Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Εκδήλωση -ομιλια : "Για να δώσουμε ένα μέλλον στο παρελθόν μας"

 


Την Κυριακή 8 Μαΐου στις 17:30 στο ξενοδοχείο “Capsis”
(δ/νση: Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη) θα λάβει χώρα η εκδήλωση παρουσίασης και ανάλυσης με τίτλο “Για να δώσουμε ένα μέλλον στο παρελθόν μας”.
Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων - Ε.Ο.Ε. σε συνεργασία με τους φιλικά προσκείμενους Συλλόγους και Σωματεία της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω, σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ “Οι αγωνιστές του Αγίου Όρους Ιερά Μονή Εσφιγμένου” και στην ανάλυση των θεμάτων του βίντεο.
1. Κάρτα πολίτη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και “η εισαγωγή του σφραγίσματος” από την Νέα Τάξη Πραγμάτων.
2. Η επάρατη νόσος της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού.
3. Ισλαμοποίηση της Ελλάδος, Αντιρατσιστικός νόμος, Λαθρομετανάστες και η πρόταση για λειτουργία, για πρώτη φορά, τετραετούς προγράμματος Μουσουλμανικών Σπουδών εντός του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4. Iστορική και θρησκευτική διαστρέβλωση σε θέματα εθνικής σημασίας, παραδόσεων και Ορθοδοξίας, στα σχολεία. Επιχειρείται η πλήρης αποδόμηση και απομυθοποίηση προσώπων που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του τόπου και κράτησαν ψηλά το λάβαρο του ελληνισμού.
5. Σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων στην Ελλάδα. Περαιτέρω ο επόμενος νόμος θα τους δίνει το δικαίωμα να υιοθετούν και παιδιά.
6. Κλοπή της κατοικίας των Ελλήνων.Ετοιμάζονται στην Αθήνα να δώσουν 20.000 διαμερίσματα στους λαθρομετανάστες, ενώ δρομολογήθηκαν άλλες 60.000 περιπτώσεις κόκκινων δανείων. Αφού έκλεψαν τα σπίτια των Ελλήνων, τώρα τα χαρίζουν στους λαθρομετανάστες.
7. Νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου, έκδοση αυτόματου διαζυγίου, εκτρώσεις και δωρεά οργάνων.
8. Ο διωγμός της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω.
Στην εκδήλωση θα υπάρχει η ομιλία του σεβαστού Πνευματικού μας Πατέρα, Καθηγούμενου της γνήσιας Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφιγμένου Α.Ο. Άθω, Πανοσολογιότατου +Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου.

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Τριακοσίους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν, και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τους χριστιανούς και έφερεν Τούρκον και του το έδωσεν διά το ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο έθνος; Διά το ιδικόν μας συμφέρον, διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα άμα του δώσης κάμνεις ό,τι θέλεις.
Θέλων ο Κύριος να μας φυλάξη από την κατάκρισιν μας εχάρισεν έναν λόγον, τον οποίον αν φυλάξωμεν θα σωθώμεν. Ποιος είναι ο λόγος ούτος; «Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης», δηλαδή: Εκείνο το οποίον δεν θέλεις να σου κάμη άλλος, μη το κάμνεις και συ εις άλλον. Καθώς δεν θέλεις να σε κλέψουν, να σε συκοφαντήσουν, να σε υβρίσουν οι άλλοι, έτσι και συ να μη κλέπτης, να μη φονεύης τους άλλους.
Τώρα σας συμβουλεύω να κάμετε από ένα κομβολόγι μικροί και μεγάλοι και να το κρατήτε με το αριστερό χέρι, και με το δεξιό να κάμνετε τον σταυρόν σας και να λέγετε: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησόν με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου. Ο Πανάγαθος Θεός μας εχάρισε τον τίμιον Σταυρόν με τον οποίον να ευλογώμεν, και τα Άχραντα Μυστήρια. Με τον σταυρόν να διώκωμεν τους δαίμονας αλλά πρέπει να έχωμεν το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίας, και τότε κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Όθεν, αδελφοί μου, ή τρώγετε ή πίνετε ή δουλεύετε, να μη σας λείπη αυτός ο λόγος και ο σταυρός και καλόν και άγιον είναι να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν, το βράδυ και τα μεσάνυχτα.
Ακούσατε, αδελφοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τι σημαίνει. Πρώτον, όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις τον ουρανόν από τους Αγγέλους, ούτω και συ να σμίγης τα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός και μη δυνάμενος να αναβής εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις την χείραν σου εις την κεφαλήν σου (διότι η κεφαλή σημαίνει τον ουρανόν) και λέγεις: Καθώς οι Άγγελοι δοξάζουσι την Αγίαν Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι και εγώ ως δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα, αλλ’ εις Θεός. Κατεβάζων το χέρι σου εις την κοιλίαν σου να λέγης: Σε προσκυνώ και Σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου διά τας αμαρτίας μας. Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσης και να με βάλης εις τα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντάς το πάλιν εις τον αριστερόν ώμον λέγεις: Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλης εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην: Σε δοξάζω, Θεέ μου, Σε προσκυνώ και Σε λατρεύω, ότι καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνει την ανάστασιν και λέγεις: Σε δοξάζω και Σε προσκυνώ, Κύριέ μου, ότι ανέστης εκ νεκρών διά να μας χαρίσης ζωήν αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο Σταυρός!
Το πρώτον μας νόημα είναι αυτό: Όσοι ηδικήθημεν να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας διά το ιδικόν μας καλόν, και όσοι αδικήσαμεν να δίδωμεν τα άδικα οπίσω. Το δεύτερον είναι τούτο: Ανίσως και ημείς θέλωμεν να ωφεληθώμεν από τα Άχραντα Μυστήρια ωσάν τους ένδεκα Αποστόλους τους καλούς, και να μη βλαφθώμεν ωσάν τον Ιούδαν τον κακόν, να εξομολογούμεθα καθαρά και να κοινωνώμεν με φόβον και τρόμον και ευλάβειαν, και τότε να φωτισθώμεν. Ει δε και πηγαίνομεν ανεξομολόγητοι, μεμολυσμένοι με αμαρτίας, και τολμώμεν να μεταλαμβάνωμεν τα Άχραντα Μυστήρια, βάνομεν φωτιά και καιόμεθα.
Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω· καν ο ουρανός να κατεβή κάτω, καν η γη να ανεβή επάνω, καν όλος ο κόσμος να χαλάση, καθώς μέλλει να χαλάση, σήμερον, αύριον, να μη σας μέλη τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλει· δώσε τά τα· δεν είναι ιδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορή να τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε. Τώρα, αδελφοί μου, τι σημείον καρτερούμεν; Δεν καρτερούμεν άλλο παρά πότε να λάμψη ο πανάγιος Σταυρός εις τον ουρανόν περισσότερον από τον ήλιον, και να λάμψη ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός επτά φοράς περισσότερον από τον ήλιον, με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες Αγγέλους, με δόξαν θεϊκήν.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Φώτης Κόντογλου)

140316 KONTOGLOU


Ἐκεῖνοι οἱ ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι, ἐκεῖνα τὰ ἀγράμματα γεροντάκια καὶ οἱ γριοῦλες, ποὺ τὴν Σαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται ὅλη μέρα στὴν ἐκκλησία, ζήσανε ἀπὸ τὰ μικρά τους χρόνια ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ καταλάβανε αὐτὸ τὸ χαροποιὸν πένθος, ποὺ δὲν τὸ καταλάβανε, ἀλοίμονο, οἱ σπουδασμένοι μας, ποὺ θέλουνε νὰ τοὺς διδάξουνε, ἀντὶ νὰ διδαχθοῦνε ἀπ᾿ αυτούς.

