Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ -ΗΧΟΥΝ ΟΙ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ !!!!!

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!!

ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΕΣ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΘΗΤΕ ;;;

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές στο Σπήλαιο της Γέννησης στη Βηθλεέμ.
Ο Mητροπολίτης Καπιτωλιάδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ανέφερε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανόν από αναμμένο καντήλι.
Όπως είπε, καταστράφηκαν τα καλύματα που βρίσκονται στην Αγία Τράπεζα του προσκηνύματος.
Στον χώρο έχει δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω των καπνών και είναι αμφίβολο αν θα μπορούν σήμερα και αύριο να επισκέπτονται οι προσκηνυτές τη βασιλική της Γέννησης, στο υπόγειο της οποίας βρίσκεται το Σπήλαιο.

«Γιατί η ιεροκατηγορία είναι τόσο φοβερό αμάρτημα;»

«... Μέσος έστηκεν Θεού και ανθρώπων ό ιερεύς, τας εκείθεν τιμάς κατάγων προς ημάς και τας παρ' ημών ικεσίας ανάγων εκεί».

Αλλά λέγεις: Δεν έχω, λοιπόν, εγώ το δικαίωμα να κρίνω τον ιερέα; Όχι, δεν δικαιούσαι• Εάν οι λαϊκοί είχον το δικαίωμα να ερευνούν τον βίον και την πολιτείαν των πνευματικών των ποιμένων, δια να αποφασίζουν αν πρέπη να πειθαρχούν εις αυτούς ή να ανταρτεύουν, τότε, οι αρχόμενοι θα έθεταν τον εαυτόν των επάνω από τους άρχοντας και το παν θα εγίνετο άνω κάτω, θα ήσαν άνω τα πόδια και κάτω η κεφαλή. Ή δεν ακούεις τον Χριστόν, ο οποίος λέγει: μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε; (Ματθ. Ζ' 1), και τον Παύλον, ο οποίος μας φωνάζει• Συ τι κρίνεις τον αδελφόν σου; (Ρωμ. ΙΔ' 10). Εάν τον αδελφόν σου έχεις καθήκον να μη κρίνης, πολύ περισσότερον οφείλης ν' απέχης από του να κρίνης τον ιερέα. Ο Θεός σου το απαγορεύει. Πως το τολμάς εσύ;» 

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Η κατάκριση είναι ατόπημα μεγάλο. Ή Αγία Γραφή τονίζει: «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. 7,1) και «Συ τις ει ό κρίνων αλλότριον ικέτην;» (Ρωμ. 14,4)

Είναι αληθές πώς αυτός που κατακρίνει τον αδελφό του θα λογοδοτήσει στο Θεό. Ή πτώση του όμως είναι διπλή αν ό κατακρινόμενος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά λειτουργός του Υψίστου. Ό κατακρίνων κληρικόν «άνθρακας επισωρεύει εις την κεφαλήν του», βάζει δηλαδή αναμμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του.

Ερευνώντας προσεκτικά τον εαυτό μας και αποκτώντας αυτογνωσία θα διαπιστώσουμε ότι κι εμείς κάποτε ανοίξαμε το στόμα μας και αναφερθήκαμε εναντίον κάποιου κληρικού μικρόσχημου ή μεγαλόσχημου. Αυτού του είδους ή κατάκριση ονομάζεται ιεροκατηγορία.

Αυτή ή ιεροκατηγορία μάς καθιστά αναπολόγητους και μας στερεί τη Βασιλεία του Θεού. Και το ερώτημα τίθεται ως εξής:

«Γιατί η ιεροκατηγορία είναι τόσο φοβερό αμάρτημα;»

Η Κοινή Δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου και του Βαρθολομαίου στα ΙεροσόλυμαὩς οἱ ἀείμνηστοι προκάτοχοι ἡμῶν Πάπας Παῦλος Ϛ΄ καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι συνηντήθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα πρό πεντήκοντα ἐτῶν, οὕτω καί ἡμεῖς, Πάπας Φραγκῖσκος καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀπεφασίσαμεν νά συναντηθῶμεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, «ὅπου ὁ κοινός ἡμῶν Λυτρωτής, Χριστός ὁ Κύριος ἡμῶν, ἔζησεν, ἐδίδαξεν, ἀπέθανεν, ἀνέστη καί ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, ὅθεν ἀπέστειλε τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐπί τῆς πρώτης Ἐκκλησίας» .

1. Ἡ συνάντησις ἡμῶν, μία εἰσέτι συνάντησις τῶν Ἐπισκόπων τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, ἱδρυθεισῶν ὑπό τῶν δύο αὐταδέλφων Ἀποστόλων Πέτρου καί Ἀνδρέου, εἶναι πηγή  πνευματικῆς χαρᾶς δι᾽ ἡμᾶς. Παρέχει μίαν εὐκαιρίαν ὑπό τῆς Θείας Προνοίας νά σκεφθῶμεν ἐπί τῆς βαθύτητος καί αὐθεντικότητος τῶν ὑφισταμένων δεσμῶν, καρποῦ μιᾶς πλήρους χάριτος πορείας, εἰς τήν ὁποίαν μᾶς ὡδήγησεν ὁ Κύριος ἀπό τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας πρό πεντήκοντα ἐτῶν. 

