίας από την Ουκρανία και τον σχηματισμό ανεξάρτητης κυβέρνησης, η οποία θα απολαμβάνει της έγκρισης και της προστασίας από την Ρωσία.
Πιθανώς ο Β.Γιανουκόβιτς προσπαθεί να εξευμενίσει την Μόσχα μετά την απογοήτευση που της προκάλεσε με τους χειρισμούς του.
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της τοπικής βουλής στο Χάρκοβο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις νοτιοανατολικές περιοχές και την Κριμαία, στην οποία όμως δεν μετέχει ο Γιανουκόβιτς, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην πόλη.
Να αναφέρουμε ότι το Χάρκοβο ήταν η πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ουκρανίας έως το 1939, και βρίσκεται στην κυρίως ρωσόφωνη ανατολική Ουκρανία, που αποτελεί και την εκλογική βάση του κ. Γιανούκοβιτς.
Ο τοπικός κυβερνήτης, Μιχαήλ Ντόμπκιν, πάντως, φέρεται να επιστρατεύει εθελοντές για να προστατεύσουν ακόμη και με χρήση βίας την περιοχή από τους διαδηλωτές.
Η Ρωσία δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια στις εξελίξεις της γειτονιάς της. Άλλωστε το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας λόγω εγγύτητας είναι πολύ εύκολο για αυτή να το προστατέψει.
Μόλις πριν από λίγο αναφέραμε την στρατηγική θέση της Κριμαίας και το πόσο σημαντική είναι για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των Ρώσων λόγω της βάσης της Σεβαστούπολης, που φιλοξενεί το ρωσικό Στόλο, αλλά και του ελέγχου τεράστιου τμήματος των παραλίων της Μάυρης Θάλασσας, τα οποία έιναι απαραίτητα για την ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας.
defencenet.gr