Τώρα τὶς μέρες τῆς Σαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Βδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα πορεύονται μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἀκολουθᾶνε ὁλοένα ἀπὸ πίσω του, ἀληθινά, ὄχι φανταστικά, ἀκούγοντάς Τον νὰ λέγῃ:«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ παραδοθήσεται ὁ Ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ». Μαζί του βρίσκονται στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο καὶ δακρύζουνε ἀπὸ τὰ λόγιά Του, μαζί Του πᾶνε στὸ πραιτώριο καὶ στὸν Πιλᾶτο, μαζί Του ῥαπίζονται, μαζί Του μαστιγώνονται, μαζί Του ἐμπαίζονται, μαζί Του σταυρώνονται, μαζί Του θάβονται, μαζὶ τοῦ ἀνασταίνονται.

Τὰ μάτια τους γίνονται βρῦσες καὶ τρέχουνε, μὰ αὐτὰ τὰ δάκρυα δὲν εἶναι δάκρυα τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς βεβαιότητας πὼς μ᾿ αὐτὰ ποτίζεται τὸ ὁλόδροσο κι ἀμάραντο δέντρο τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸ γίνεται κάθε χρόνο. Ὤ! Πόσο ἀληθινὰ πίστι εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστι τοῦ λαοῦ μας!... 


www.elkosmos.gr

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΗΡΘΕ Η «ΕΤΙΚΕΤΑ»… ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΜΕΣΩ DNA!

Όλοι οι επισκέπτες και οι τουρίστες στο Κουβέιτ θα πρέπει τώρα να υποβάλλονται σε τεστ DNA και να… φακελώνονται με βάση αυτό, πριν εισέλθουν στο κράτος του Περσικού Κόλπου.
Σε μια παγκόσμια πρωτιά, το Κουβέιτ θέλει να βάλει DNA «ετικέτες» σε όλους τους κατοίκους του, καθώς και σε όσους εισέρχονται στη χώρα, με τη νέα νομοθεσία DNA που θα γίνει νόμος το τρέχων έτος.
Η κυβέρνηση του Κουβέιτ λέει ότι το αναγκαστικό τεστ DNA δεν θα επηρεάσει την προσωπική ελευθερία και την ιδιωτικότητα των ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να γίνει για να παρακολουθεί τους ανθρώπους και να βοηθήσει αν διαπράττουν εγκλήματα.
Οι τουρίστες και οι επισκέπτες στο Κουβέιτ θα δίνουν το DNA τους μέσω δειγμάτων σάλιου ή λίγων σταγόνων αίματος σε ειδική εγκατάσταση για τεστ DNA στο αεροδρόμιο.
Η συλλογή DNA θα γίνει σε ειδικό κέντρο δοκιμών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ και θα υπάρχουν «συνέπειες απόρριψης των διαδικασιών» για τους επισκέπτες οι οποίοι αρνούνται την υποχρεωτική συλλογή.
Οι πολίτες θα εξεταστούν χρησιμοποιώντας κινητά εξεταστικά κέντρα που θα κινούνται μέσα στο κράτος και οι κάτοικοι θα δίνουν το DNA τους όταν υποβάλλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση των θεωρήσεων παραμονής κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων.

“Υποχρεωτική” θρησκευτική παιδεία για το Ισλαμ στην Αγγλία (ενώ στην Ελλάδα οι καθηγητές βάζουν τα παιδιά να λένε "Welcome refugees"

Στην Αγγλία παιδιά αποβλήθηκαν επειδή αρνήθηκαν κατά την “εκπαιδευτική εκδρομή” του σχολείου τους να προσευχηθούν στον Αλλάχ.

Η ένωση για τα δικαιώματα των Μουσουλμάνων-Ισλαμιστών στην Αγγλία μάλιστα ζήτησε τα παιδιά τους να μπορούν να προσεύχονται όπως θέλουν στα σχολεία τους (το οποίο και έγινε).

Αν νομίζετε ότι αυτού του είδους η μόρφωση και η προπαγάνδα είναι μακριά από την Ελληνική πραγματικότητα, δείτε την παρακάτω φωτογραφία (6ο ΓΕΛ Ίλιον).

Πως θα αντιδρούσε το σχολείο/οι συμμαθητές ή οι καθηγητές αν μερικά παιδιά έλεγαν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν? 
Αν έλεγαν το αυτονόητο, ότι τα σχολεία δεν είναι μέρος για προπαγάνδα πολιτικών θέσεων?
Δείτε ένα βίντεο από τη Σουηδία (το είδαμε εδώ):

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Άσβεστο το μίσος του πάπα για τους Ορθοδόξους της ανατολικής Ουκρανίας,το Βατικανό,ξεκίνησε οικονομική εκστρατεία για να αγοραστούν όπλα για το Κιέβο!!!Παν-παπικό έρανο σε παγκόσμιο επίπεδο για να ενισχυθούν οι φασίστες του Κιέβου,εξήγγειλε ο Πάπας ης Ρώμης.
Τον Πάπα να καταράσθε»έλεγαν όλοι οι μεγάλοι αντιπαπικοί πατέρες και ήξεραν πολύ καλά γιατί το έλεγαν.
Εκατοντάδες Ουκρανοί παπικοί και ουνίτες,υποδέχθηκαν ως ήρωα σήμερα(βλ.φώτο) στο Βατικανό,τον Πάπα Ρώμης για να τον ευχαριστήσουν,για τον παν-παπικό έρανο που ξεκίνησε,για να ενισχυθεί με οπλισμό το φασιστικό καθεστώς του Κιέβου,για να σκοτώνουν οι εγκληματίες του ΝΑΤΟ,ακόμα περισσότερους Ορθοδόξους στα ανατολικά της χώρας.
Αμετανόητος ο μέγας αυτός υποκριτής,αφού πέταξε την φόλα της αγαπολογίας στην Μυτιλήνη,με την επιστροφή του στην Ρώμη,ανέδειξε τα ιμάτια του αιμοσταγούς »σταυροφόρου»που ουδέποτε αποχωρίζεται.
Να τον χαίρονται τα κουτορνίθια των εδώ ρασοφορούντων,που του έδωσαν γη και ύδωρ στην Μυτιλήνη για να αναπτύξει την προπαγάνδα του.Μετά την Γιουγκοσλαβία,όπου οι παπικές κοινότητες ανα τον κόσμο,στήριξαν οικονομικά με την εντολή του Βατικανού,Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους,για να ηττηθούν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι,η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Αφιερωμένη η είδηση,ειδικά σε όλους αυτούς που θεωρούν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία,δεν είναι θρησκευτικός.Ο Πάπας τον »ευλόγησε»,ο Πάπας τον συνέχιζει και με σημείο αναφοράς αυτόν θα τελειώσει…