2. Ἡ ἀδελφική ἡμῶν συνάντησις σήμερον εἶναι ἕν νέον καί ἀναγκαῖον βῆμα εἰς τήν πορείαν πρός τήν ἑνότητα, πρός τήν ὁποίαν μόνον τό Ἅγιον Πνεῦμα δύναται νά μᾶς ὁδηγήσῃ, ἐκείνην τῆς κοινωνίας ἐν νομίμῳ ποικιλίᾳ. Ἀναλογιζόμεθα μετά βαθείας εὐγνω-μοσύνης τά βήματα, τά ὁποῖα ὁ Κύριος μᾶς ἐνίσχυσεν ἤδη νά πραγματοποιήσωμεν. Ὁ ἐναγκαλισμός ὁ ὁποῖος ἀντηλλάγη μεταξύ τοῦ Πάπα Παύλου Ϛ΄ καί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐδῶ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, μετά ἀπό αἰῶνας σιωπῆς, ἤνοιξε τόν δρόμον διά μίαν ἱστορικήν χειρονομίαν, τήν ἐξάλειψιν ἀπό τήν μνήμην καί ἀπό τοῦ μέσου τῆς Ἐκκλησίας τῶν πράξεων τῶν ἀμοιβαίων ἀναθεμάτων τοῦ 1054. Τοῦτο ἀκολούθησεν ἡ ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων μεταξύ τῶν ἀντιστοίχων Ἑδρῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἀλληλογρα-φία καί, ἀργότερον, ἡ ἀπόφασις, ἡ ὁποία ἀνηγγέλθη ὑπό τῶν ἀοιδίμων Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β΄ καί Πατριάρχου Δημητρίου, ὅπως ἀρχίσῃ θεολογικός διάλογος ἀληθείας μεταξύ Ρωμαιοκαθολι-κῶν καί Ὀρθοδόξων. Κατά τά ἔτη ταῦτα, ὁ Θεός, ἡ πηγή πάσης εἰρήνης καί ἀγάπης, μᾶς ἐδίδαξε νά σεβώμεθα ἀλλήλους ὡς μέλη τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας, ὑπό τόν ἕνα Κύριον καί Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστόν καί νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὥστε νά δυνηθῶμεν νά ὁμολογήσωμεν τήν πίστιν μας εἰς τό ἴδιον Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, ὅπως παρελήφθη ὑπό τῶν Ἀποστόλων καί ἐξεφράσθη καί μετεδόθη εἰς ἡμᾶς ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῷ γνωρίζομεν πλήρως ὅτι δέν ἔχομεν φθάσει εἰς τόν σκοπόν τῆς πλήρους κοινωνίας, ἐπιβεβαιοῦμεν σήμερον τήν δέσμευσίν μας νά συνεχίσωμεν βαδίζοντες ἀπό κοινοῦ πρός τήν ἑνότητα, διά τήν ὁποίαν προσηυχήθη  ὁ Κύριος πρός τόν Πατέρα «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» (Ἰωάν. 17,21). 

3. Ἐν πλήρει συνειδήσει ὅτι ἡ ἑνότης ἐκδηλοῦται ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καί τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον, προσβλέπομεν ἐν ἐντόνῳ προσδοκίᾳ εἰς τήν ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν θά μετάσχωμεν, τελικῶς, ἀπό κοινοῦ εἰς τό εὐχαριστιακόν δεῖπνον.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Τουρκικός Στόλος κατευθύνθηκε προς την Αττική - "Πρόβα τζενεράλε" για αιφνιδιαστικό κτύπημα; (upd)

ΜΑΣ <<ΠΑΙΖΟΥΝ>> ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΛΛΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ...ΑΓΡΟΝ ΗΓΟΡΑΖΕ.
 
Εισβολή τουρκικού Στόλου αποτελούμενη από πέντε πολεμικά σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στις Κυκλάδες στην περιοχή από την Ανδρο μέχρι την Σίφνο, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες:
Συγκεκριμένα οι φρεγάτες και οι ΤΠΚ  “KEMAL REIS”, “MELΤEM”, “ΙΜΒΑΤ”, “RUZGAR”, και “FIRTINA”, οι οποίες συμμετέχουν στην άσκηση “BEYAZ FIRTINA 2014”, αποκόπηκαν από τον υπόλοιπο τουρκικό Στόλο και κινήθηκαν εκτός των δεσμευμένων περιοχών της άσκησης, εισήλθαν εντός Ελληνικών Χωρικών Υδάτων στην περιοχή των Κυκλάδων και κατευθύνονται προς την Αττική.

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ο Β. ΠΟΥΤΙΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ - ''ΘΑ ΚΑΤΕΒΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΚΑΨΩ ΑΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ''

.ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΝΕΝΕΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΑΣ <<ΦΤΑΙΧΝΕΙ>> ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ !!!


Ο Πούτιν Απειλεί Ερντογάν Για Την Αγιά Σοφιά Και Ξεφτιλίζει Τους Δικούς Μας Νενέκους… 

 Tο προχθεσινό πρωτοσέλιδο της πασίγνωστης ελληνικής εφημερίδας δίνει το στίγμα για τις προθέσεις του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος διαμηνύει προς τον Ερντογάν ότι θα… κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία εφόσον κάνει τζαμί την Αγία Σοφία.

 Στη χώρα μας, οι δικοί μας εθελοντές ραγιάδες, όχι μόνο δεν λένε λέξη σε βάρος της γείτονας χώρας αλλά επισπεύδουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία τεμένους στην καρδιά της Αθήνας!!

ΠΗΓΗ - http://elatora.wordpress.com/

ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΟΝΟ <<ΤΟ ΑΡΩΜΑ >> ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ !!!

 

Για πρώτη φορά Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Μασονικών Στοών για την αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων
.

Πορφύρης Δ Σταφυλά Π
Διαφορετικά Τάγματα του λεγόμενου Ελευθεροτεκτονισμού (Franc-maçonnerie) υπέγραψαν  κοινό  ανακοινωθέν. Καλούν τα μέλη τους και όλους τους πολίτες σε μη αποχή από τις ευρωεκλογές αλλά και τους δίνουν συγκεκριμένες ντιρεκτίβες πολιτικής ψήφου.  Το δελτίο Τύπου υπογράφεται από τη Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Γαλλίας, τη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, τον Μεγάλο Ανατολικό της Γαλλίας, τη Μεγάλη Μεικτή Στοά της Γαλλίας και τη Μεγάλη Γυναικεία Στοά του  Memphis Misraim (media press 22/05/14).

Βαριά η σκιά της ημισέληνου πάνω από τη Θράκη – Το κόμμα των τουρκοπρακτόρων κερδίζει μεγάλα ποσοστά


ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΜΑΣ !!!

http://agiosioannisotheologoskavalas.blogspot.gr/2014/05/1-2014-318.html


Βαριά η σκιά της ημισέληνου πάνω από τη Θράκη – Το κόμμα των τουρκοπρακτόρων κερδίζει μεγάλα ποσοστά Eνα πολύ σοβαρό πρόβλημα έρχεται σαν … «τρένο» από την Θράκη και δυστυχώς όλοι έχουν «βουλώσει» τα αυτιά τους στην Αθήνα. Το μειονοτικό εξτρεμιστικό κόμμα DEB/ΚΙΕΚΦ με τεράστια οικονομική στήριξη από Κατάρ και Τουρκία καταφέρνει να κερδίζει μεγάλα ποσοστά στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.
Συγκεκριμένα λαμβάνει το 42,2% των ψήφων στο νομό Ροδόπης και το 27% στο νομό Ξάνθης. Ευτυχώς στην «νησίδα» του Έβρου, ανάμεσα στην ισλαμική «θάλασσα» της Τουρκίας, της νότιας Βουλγαρίας και των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, λαμβάνει μόνο το 1,65% των ψήφων.
Το defencenet.gr έχει προειδοποιήσει για αυτό που έρχεται. Στην Αθήνα η μνημονιακή κυβέρνηση »χαϊδεύει» τον Ρ.Τ.Ερντογάν και τον ασπάζεται «σταυρωτά», ενώ αφήνει τη ΜΙΤ και «αλωνίζει».

Ανοίγουν στόματα… Ξένες, ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες παρέχουν μισθοφόρους στις αρχές του Κιέβου

ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΣΕΙ ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ !

Ανοίγουν στόματα… Ξένες, ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες παρέχουν μισθοφόρους στις αρχές του Κιέβου Αυτοί που όλοι γνωρίζουν και το κρύβουν αρχίζει να βγαίνει στη δημοσιότητα… Ξένες, ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικών υπηρεσιών δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, παρέχοντας στις αρχές του Κιέβου μισθοφόρους για να πολεμούν στο πλευρό των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά των ενόπλων φιλορώσων αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ «ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ»

ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΤΕ ΜΕ ΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΔΟΞΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ !!!


ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ !!! 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ «ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ»
Μὲ αὐτὸ τὸ μήνυμα ξεκίνησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τὴν ὁμιλία τοῦ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.
 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ''ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ'' ΑΠΟ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ !

Ο <<ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ>>.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΡΧΙΣΕ !!!

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΛΑ ΧΑΙΔΕΜΑ!!!