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ;


Αγγλικό δημοτικό συμβούλιο αρνήθηκε να φιλοξενήσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Γεωργίου, διότι η περιοχή κρίνεται «ιδιαίτερα πολυπολιτισμική»!
Το συμβούλιο της πόλης του Μπρίστολ σταμάτησε τις εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης, παρόλο που η ιστορία τους χρονολογείται από το 1222.
Οι αρχηγοί του συμβουλίου, τόνισαν ότι πλέον 91 διαφορετικές γλώσσες ομιλούνται στην πόλη και θα ήταν… περίεργο «να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου».
Στην ουσία η απόφαση αυτή ελήφθη με κριτήριο ότι κάποιοι στην περιοχή υποστηρίζουν ότι συμβούλιο έχει καταληφθεί από ακροδεξιές ομάδες, και… ανησυχούν έτσι ώστε να μην χαρακτηριστούν «ρατσιστές». Κάτι που όπως έχουμε διαπιστώσει αποτελεί τη νέα καραμέλα πανευρωπαϊκά…
Σύμφωνα με την εφημερίδα Star on Sunday, η Κάλπνα Γουλφ, ιδρυτής του κινήματος «91 τρόποι για να οικοδομήσουμε μια παγκόσμια πόλη», η οποία στοχεύει να ενώσει τις πολυπολιτισμικές κοινότητες του Μπρίστολ, είπε ότι οι άνθρωποι μπορεί να φοβηθούν από τη σημαία με το λευκό και κόκκινο του Αγίου Γεωργίου…
«Κάποτε στο παρελθόν, όταν είχα δει τη σημαία να υψώνεται φοβήθηκα, και ήταν σαν να ανήκα σε μια ομάδα τύπου… «είμαστε όλοι Άγγλοι». Αλλά όσο περισσότερο η σημαία χρησιμοποιείται για να ενώσει τους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, είμαι πολύ ευχαριστημένη που ζούμε κάτω από αυτή τη μία σημαία.»
Παρόλα αυτά, μερικές κοινότητες πραγματοποίησαν κάποιες εκδηλώσεις σε όλη την πόλη για να τιμήσουν την επέτειο.
Ο Ντέιβ Γουίλιαμς, ο οποίος βοήθησε να διοργανωθούν κάποιες εξ’ αυτών στις τεχνητές λίμνες του Μπρίστολ, δήλωσε ότι ο εορτασμός έχει ως στόχο να φέρει τους ανθρώπους κοντά: «Γνωρίζουμε ότι η ημέρα του Αγίου Γεωργίου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά σίγουρα χρειάζεται αναγνωρισιμότητα».
national-pride

«Η Μόσχα δεν σέβεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να πληρώσει για αυτό»

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ! Μπρεζίνσκι: «Η Μόσχα δεν σέβεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να πληρώσει για αυτό»
Τα σημεία των καιρών εδώ και αρκετά χρόνια δείχνουν σαφέστατα μια σύγκρουση παγκοσμίου επιπέδου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.
Αυτή κόντρα σύμφωνα με ειδικούς δεν είναι μόνο πολιτική, ενεργειακή , ή ενδεχομένως γεωπολιτική, αλλά κυρίως θρησκευτική και ιδεολογική.
Από την μία πλευρά έχουμε τους εκπροσώπους της Νέας Τάξης Πραγμάτων με όλο τον « συρφετό» που τους ακολουθεί και από την άλλη την ορθοδοξία και τις χριστιανικές αξίες. Οι αφορμές που θα γίνει αυτή παγκόσμια σύγκρουση «εξηγούνται» παρακάτω.
Σύμφωνα με τον γνωστό Αμερικανό εμπειρογνώμονα Zbigniew Brzezinski, η Ρωσία δεν δείχνει κανέναν απολύτως σεβασμό στην στρατιωτική δύναμη της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου, πρέπει να λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση.
«Η Μόσχα έχει προφανώς δεν έχει κανέναν σεβασμό στις δυτικές χώρες, ούτε στο ΝΑΤΟ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζει πόσο μακριά μπορεί να πάει. Το Κρεμλίνο πρέπει να λάβει μια σκληρή προειδοποίηση », αναφέρει ο ίδιος στο » Radio Poland «, σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα.
O Bzhezinsiky σχολίασε τα πρόσφατα επεισόδια στα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, όταν τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-24 αρκετές φορές «τρομοκράτησαν» το αμερικανικό αντιτορπιλικό «Donald Cook» με πολωνικό ελικόπτερο επί του σκάφους.

Δῶστε στὰ παιδιὰ σας χριστιανικὴ μόρφωσηὍπως δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ δικαιολογηθοῦμε γιὰ τὰ προσωπικὰ μας ἁμαρτήματα, τὸ ἴδιο καὶ γι’ αὐτὰ τῶν παιδιῶν μας. Καὶ εἶναι λογικό. Γιατί ἂν ἡ κακία ἦταν ἔμφυτη, θὰ ὑπῆρχε δικαιολογία. Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι μὲ τὴ θέλησή μας ἀκολουθοῦμε εἴτε τὸ δρόμο τῆς ἁμαρτίας εἴτε τὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. Πῶς θὰ δικαιολογηθεῖ ἑπομένως ὁ γονιός, ποῦ ἄφησε τὸ πιὸ ἀγαπημένο του πλάσμα, τὸ παιδί του, νὰ παραστρατίσει;
Ἂν τὰ παιδιὰ ἀνατραφοῦν μὲ καλὲς συνήθειες, δύσκολα ἀλλάζουν συμπεριφορὰ ὅταν μεγαλώσουν. Γιατί ἡ παιδικὴ ψυχὴ εἶναι σὰν τὸ κάτασπρο, τὸ ὁλοκάθαρο πανί, πού, ἂν τὸ βάψουμε μὲ κάποιο χρῶμα, βάφεται τόσο καλά, ὥστε, ὅσες φορὲς κι ἂν θελήσουμε νὰ τὸ ξαναβάψουμε, πάντα φαίνεται ἡ ἀρχικὴ βαφή. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι καὶ τὰ μικρὰ παιδιά. Ὅταν συνηθίσουν στὸ καλό, δύσκολα ἀλλάζουν. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει μία παροιμία, ποὺ τὴν ἔχει δανειστεῖ ἀπὸ τὸν ποιητὴ Μένανδρο: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί». Δηλαδή: Οἱ κακὲς συναναστροφὲς χαλᾶνε τὸν καλὸ χαρακτήρα (Α’ Κόρ. 15:33). Ἂς μὴν ἀποροῦμε, πῶς μερικοὶ γίνονται κλέφτες ἢ ἀκόλαστοι ἢ βλάσφημοι. Τὰ παιδιὰ ἀπὸ μικρὰ στεροῦνται τὴ χριστιανικὴ ἀγωγή, συνηθίζουν στὸ….
κακὸ καὶ μὲ τὴν πρώτη ἀφορμὴ ξεστρατίζουν. Γι’ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος συμβουλεύει: «Παιδιά, νὰ ὑπακοῦτε στοὺς γονεῖς σας, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου· αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ σωστό. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου (αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἐντολὴ ποὺ περιέχει ὑπόσχεση), γιὰ νὰ εὐτυχήσεις καὶ νὰ ζήσεις πολλὰ χρόνια πάνω στὴ γή. Κι ἐσεῖς, πατέρες, μὴ φέρνεστε στὰ παιδιά σας ἔτσι ποὺ νὰ τὰ ἐξοργίζετε, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀνατρέφετε δίνοντάς τους ἀγωγὴ καὶ συμβουλὲς ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Κύριο» (Ἔφ. 6:1-4).
Καὶ ὁ σοφὸς Σολομῶν λέει: «Τὸ παιδί, ποὺ ἔχει παιδαγωγηθεῖ, θὰ εἶναι σοφὸ» (Παροιμ. 10:4α). Καὶ «ὁ γονιὸς ποὺ δὲν χρησιμοποιεῖ τὸ ξύλο γιὰ νὰ παιδαγωγήσει τὸ γιό του, εἶναι σὰν νὰ τὸν μισεῖ· ὁποῖος ὅμως τὸν ἀγαπάει, τὸν ἀνατρέφει μὲ ἐπιμέλεια (:μὲ στοργὴ ἀλλὰ καὶ αὐστηρότητα)» (Παροιμ. 13:24).
Μὲ ἀρετή, λοιπόν, νὰ πλουτίζετε τὰ παιδιά σας καὶ ὄχι μὲ ἀγαθὰ πρόσκαιρα.
Μὴν τοὺς ἀφήνετε, λοιπόν, πλούτη, ἀλλὰ παίδευση καὶ ἀρετή. Ἔτσι δὲν θὰ στηρίζονται στὴν κληρονομιὰ ὑλικῶν ἀγαθῶν, καὶ θὰ ἐπιδοθοῦν στὴ μόρφωση τοῦ νοῦ καὶ στὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς φτώχειας καὶ ὅλων τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς. Καὶ ἂν ὁ καθένας μας φροντίσει νὰ καλλιεργήσει ἔτσι τὰ παιδιά του, τελικὰ ὅλοι, ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, θὰ βρεθοῦμε ἕτοιμοι κατὰ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ἀμειφθοῦμε ἀπὸ τὸν δίκαιο Κύριό μας. Ἔτσι εἶναι. Ἂν ἀναθρέψεις καλὰ τὸ παιδί σου καὶ τὸ κάνεις νὰ ἔχει εὐσέβεια καὶ ἀγάπη, ἂν κι ἐκεῖνο κάνει τὸ ἴδιο στὰ δικά του παιδιὰ κ.ο.κ, θὰ σχηματιστεῖ μία ἁλυσίδα εὐλογημένη χάρη σ’ ἐσένα, ποὺ ἔγινες ἡ ρίζα ὅλου τοῦ καλοῦ.

Οι δαιδαλώδεις προεκτάσεις του εσφιγμενίτικου ζητήματοςΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ

Η παραδοχή και από τις δυο πλευρές πως η κατάσταση δεν οδηγεί κάπου φαίνεται πως είναι το κλειδί πίσω από την προσέγγιση μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μονής Εσφιγμένου. Μισό αιώνα από την έναρξη των «εχθροπραξιών» που αρκετές φορές χαρακτηρίστηκαν από ακρότητες, Φανάρι και Εσφιγμενίτες... επικοινωνούν.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μια μέρα μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αποστολή Εξαρχίας στον Άθωνα προκειμένου να εξετάσει το θέμα της Μονής Εσφιγμένου, μπλόγκ γνωστό στον εκκλησιαστικό χώρο για την προσήλωσή του στη θεωρία της «τρίτης Ρώμης» κυκλοφορεί την «είδηση» πως οι Εσφιγμενίτες ζητούν από το Πατριαρχείο «λειτουργική ένωση».
Για τους πολλούς ήταν μια αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα είδηση με αρκετή τροφή για σκέψη και συζήτηση. Όμως για τους λίγους που γνώριζαν τα γεγονότα και τις πραγματικές διαστάσεις τους, το δημοσίευμα αυτό ήταν η απόδειξη πως στο Φανάρι δεν έχουν όλοι την ίδια ατζέντα με τον Πατριάρχη.
Ώρες αργότερα, πένες σχεδόν αφιερωμένες στο Φανάρι και τον Πατριάρχη εξαπολύουν σκληρή επίθεση κατά του εγχειρήματος, κάνοντας πολλούς να τρίβουν τα μάτια τους.
Ήταν η πρώτη φορά που «φίλοι» και «εχθροί» του Πατριαρχείου είχαν συντονίσει τα πυρά τους και χτυπούσαν τον ίδιο στόχο… τον Βαρθολομαίο.
Η διαρροή περί «λειτουργικής ένωσης» ήταν η πρώτη απόδειξη πως κάποιοι ήθελαν να καταδικάσουν το εγχείρημα να αποτύχει. Η εμμονή στη συνέχεια σε αναφορές περί πλήρους αποκατάστασης σχέσεων, μνημόνευσης, και υποταγής σε συνδυασμό με τη σφοδρότητα της επίθεσης εις βάρος όσων εργάστηκαν για το άνοιγμα αυτής της χαραμάδας ελπίδας αποδείκνυε με σαφήνεια πως και μόνο η συζήτηση περί επαναφοράς της κατάστασης ενοχλεί.
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ
Αυτό που έκαναν οι Εσφιγμενίτες ήταν κάτι πολύ απλό. Συνειδητοποίησαν πως, παρά τα όσα τους χωρίζουν με το Φανάρι, τον Πατριάρχη και τις αποφάσεις του, είναι Αγιορείτες. Και ως τέτοιοι πρέπει να ακολουθούν ορισμένους κανόνες.