Σεισμοί προς της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας (και ο νοών νοείτω)

Ο  σεισμός που εκδηλώθηκε κοντά στη Λήμνο και οι πολλοί μετασεισμοί που ακολούθησαν συντάραξαν ισχυρά και το Άγιον Όρος αλλά και τη νήσο Ίμβρο, γενέτειρα του Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Ως γνωστόν την Κυριακη το απόγευμα στα Ιεροσόλυμα συναντηθηκαν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος σε ανάμνηση της προ 50ετίας συνάντησης του Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο τον Στ΄. 
Αντί άλλου σχολιασμού και παραλληλισμού των δύο αυτών γεγονότων μεταφέρουμε απόσπασμα Ιστορικού Δοκιμίου του μοναχού Καλλίστου Βλαστού περί του Σχίσματος και των εν τη Φλωρεντία Συνόδω γενομένων. Το απόσπασμα αναφέρεται στα όσα συνέβησαν κατά την επιβίβαση στα πλοία που είχε αποστείλει ο Πάπας των αντιπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αυτού του Πατριάρχου Ιωσήφ που μετέβησαν στη Ιταλία για τη Σύνοδο της Φερράρας – Φλωρεντίας. Αναφέρει λοιπόν ο μον. Κάλλιστος Βλαστός:

Ἡμέραν τινὰ ὁ Πατριάρχης (Ιωσήφ) συνομιλῶν ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ δωματίῳ μετά τινων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων εἶπε τὰ ἑξῆς κατὰ τὸν Συρόπουλον: «λέγουσι γενέσθαι τὴν σύνοδον ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, καὶ ἀπελθεῖν τοὺς ἡμετέρους ἐκεῖσε, καὶ καρτερῆσαι ἐν τῇ συνόδῳ, καὶ ἔχειν τὰς ἐξόδους καὶ τῆς ὁδοῦ καὶ τῶν σιτηρεσίων παρ᾿ ἐκείνων. Ἐν γοῦν τῷ ἀπελθεῖν οὕτω καὶ ἐκδέχεσθαι καὶ τὴν ἡμερεσίαν τροφὴν ἐξ ἐκείνων ἤδη γίνονται δοῦλοι καὶ μισθωτοί, ἐκεῖνοι δὲ κύριοι· καί περ ὁ δοῦλος τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ ὀφείλει ποιεῖν, καὶ πᾶς μισθωτὸς τὴν ἐργασίαν τοῦ μισθοῦντος αὐτὸν ἐργάζεται· καί περ ὁ μισθῶν τινα τούτου χάριν τὸν μισθὸν παρέχει, ἵνα ὁ μισθούμενος πληροῖ πᾶν ὅπερ ὁ μισθῶν αὐτὸν προστάξει, εἰ δὲ μή γε οὐ παρέχει τὸν μισθόν. Εἰ γοῦν κρατήσουσι τὸ σιτηρέσιον τί ποιήσουσιν οἱ ἡμέτεροι; καὶ οὐ θελήσουσιν ὑποστρέψαι τοὺς δι᾿ ἰδίων ἐξόδων τε καὶ πλευσίμων τί ἆρα ἕξουσιν οὗτοι ποιῆσαι; Κατὰ τί οὖν συμφέρει τούτους τοὺς ὀλίγους, τοὺς ξένους, τοὺς πένητας ἀπελθεῖν εἰς τοὺς πολλούς, τοὺς πλουσίους, τοὺς ὑπερηφάνους, τοὺς ἐντοπίους καὶ εἰς αὐτοὺς δουλωθῆναι; εἶτα καὶ περὶ πίστεως καὶ εὐσεβείας συζητεῖν καὶ διδάσκειν αὐτούς, οὐκ ἔνι τοῦτο καλόν, οὐκ ἔνι ἐμοὶ δοκεῖ, ὅτι οὐδόλως συμφέρει ἡμῖν τοῦτο».

Με συστήματα Ηχοβολών κατά των διαδηλώσεων μετά τις εκλογές – LRAD στο «όνομα της Τάξης»

Στην προμήθεια σε αρχικό στάδιο- δέκα συστημάτων ακουστικών βολώνκατά διαδηλωτών προχωρά μετά από εντολή της κυβέρνησης η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, μετά τις εκλογές.

Το LRAD (Long Range Acoustic Device) όπως ονομάζεται, εντάσσεται στο νέοσχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. για την καταστολή διαδηλώσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχή χρησιμοποίηση οχημάτων εκτόξευσης νερού με υψηλή πίεση και την χρήση χημικών. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι η ελαχιστοποίησητης χρήσης χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και χημικών, λόγω του μαζικότερου και αποτελεσματικότερου «πλήγματος» που μπορεί να επιφέρει εναντίον των διαδηλωτών με το μικρότερο δυνατό κόστος.

"ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ" ( Βαρθολομαίου-ΠΑΠΑ Φραγκίσκου)

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ <<ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ>> ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΠΙΚΗ <<ΕΚΚΛΗΣΙΑ>> ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ [ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ,ΚΑΙ ΟΣΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΥΝ ΤΙΣ 19 ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΞΑΙΡΕΙΤΕ Η Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ] ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΕΝΕΡΓΑ [ΔΗΛΑΔΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ] ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ <<ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΩΣ <<ΠΡΩΤΟ>>ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΟΥΣ !!! 

 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ <<ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΕΤΕ>> ΤΟΥΣ ΑΡΧ-ΙΕΡΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΘΕΣΗ ΓΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ !!!

ΔΙΟΤΙ ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ !!!


"Σε μια Ιστορική συνάντηση το απόγευμα της Κυριακής στα Ιεροσόλυμα-πενήντα χρόνια μετά τη συνάντηση των προκατόχων τους- ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος αναμένεται να υπογράψουν κοινή Διακήρυξη οκτώ σημείων μεταξύ των οποίων θα τονίζεται ότι προσβλέπουν στην ημέρα που θα υπάρξει πλήρης κοινωνία μεταξύ των δύο Εκκλησιών."

Σύμφωνα με πληροφορίες στη διακήρυξη:

Τα εμβολιασμένα παιδιά παρουσιάζουν έως και 500% περισσότερες ασθένειες από τα μη εμβολιασμένα


Οι υποψίες έχουν επιβεβαιωθεί για όσους ήταν δύσπιστοι σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών. Μία πρόσφατη μεγάλη μελέτη επιβεβαιώνει άλλες ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες που συνέκριναν μη εμβολιασμένα παιδιά με εμβολιασμένα. Όλα δείχνουν ότι τα εμβολιασμένα έχουν 2 έως και 5 φορές περισσότερες ασθένειες στην παιδική ηλικία και αλλεργίες από αυτά που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Αρχικά , η πρόσφατη μελέτη συνεχίστηκε με παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν πηγαίνοντας κόντρα σε μία Γερμανική εθνική έρευνα που διεξήχθη από το KIGGS στην οποία συμπεριλαμβάνονταν 17000 παιδιά μέχρι την ηλικία των 19.

Ωστόσο, η αμερικανική σύνδεση με την έρευνα του Bachmair μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα vaccineinjury.info που έχει προσθέσει έναν σύνδεσμο για τους γονείς εμβολιασμένων παιδιών για συμμετοχή σε αυτή. Μέχρι στιγμής η εν εξελίξει έρευνα έχει επίσης πάνω από 11000 συμμετοχές κυρίως από τις ΗΠΑ.


Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Φυσικά καμία από αυτές τις μελέτες δεν δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καμία δεν χρηματοδοτήθηκε από τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων ή από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας ή οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή οργανισμό για την υγεία και την ιατρική.

Δεν τολμούν να συγκρίνουν την υγεία των μη εμβολιασμένων παιδιών με των εμβολιασμένων καθώς υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η μανία εμβολιασμού. Η εστίαση κάθε μελέτης ήταν ως επί το πλείστον στις παιδικές ασθένειες που παρουσιάζουν τα παιδιά καθώς αναπτύσσονται. Οι θανατηφόρες επιπτώσεις των εμβολίων δεν αποτελούσαν ποτέ το επίκεντρο δεδομένου ότι λίγοι, 5% ή και λιγότεροι, δεν έκαναν χρήση του συστήματος αναφοράς ανεπιθύμητων τραυματισμών από εμβόλια (VAERS) για λόγους όπως:
  • Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που καταναλώνει χρόνο από την πρακτική ενός ιατρού.
  • Οι περισσότεροι γονείς δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτό
  • Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ανεπιθύμητες παρενέργειες μετά τους εμβολιασμούς
  • Το σύστημα είναι προαιρετικό και οι περισσότεροι ιατροί δεν θέλουν να ενοχοποιήσουν τον εμβολιασμό με αρνητικές παρενέργειες.
Κατά συνέπεια, ακόμα και οι χειρότερες παρενέργειες, αναγνωρίζονται ελάχιστα ενώ τα μακροπρόθεσμα αρνητικά θέματα υγείας που προκύπτουν από τα εμβόλια δε θεωρούνται σχετικά.

Σύνοψη διαφορετικών μελετών

Οι ασθένειες της παιδικής ηλικίας που αναφέρονται από ερωτηθέντες από ανεξάρτητες έρευνες εμπλέκουν το άσθμα, την αμυγδαλίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα , ιγμορίτιδα, αλλεργίες, έκζεμα , μολύνσεις αυτιών, διαβήτης, διαταραχές στον ύπνο, ενούρηση, δυσλεξία, ημικρανίες, υπερκινητικότητα, επιληψία, κατάθλιψη και πιο αργή ανάπτυξη του λόγου και των κινητικών δεξιοτήτων.

Το 1992 , μία ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία επονομαζόμενη «Εταιρία Ανοσοποιητικής Ενημέρωσης» έκανε έρευνα με 245 οικογένειες και 495 παιδιά. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 226 εμβολιασμένα και 269 μη εμβολιασμένα. 81 οικογένειες είχαν τόσο εμβολιασμένα όσο και μη εμβολιασμένα παιδιά.

Οι διαφορές ήταν δραματικές με τα μη εμβολιασμένα παιδιά να παρουσιάζουν πολύ μικρότερο ποσοστό των κοινών παιδικών ασθενειών σε σχέση με τα εμβολιασμένα παιδιά. (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).