«ΤΑ ΤΑΛΑΝΤΑ...» (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Πρόσεξε δέ ὅτι παντοῦ δέν ἀπαιτεῖ ἀμέσως αὐτά πού ἐνεπιστεύθη. Διότι εἰς τήν παραβολήν τοῦ ἀμπελῶνος (Ματθ. 21, 33), ἀφοῦ τόν παρέδωκεν εἰς τούς γεωργούς, ἀπεδήμησε. Καί ἐδῶ ἐνεπιστεύθη τά τάλαντα καί ἀπεδήμησε. Διά νά μάθῃς μ᾽ αὐτό τήν μακροθυμίαν Του. Ἐγώ δέ νομίζω ὅτι λέγοντας αὐτά ὑπαινίσσεται καί τήν Ἀνάστασιν. Μόνον πού ἐδῶ δέν ἀναφέρονται πλέον γεωργοί καί ἀμπελών, ἀλλά ὅλοι εἶναι ἐργάται. Διότι δέν ἀναφέρεται μόνον στούς ἄρχοντας, οὔτε στούς Ἰουδαίους, ἀλλά σέ ὅλους. Καί ἐκεῖνοι μέν πού προσφέρουν ὁμολογοῦν μέ εὐγνωμοσύνη καί τά ἰδικά τους, ἀλλά καί ὅσα τούς ἔδωκεν ὁ δεσπότης. Ἔτσι ὁ μέν ἕνας λέγει: «Κύριε, πέντε τάλαντα μοῦ ἔδωσες», ὁ δέ ἄλλος λέγει «δύο», δεικνύοντες ὅτι ἀπό Ἐκεῖνον ἔλαβαν τό κεφάλαιον τῆς ἐργασίας των, καί Τοῦ ἀναγνωρίζουν μεγάλην χάριν, καί ἀποδίδουν τό πᾶν εἰς Αὐτόν.

Τί λέγει λοιπόν ὁ δεσπότης; «Εὖγε, δοῦλε καλέ» (διότι αὐτό εἶναι ἴδιον τοῦ ἀγαθοῦ, τό νά βλέπῃ εἰς τόν πλησίον) «καί πιστέ· εἰς ὀλίγα ἐφάνηκες πιστός, εἰς πολλά θά σέ ἐγκαταστήσω. Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου», δηλώνων μέ τήν ἀπάντησιν αὐτήν ὅλην τήν μακαριότητα. Δέν μιλάει ὅμως καί ὁ ἄλλος ἔτσι, ἀλλά πῶς; «Ἐγνώριζα ὅτι εἶσαι σκληρός ἄνθρωπος καί ὅτι θερίζεις ἐκεῖ ὅπου δέν ἔσπειρες καί μαζεύεις ἐκεῖ ὅπου δέν ἐσκόρπισες. Καί ἐπειδή ἐφοβήθηκα, ἔκρυψα τό τάλάντόν σου. Ὁρίστε, πάρε πίσω αὐτό πού εἶναι ἰδικόν σου». Τί τοῦ ἀπαντᾶ λοιπόν ὁ Δεσπότης; «Ἔπρεπε νά βάλῃς τά χρήματά σου στούς τραπεζίτας», δηλαδή, ἔπρεπε νά ὁμιλήσῃ, νά παραινέσῃ, νά συμβουλεύσῃ. Ἀλλά δέν πείθονται; Αὐτό δέν ἀφορᾷ ἐσένα. Τί θά μποροῦσε νά γίνῃ περισσότερο λογικό ἀπό αὐτό;
 Οἱ ἄνθρωποι ὅμως δέν κάνουν ἔτσι, ἀλλά καθιστοῦν ὑπεύθυνον τοῦ ἀπαιτουμένου εἰσοδήματος τόν ἴδιον τόν δανειστήν των. Αὐτός ὅμως δέν ἐνεργεῖ ἔτσι, ἀλλά λέγει ὅτι σύ ἔπρεπε νά πληρώσῃς καί νά μοῦ ἐπιστρέψῃς τό ἀπαιτούμενον κέρδος. «Καί ἐγώ θά τά ἔπαιρνα πίσω μέ τόκον»· τόκον ἐννοώντας τήν ἐπίδειξιν τῶν ἔργων. Σύ ἔπρεπε νά κάμῃς τό εὐκολώτερον καί νά ἀφήσῃς τό δυσκολώτερον εἰς ἐμέ. Ἐπειδή λοιπόν δέν ἔκαμεν αὐτό, λέγει: «Πάρετε τό τάλαντον ἀπό αὐτόν καί δῶστέ το εἰς ἐκεῖνον πού ἔχει τά δέκα τάλαντα, διότι εἰς ἐκεῖνον πού ἔχει θά δοθοῦν καί ἄλλα καί θά περισσεύσουν. Ὅμως ἀπό ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος δέν ἔχει, θά τοῦ ἀφαιρεθῇ καί αὐτό πού ἔχει».
Τί σημαίνει λοιπόν αὐτό; Ἐκεῖνος πού ἔχει τό χάρισμα τοῦ λόγου καί τῆς διδασκαλίας διά νά ὠφελῇ καί δέν χρησιμοποιεῖ τό χάρισμά του, θά χάσῃ καί τό χάρισμα. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού καταβάλλει προσπάθειαν, θά δεχθῇ περισσοτέραν δωρεάν, ὅπως ἐκεῖνος χάνει καί αὐτό πού εἶχε λάβει. Δέν περιορίζεται ὅμως μόνο μέχρις ἐδῶ ἡ ζημιά γιά ὅποιον δέν ἐργάζεται, ἀλλά τόν ἀναμένει καί βαριά τιμωρία καί μαζί μέ τήν τιμωρία καί ἡ ἀπόφασις ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη μέ βαριά κατηγορία. Διότι λέγει: «Τόν ἄχρηστον δοῦλον ρίξτε τον ἔξω στό σκοτάδι, ὅπου θά ὑπάρχῃ τό κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν ὀδόντων».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Σχέδιο για Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης, από 4 κράτη μέλη της ΕΕ

Την ώρα που ο φιλοευρωπαϊστής Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον προσπαθεί να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους του ότι η Βρετανία δεν θα γίνει μέρος ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους, μία είδηση που δημοσιεύει η Express, φέρνει στο φως σχέδιο δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, ως μια προσπάθεια των γραφειοκρατών των Βρυξελλών να κυβερνήσουν με σιδερένια πυγμή την ήπειρο.
Η δήλωση έχει ως στόχο να φέρει τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο ενός ενιαίου διοικητικού οργάνου.
Η είδηση που ήρθε πρόσφατα στο φως, αναφέρει ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο (τα 4 από τα 6 ιδρυτικά μέλη της σημερινής ΕΕ, τα άλλα είναι Βέλγιο και Ολλανδία), υπέγραψαν ένα έγγραφο τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Ρώμη, στο οποίο ζητούσαν την δημιουργία μιας «γενικής ένωσης κρατών» (“general union of states”).
Η περαιτέρω ολοκληρωμένη Ένωση όχι μόνο θα έχει τον πρώτο λόγο πάνω σε οικονομικά και φορολογικά θέματα, καθώς και εσωτερικές αγορές, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης κοινωνικές, πολιτιστικές και εξωτερικές υποθέσεις, υποθέσεις ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής των κρατών-μελών.