Μία διαφορετική έρευνα στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν από το 1977 και έπειτα έδειξε ότι κανένα μη εμβολιασμένο δεν είχε εκδηλώσεις βρογχικού άσθματος ενώ το 25% των εμβολιασμένων υποβλήθηκαν σε θεραπεία για το άσθμα από την ηλικία των 10 ετών. (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).

Πολλές από τις παρατηρήσεις από γονείς που δεν εμβολιάστηκαν μέσω του VaccineInjury.info ανάφεραν κίνδυνο από τα εμβόλια και ανησυχούσαν για την ανάπτυξη φυσικής ανοσίας.
Η συγγραφέας του βιβλίου «Vaccine Illusion», Δρ. Tetyana Obukhanych έχει πάει κόντρα με το δόγμα της ιατρικής της εκπαίδευσης. Ισχυρίζεται ότι η αληθινή ανοσία δεν παρέχεται από εμβόλια αλλά από το εάν έχει εκτεθεί κάποιος ή όχι στην αντίστοιχη νόσο.

naturalnews / Μετάφραση Επιστημονικός
 http://www.awakengr.com/2012/06/500.html#ixzz32SJ9LnWF

http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2014/05/500.html

Η Σαουδική Αραβία επιβάλλει κυρώσεις στην Ολλανδία γιατί πολιτικό κόμμα δεν θέλει άλλους μουσουλμάνους στην Ευρώπη


Η Σαουδική Αραβία, δηλώνοντας προσβεβλημένη από τις δηλώσεις του Ολλανδού πολιτικού Γκέερτ Βίλντερς, επέβαλε εμπορικές κυρώσεις στις ολλανδικές επιχειρήσεις και επιθυμεί να μειώσει τον αριθμό των θεωρήσεων εισόδου (βίζα) για τους επιχειρηματίες της χώρας αυτής.
 
Βασιλικό διάταγμα δίνει εντολή στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις να αποκλείουν τις ολλανδικές εταιρίες από τα μελλοντικά σχέδιά τους, είτε άμεσα είτε μέσω υπεργολαβιών, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα από το εμπορικό επιμελητήριο της Μέκκας και το οποίο μπόρεσε να δει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.
 
Το διάταγμα ζητεί επίσης να περιοριστεί «στο ελάχιστο ο αριθμός των θεωρήσεων εισόδου και η διάρκειά τους» για τις «ολλανδικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές που δεν συμμετέχουν σε ζωτικά για το βασίλειο σχέδια» και διατάζει να τερματιστούν οι επισκέψεις εμπορικών αντιπροσωπειών μεταξύ των δύο χωρών.

Έρχεται το τεχνητό κρέας!

Δεν είναι πολύ μακριά η μέρα που θα δούμε στα ράφια των σούπερ μάρκετς τεχνητό κρέας, το οποίο θα παρασκευάζεται από βλαστοκύτταρα!


Όπως δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Trends in Biotechnology», το τεχνητό κρέας αναμένεται να αποτελέσει «το κρέας των οικολόγων και των χορτοφάγων», αφού δεν θα απαιτείται η θανάτωση του ζώου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάποια στιγμή στο μέλλον, κάθε πόλη και χωριό θα μπορεί να έχει το δικό του εργαστήριο παραγωγής τεχνητού κρέατος.

Σύμφωνα με την Cor van der Weele, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Wageningen στην Ολλανδία, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα δεδομένου ότι η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση κρέατος είναι μη βιώσιμη, δεδομένου ότι μολύνει το περιβάλλον, ενώ απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και άσχημη μεταχείριση για τα ζώα.

«Πιστεύουμε ότι το κρέας εργαστηρίου είναι ένα τμήμα του μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη, οι επιστήμονες βρίσκονται πολύ κοντά στην παραγωγή κρέατος εργαστηρίου. Πέρυσι ο Mark Post, καθηγητής Μηχανικής Ιστών στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, παρουσίασε το πρώτο χάμπουργκερ εργαστηρίου.

ΠΗΓΗ: onmed.gr-spirospero.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ!!!

ΤΙ ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ;;;

ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ <<ΟΡΘΟΔΟΞΟ>> ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ -ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ!!!

σημ.ιστολογιου μας :παντοτε οι δηλωσεις του συγκεκριμενου ρασοφορου θεωρουνται επισημες και απο το φαναρι !!!

Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ: «Θα ήταν ωραίο αν μετά από αυτή τη συνάντηση, υπήρχε κοινωνία από το ίδιο δισκοπότηρο. Είναι επιθυμία μας και αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο σκοπός του διαλόγου.»Το πρακτορείο ειδήσεων του Βατικανού δημοσίευσε ,συνέντευξη  του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, για τη συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Φραγκίσκο, στην Ιερουσαλήμ. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ, είναι ένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
 
Ανάμεσα σε άλλα ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ τονίζει:  « Πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικά γεγονότα. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε από μια μέρα στην άλλη κοινωνία μεταξύ των δύο Εκκλησιών.Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να προηγηθεί και αυτό είναι έργο της Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής. Δεν πρέπει να κρύψουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες. ………

Υπάρχει ακόμα δουλειά να κάνουμε για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, αλλά όπως είπα, με τη συνάντηση των δύο ανδρών της Εκκλησίας του  Πάπα και του Πατριάρχη, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δώσουν ενθάρρυνση στο έργο του οικουμενικού διαλόγου. Δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρξει κάποια θεαματική απόφαση. Θα ήταν ωραίο αν, μετά από αυτή τη συνάντηση, υπήρχε κοινωνία από το ίδιο δισκοπότηροΕίναι επιθυμία μας και αυτός είναι ο στόχος μαςΑυτός είναι ο σκοπός του διαλόγου. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει ιδιαίτερα να μας ενθαρρύνει σε αυτή τη συγκεκριμένη εργασία σε αυτό το βήμα που κάνουμε προς την ενότητα……………………»
 
Les retrouvailles œcuméniques de Jérusalem vues par le Métropolite Emmanuel
2014-05-23 Radio Vatican

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Η ΝΕΑ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ -ΕΛΛΑΔΟΣ ......ΕΡΧΕΤΑΙ !!!

<<ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ>>


ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !!!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΕΝΩΣΗ !
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ [12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1452] ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ <<ΕΠΕΣΕ>> Η ΠΟΛΗ !!!
ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ <<ΣΕΙΣΜΟΣ>> ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .......ΤΥΧΑΙΟ ;;;
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ !!!
Η ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΙΩΠΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ] ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ <<ΒΓΑΛΕΙ>> ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΗΔΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ !!!
ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ <<ΑΓΙΟΙ>> ΑΡΧ-ΙΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΣΘΕ!!!

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Ο ΑΛΛΟΣ «ΘΕΟΣ». Αφιερωμένο στην συνάντηση Βαρθολομαιου -Πάπα

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Πριν από μερικά χρόνια είχα βρεθεί σε μια αγρύπνια σε ένα κεντρικό ναό της Θεσσαλονίκης. Στο τέλος της λειτουργίας ένα γνωστός αγιορείτης ιερομόναχος μίλησε στο εκκλησίασμα και αναφέρθηκε σε έναν επίσης πολύ γνωστό ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο βαλκανικής χώρας. Ο εν λόγω αρχιεπίσκοπος με πολλές περγαμηνές και μεγάλη συγγραφική παρουσία είχε δηλώσει τότε ότι, «ήρθε ο καιρός να κτίσουμε ένα παγκόσμιο ναό όπου θα μπορούν όλοι να προσευχόμαστε στον κοινό θεό». Στην επίμονη ερώτηση του ιερομόναχου ποιος θα είναι αυτό ο θεός και πως θα ονομάζεται αυτός ο θεός, ο αρχιεπίσκοπος δεν απάντησε, προχώρησε όμως στην έδρα της αρχιεπισκοπής του στην οικοδόμηση ενός χριστιανικού ναού με την φροντίδα να μοιάζει καταπληκτικά με μουσουλμανικό τέμενος στην προσπάθεια του να συνδυάσει τις δυο θρησκείες, όπως ο ίδιος υποστήριξε.

Όταν κάποιος μυείται σε κάποιο τεκτονικό τάγμα, στην τελετή εισδοχής του στον πρώτο βαθμό αφού τον υποδέχονται οι ήδη μυημένοι με τα φλογισμένα ξίφη τους να τον σημαδεύουν, τον βάζουν να δηλώσει πίστη στον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Πάνω στην «αγία έδρα» της στοάς, υπάρχει η Αγία Γραφή. Σε μια άλλη στοά υπάρχει το Κοράνι και κάπου αλλού υπάρχει η Μπαγκαβάτ Γκιτά και ούτω κάθε εξής. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας, όπως υποστηρίζουν οι μασόνοι, είναι ο αρχιτέκτονας του σύμπαντος, ο μυστικός θεός που κατευθύνει τα πάντα και που το κύριο μέλημα του είναι να «ενώσει» τους ανθρώπους, ένα στόχο για το οποίο αγωνίζεται η μασονία ανά τους αιώνες κάτω από την αποκλειστική κυρίαρχη εξουσία αυτού του κοινού θεού του σύμπαντος.

Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία από τον Θεό............................

Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία από τον Θεό


Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση κατά την καθολική εκκλησία , ο πάπας Francis, υποστήριξε ξεκάθαρα και τάχθηκε υπέρ των τεχνολογιών RFID Chip και το εξαιρετικό δυναμικό που διαθέτουν για την ανθρωπότητα .
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ομιλίας ο Ποντίφικας , μίλησε στο πλήθος για την άποψή του σχετικά με την τεχνολογία RFID και διαβεβαίωσε τους οπαδούς του ότι καμία πνευματική βλάβη δεν μπορεί να προέλθει από την υποδοχή του εμφυτεύματος RFID .