Ηθική παρακμή. Περίπου οι μισές ελληνίδες είναι φόνισσες....

Γράφει ο Θάνος
Η είδηση: Τέσσερις στις δέκα Ελληνίδες έχουν κάνει τουλάχιστον μια άμβλωση, αναλογία που φέρνει την Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις αμβλώσεων στην Ευρώπη. 
Είναι απίστευτο αλλά πραγματικά περίπου οι μισές ελληνίδες είναι φόνισσες και εκατοντάδες χιλιάδες ελληνόπουλα κάθε χρόνο καταλήγουν στον σύγχρονο Καιάδα.... 
Φυσικά αυτό σημαίνει ότι κι ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών είναι ηθικοί αυτουργοί των εκτρώσεων-φόνων και η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικολόγων-μαιευτήρων είναι στυγνοί εγκληματίες και χασάπηδες.... 
Θεωρώ αυτονόητο ότι όλες οι τίμιες Ελληνίδες χριστιανές μάνες θα πρέπει να έχουν σαν γιατρό τους μόνο όποιον ΔΕΝ κάνει εκτρώσεις.... 
Η ερώτηση λοιπόν πρέπει πάντα να συνοδεύει και να προηγείται της επιλογής του γυναικολόγου.... 
Ανθρωποι που έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα των αθώων παιδιών δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να ασκούν καν αυτό το ιερό λειτούργημα του μαιευτήρα που έχει σαν σκοπό να φέρνει με ασφάλεια την ζωή στον κόσμο. Είναι επίορκοι αφού έδωσαν όρκο να υποστηρίζουν την ανθρώπινη ζωή με κάθε τρόπο...... 
Είναι εκπληκτικά αισχρό το πόσο πορωμένη συνείδηση έχει ένα τόσο τεράστιο ποσοστό των σύγχρονων γυναικών... αλλά και ανδρών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ...(!!!) Με αφορμή τη Μονή Εσφιγμένου, έπεσαν οι μάσκες!

ΡΟΉ ΕΙΔΉΣΕΩΝ elora.gr

25 Απριλίου 2016 Ημερομηνία Δημοσίευσης
Όλα επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες της «Ελεύθερης Ωρας» και του www.elora.gr ότι στο Φανάρι έχει συσταθεί μια άτυπη «αντιπολίτευση» στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.
Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, γίνεται επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη από αυτή την μειοψηφία και αφορμή είναι η επιθυμία του να δωθεί ένα τέλος στο ζήτημα τις Εσφιγμένου.
Αυτή η λεγόμενη αντιπολίτευση όχι μόνο δεν στηρίζει επιδεικτικά τον θρόνο και τις αποφάσεις του, αλλά με αφορμή πάλι το Εσφιγμενίτικο πυροβολεί πισώπλατα τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Με όργανά τους "δημοσιογράφους" και "θεολόγους", με μεταπτυχιακά στην μάλλον Προτεσταντική θεολογία, να κατασκευάζουν και να ανασκευάζουν λιβελογραφήματα δημιουργείται ένα αστείο σκηνικό.
Δύο μόνο μητροπολίτες του Φαναριού κάνουν άνω κάτω το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Αυτοί οι δύο Μητροπολίτες κρατάνε πίσω το Πατριαρχείο και βάλλουν κατά του θρόνου του, κάτι πρέπει να γίνει.
Τεράστιο κομμάτι εντός του Όρους αλλά και εκτός, θέλουν το Εσφιγμενίτικο να ανοιχτεί ξανά και να επιλυθεί. Αυτή λοιπόν η ελάχιστη και μικρή αντιπολίτευση στο Φανάρι στηρίζει την Νέα Εσφιγμένου ενάντια στην επιθυμία του Οικουμενικού θρόνου. Και με αφορμή την Εσφιγμένου αυτοί οι δύο, "πυροβολούν" τον ίδιο τον Πατριάρχη.
Ρωτάμε: Οι Μητροπολίτες Φιλαδελφείας και Σεβαστείας τι παραπάνω γνωρίζουν για αυτούς τους «αποστάτες»;
Εκτός όμως τού ίδιου του Οικουμενικού και το Όρος θέλει την επίλυση αυτού του ζητήματος διότι η σύσταση προ δεκαετίας της Νέας αδελφότητας εξέθεσε το Όρος, τον Οικουμενικό και απέτυχε…
Τρείς απέμειναν και δεν σας κρύβουμε πως όλο το όρος Άθω σχολιάζει τις "αυτοκρατορικές" συμπεριφορές των τριών μοναχών της «Νέας Εσφιγμένου».
Χαρακτηριστικό, τέλος, είναι ότι μόνο έξι μονές από τις 19 τους Αγίου Όρους στηρίζουν με νύχια και με δόντια την αδελφότητα των Κατσουλιέρηδων και δεν θέλουν με τίποτα να επιστρέψει η γνήσια Μονή Εσφιγμένου στην αγιορείτικη κοινότητα.
Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τη στήριξη που παρέχουν στους Κατσουλιέρηδες; Πως έξι μονές του Όρους στηρίζουν, και γιατί, την μικρή "αντιπολίτευση" εναντίον του Οικουμενικού;
Τα ονόματα των Μονών τα συζητεί όλο το Άγιο Όρος…
www.elora.gr

ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Ο ΒΙΑΙΟΣ ΚΟΡΑΝΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ


Είναι φανατικοί όσοι εκφράζουν την αντίθεσή τους σ’ αυτό;
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει ‘’Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών σπουδών’’ στα πλαίσια του Τμήματος Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τούτο είναι γεγονός και με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμό 45, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2016.
Είναι φανατικοί όσοι ενίστανται στη λειτουργία ‘’Εισαγωγικής Κατεύθυνσης’’ στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής, στην οποία θα διδάσκεται ο βίαιος κορανικός φανατισμός, απέναντι στους μη μουσουλμάνους; Είναι φανατικοί οι εκφράζοντες την αντίθεσή τους, στο να διδάσκεται η βίαιη φανατική κορανική προτροπή, «σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε...κολυμπείστε μέσα στο αίμα τους»;
Το κοράνι το μίσος και τη βία διδάσκει. Ενδεικτικά αναφέρομε βίαιες κορανικές προτροπές : «Καταπολεμείστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο που γίνεται για τη θρησκεία», «σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε», «θα σκορπίσουμε τον τρόμο στην καρδιά των ειδωλολατρών», «το μίσος σας θα πρέπει να ανάβει μόνο εναντίον των διεστραμμένων (απίστων)», «όπου βλέπετε απίστους (μη μουσουλμάνους), εάν τους αφανίσετε θα έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στη χαρά του παραδείσου» κλπ. Το ανίερο κοράνι, που είναι γεμάτο από υποδείξεις για βιαιότητες.
Χαρακτηριστική είναι και η πρόσφατη παραδοχή του ιμάμη του Άμστερταμ, Γιασί Ελφορκανί με τα εξής λόγια : «Οι τρομοκράτες νομιμοποιούν θεολογικά τις πράξεις τους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε, αυτό δεν έχει σχέση με το Ισλάμ».
Όντως είναι οξύμορο και παράδοξο, από αγάπη και κανανόηση προς τους μουσουλμάνους συνανθρώπους μας, να επιτραπεί η λειτουργία ‘’Εισαγωγικής Κατεύθυνσης’’ που θα διδάσκεται η απάνθρωπη κορανική βία και μάλιστα στα πλαίσια του Τμήματος Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής. Ποιοι υποπίπτουν σε ακρότητα, όσοι ενίστανται ή όσοι εμμένουν σε τέτοια ‘’Εισαγωγική Κατεύθυνση’’;

Ισλαμιστές βομβάρδισαν Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Συρία γεμάτη γυναικόπαιδα (video)...

Ισλαμιστές βομβάρδισαν Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Συρία την ώρας της λειτουργίας της Κυριακής στην πόλη Σελευκοπολη (Σκελπια στα Αραβικά).
Οι εικόνες που αποτυπώνονται στο βίντεο που ακολουθεί συγκλονίζουν. 

Ενώ ακούγεται ο ήχος από την οβίδα που πέφτει έξω από την εκκλησία, μέσα οι Χριστιανοί ψάλλουν το «Μεθημών ο Θεός», χωρίς να ξέρουν τι θα ακολουθήσει. 
Νωρίτερα είχαν πέσει ακόμα δυο οβίδες. 
Στο βίντεο ακούγονται μικρά παιδιά να ψάλλουν και ταυτόχρονα τρομοκρατιμένα να κλαίνε μη ξέροντας τι θα συμβεί, ενώ η επίθεση συνεχίζεται. 
Η Σελευκούπολη βρίσκεται στην κεντρική Συρία με τις δυνάμεις των τζιχαντιστών να έχουν πλησιάσει στα 5 χιλιόμετρα. Έχει 20.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 12 με 15 χιλιάδες είναι Χριστιανοί....

το είδαμε εδώ και εδώ

ΣΧΟΛΙΟ:
Συγκινητικές οι στιγμές.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Με το σταυρό στο χέριΑκούμε συχνά την έκφραση "αυτός πάει με το σταυρό στο χέρι" ή "δεν θα προκόψεις αν πας με το σταυρό στο χέρι".
Συνήθως το λένε άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θεωρούν τους εαυτούς τους έμπειρους στο να δίνουν συμβουλές στους νεότερους για το πως θα προκόψουν στη ζωή τους.
Αλλά για να δούμε αν πρέπει να κρατάμε το σταυρό στο χέρι, ως θέση και στάση ζωής όπως και μαρτυρία πίστεως, αξίζει να μάθουμε τους λόγους που ξεκίνησε να λέγεται αυτή η έκφραση.
Το σίγουρο είναι ότι σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι έχουν διαφορές μεταξύ τους, τις οποίες προσπαθούν να τις λύσουν. Μία από αυτές τις διαφορές είναι και τα όρια των χωραφιών. Έτσι τα παλιά χρόνια οι πιστοί χριστιανοί αντί για δικαστήρια και άλλους τρόπους , στην προσπάθεια τους να ξεκαθαρίσουν τα όρια των χωραφιών όταν υπήρχαν διαφορές πήγαιναν στον ιερέα του χωριού.
Αυτός στον τόπο της διαφοράς έδινε στον ένα από τους δύο αντιμαχόμενους να κρατήσει ένα σταυρό και με αυτό να περπατήσει και να δείξει τα όρια των χωραφιών. Ότι θα έδειχνε θα ήταν αποδεκτό γιατί ως θεοφοβούμενος δεν θα τολμούσε να κλέψει με το σταυρό στο χέρι μπροστά στον ιερέα.
Η απόφαση είναι δική μας. Η θα ζήσουμε μια τίμια θεοφοβούμενη ζωή ή θα πετάξουμε το σταυρό από το χέρι μας και θα αφεθούμε στο πέλαγος του τυφλού συμφέροντος και της αμαρτίας υπηρετώντας το άδικο και αναζητώντας υποκριτικά στους άλλους τα αίτια της "κρίσης" που ζούμε

Χάκερς ξεμπρόστιασαν μασονική στοά της Γαλλίας,διαρρέοντας 6000 έγγραφα!


Η Μεγάλη Στοά της Γαλλίας (GLDF), η πιο μεγάλη μασονική στοά της Γαλλίας κατέθεσε καταγγελία την Παρασκευή 15 Απρίλη στον εισαγγελέα του Παρισιού για την υπεξαίρεση χιλιάδων εσωτερικών εγγράφων από χάκερς και την ενδεχόμενη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.

Η κατάθεση της καταγγελίας, αποκαλύφθηκε από την L’Express και επιβεβαιώθηκε από τη Le Monde.  Έγγραφα έχουν ήδη δημοσιευθεί την 10η Απριλίου σε μία ιστοσελίδα που έχει τον ον τίτλο Franc-maçonnerie papers.  Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποκάλυψη στην ιστορία της Γαλλίας και υπόσχεται να αποκαλύψει την «αληθινή μυστική κυβέρνηση που υποστηρίζει τη νέα παγκόσμια τάξη».

Τα έγγραφα υπεκλάπησαν με τη χρήση spyware, που βρέθηκε στο σύστημα του υπολογιστή της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας.

Η διαρροή αφορά περισσότερα από 6000 έγγραφα(τα πρακτικά των συνεδριάσεων – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου -, εσωτερική αλληλογραφία, λογιστικά βιβλία των περιοδικών που δημοσιεύονται από την Μεγάλη Στοά της Γαλλίας ή των αιτήσεων να ενταχθούν μέλη – με λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές, ποινικό μητρώο και αντίγραφα των ταυτοτήτων).

Πηγή:grothia.gr

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

«Δεν υπάρχει ταυτότητα. Είσαι αυτό που νιώθεις». Θλιβερό ρεπορτάζ σε Αμερικάνους φοιτητές (video)

Στις ΗΠΑ, μέγα θέμα είναι ο λεγόμενος «ρατσισμός της τουαλέτας» και οι «τουαλέτες ουδέτερες φύλου» (Gender Neutral Bathrooms). Πρόκειται για το νέο επεισόδιο στην ατελείωτη ιστορία με τα «δικαιώματα» που ολοένα ανακαλύπτονται καινούργια, τα οποία πρέπει να «προστατεύονται» και όποιος δεν συμφωνεί είναι «οπισθοδρομικός», έχει «μίσος» και θέλει να επιστρέψει στην «ρατσιστική» Αμερική. Με λίγα λόγια εδώ έχουμε το «δικαίωμα» να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στις τουαλέτες που «αισθάνεται» ότι είναι του φύλου του.. Φανταστείτε ότι ο Μπρους Σπρίνγκστιν (μετά και ο Ringo Star και ο Bryan Adams κι άλλοι) αποφάσισε να ακυρώσει την συναυλία του στην Βόρεια Καρολίνα εξαιτίας ενός νόμου που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούν τουαλέτες γυναικών τρανσέξουαλ και άνδρες που νιώθουν γυναίκες.  
  
Ένα νέο βίντεο από το Ινστιτούτο Οικογενειακής Πολιτικής της Ουάσιγκτον δείχνει πόσο αποκομμένοι από την πραγματικότητα είναι πολλοί φοιτητές.
Το βίντεο θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής Joseph Backholm έθεσε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα φύλου, φυλής, ηλικίας και ύψους. Οι φοιτητές σε μεγάλο βαθμό συμφώνησαν ότι αν ο Backholm, ο οποίος είναι λευκός, αυτοχαρακτηρίζεται Κινέζα, τότε είναι Κινέζα.
Ομοίως, οι φοιτητές συμφώνησαν ότι αν ο Backholm αυτοχαρακτηρίζεται ως ηλικίας επτά ετών, αν και θα ήταν δύσκολο να το πιστέψει κανείς εξ αρχής, θα το δέχονταν.
«Εάν αισθάνεσαι επτά στην καρδιά, τότε ας είναι έτσι, καλό για σένα», είπε γελώντας μια φοιτήτρια. «Αν αυτό είναι που αισθάνεσαι ψυχικά, τότε πιστεύω να υπάρχουν κοινότητες που θα σε δεχτούν», για να εγγραφείς στην πρώτη τάξη δημοτικού.
Σύμφωνα με τους φοιτητές, από τους οποίους ο Backholm πήρε συνέντευξη, η ταυτότητα φύλου, η ταυτότητα φυλής και ακόμη και η ταυτότητα ηλικίας καθορίζεται από τα συναισθήματα και όχι από τη φυσική πραγματικότητα. Την μόνη ιδέα που οι φοιτητές είχαν μεγάλη δυσκολία να αποδεχτούν ήταν η πρόταση ότι ο Backholm, ο οποίος είναι ύψους 1.75, είναι 1.96, γιατί έτσι "αισθάνεται".
 
https://www.youtube.com/watch?v=xfO1veFs6Ho

Ιερά Μονή Εσφιγμένου Ανακοίνωση προς ψευδή και εκ του πονηρού δημοσιεύματα.

Εκ του πονηρού συμφέροντα του Αγίου Όρους, που πλέουν τα λοίσθια, διαδίδουν σκοπίμως ψευδεις ειδήσεις.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ιερά Μονή Εσφιγμένου 
 Η μόνη αλήθεια είναι ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, η Γνήσια και Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου, προσήλθε σε διάλογο με την Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, με μόνο και αποκλειστικό θέμα την "διοικητική επαναφορά" της στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και στα όργανα αυτής.

Οι συνομιλίες έως τώρα απέβησαν άκαρπες, επιτίμια και αγκυλώσεις παραμένουν.


Η Ιστορική και Γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου πάντα πιστή στον αγώνα της Ορθοδοξίας.

Κάθε άλλο εκτός των ανωτέρω...ψευδές.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Η Ελληνική συνείδηση της Αυτοκρατορίας της ΝικαίαςΓράφει ο Κωνσαντίνος Χολέβας.
Ιωάννης-Βατάτζης-Ελεήμων-Βασιλεύς-787x1024
Στις 12 Απριλίου 1204 η Ρωμανία (Βυζαντινή Αυτοκρατορία) καταλύθηκε και λεηλατήθηκε από τους Φράγκους Σταυροφόρους. Στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη εγκαταστάθηκε Φράγκος Αυτοκράτωρ και Λατίνος Πατριάρχης. Ο Ελληνισμός διασώθηκε κυρίως με τα τρία κράτη που σχηματίσθηκαν, την Αυτοκρατορία της Νικαίας, την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Ιδιάζουσα ήταν η σημασία της Νικαίας της Βιθυνίας, στη Μικρά Ασία. Εκεί μεταφέρθηκε από την Βασιλεύουσα ο νόμιμος Αυτοκράτωρ και ο Ορθόδοξος Πατριάρχης. Εκεί οργανώθηκε για πρώτη φορά ένα ελληνικό εθνικό κράτος. Από εκεί ξεκίνησαν τα στρατεύματα του Μιχαήλ Παλαιολόγου και απελευθέρωσαν την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους το 1261. Η μικρασιατική αυτή πόλη υπήρξε η έδρα σπουδαίων λογίων, οι οποίοι καλλιέργησαν τον ελληνικό πολιτισμό.
Στο κράτος της Νικαίας βασίλευσε η δυναστεία των Λασκαριδών. Ο Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις ( 1204-1222), ο γαμβρός του Ιωάννης Γ Δούκας Βατάτζης (1222-1254), λαμπρός στρατηγός από το Διδυμότειχο, ο γιος του Βατάτζη Θεόδωρος Β Λάσκαρις (1254-1258) και ο σφετεριστής του θρόνου, αλλά ικανός διπλωμάτης, Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο οποίος επανέφερε την έδρα του κράτους στη Κωνσταντινούπολη το 1261.
Στη Νίκαια η ελληνική παιδεία και τα κλασσικά γράμματα γνώρισαν μεγάλη ακμή. Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης με εντολή του Ιωάννου Βατάτζη συνέλεξε όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα που υπήρχαν στις βιβλιοθήκες του βασιλείου, το οποίο κατελάμβανε τα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και έφθανε μέχρι την Έφεσο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πεπαιδευμένου ανδρός με θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση ήταν ο αυτοκράτωρ Θεόδωρος Β Λάσκαρις, ο ποιητής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος προς την Θεοτόκον.