Όλα καλά σύμφωνα με την Έρευνα του

« Έχουμε εξετάσει τις γραφές καλά , και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να βεβαιώνει ότι τα τσιπ RFID είναι σατανικά . Αν μη τι άλλο , αυτές οι συσκευές είναι μια ευλογία από τον Θεό τον ίδιο ,ο οποίος τα παραχώρησε στην ανθρωπότητα για να λύσει πολλά από τα δεινά του κόσμου . ” συμπλήρωσε ο Πάπας

Παπούτσια με σήμα τη μορφή του Σατανά πωλούνται στις ΗΠΑ [εικόνες]...................

Το σκέιτμπορντ είναι, ως γνωστόν, ένα πάρα πολύ δημοφιλές άθλημα στην Αμερική, και υπάρχουν πολλές εταιρείες που ασχολούνται με αυτό. Αλλά τώρα υπάρχει μια νέα εταιρεία που ονομάζεται Fallen υποδήματα.
 
Το σήμα τους; Μία πεντάλφα με τον Σατανά… Ο σατανισμός πλέον γίνεται μόδα και "κουλτούρα" στην Αμερική... και η αληθινή «πτώση» (εξ ου και Fallen: ο διάβολος είναι ο άγγελος που έπεσε από τον Παράδεισο στην Κόλαση) συνεχίζεται....
 
 
 
 
πηγη.. defencenet.gr

ΚΑΘΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ!

Συνήθως εκείνο που περιμένουμε, όταν εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού, είναι το καταπληκτικό αποτέλεσμα, όπως διαβάζουμε κάτι τέτοια στους βίους των αγίων.

Όταν, για παράδειγμα, κάποιος μας χτυπήσει στο ένα μάγουλο, γυρίζουμε και το άλλο, αν και δεν περιμένουμε, να μας χτυπήσει και σ΄αυτό, αλλά περιμένουμε ν΄ακούσουμε τον άλλον να λέει:

«μπράβο ταπείνωση!». Και μεις μεν παίρνουμε την αμοιβή μας, εκείνος δε την σωτηρία της ψυχής του. Όμως δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να πληρώσεις το τίμημα και πολύ συχνά χτυπιέσαι σκληρά. Αυτό που έχει σημασία είναι το να είσαι έτοιμος γι΄αυτό.

Όσο για τη μέρα που αρχίζει, αν αποδεχτείς ότι είναι ευλογημένη από το Θεό, διαλεγμένη από το ίδιο Του το χέρι, τότε κάθε πρόσωπο που συναντάς είναι δώρο του Θεού, κάθε περίσταση που θα συναντήσεις είναι δώρο του Θεού, έστω και αν είναι πικρή ή γλυκιά, αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει.

Είναι δώρο του Θεού σε σένα και αν το πάρεις μ΄αυτό τον τρόπο, τότε μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε κατάσταση. Να την δεχτείς με την ετοιμότητα ότι μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε ευχάριστο ή δυσάρεστο.

ΚΙΝΑ:64 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑΠορφύρης Δ Σταφυλά Π
Η εκστρατεία διωγμού κατά των χριστιανών στην Zhejiang οδήγησε στη μαζική καταστροφή τόπων λατρείας στην αφαίρεση ή απάλειψη των σταυρών και σε συγκρούσεις μεταξύ χριστιανών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια ενός μήνα στις εκκλησίες.Την ίδια περίοδο το σχέδιο της κατεδάφισης « της Ιερουσαλήμ της Ανατολής » εφαρμόζεται αμείλικτα.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο AsiaNews (21.05.14) για περισσότερες από 60 εκκλησίες κυρίως στην πόλη Wenzhou (της επονομαζόμενης και Ιερουσαλήμ της Ανατολής λόγω της σημαντικής χριστιανικής κοινότητας που διαθέτει ) στην περιοχή του Zhejiang εκδόθηκε ένα διάταγμα κατεδάφισης το οποίο και υλοποιήθηκε με την κατεδάφιση μέρους των κτιριακών συγκροτημάτων. Σταυροί κατεδαφίστηκαν, επικαλύφθηκαν και κυρίως απήχθησαν από γερανούς.
Το Yongjia County είναι αυτό όπου αφαιρέθηκαν οι περισσότεροι σταυροί και όπου η μεγαλειώδης Εκκλησία Sanjiang στην Yongjia κατεδαφίστηκε.

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Οικουμενιστική Συμπροσευχή Ορθοδόξων και Παπικών στην Παναγία των Παρισίων ενόψει της συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα

    ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΟΤΙ ΘΑ <<ΠΕΣΕΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΜΑΣ >>!!


«…….κατά τη διάρκεια της χθεσινής «κοινής προσευχής» στην Παναγία των Παρισίων, η φωτογραφία του εναγκαλισμού ανάμεσα στον Πάπα Παύλο τον ΣΤ' και τον πατριάρχη Αθηναγόρα στην πρώτη συνάντησή τους στα Ιεροσόλυμα, προβλήθηκε σε ένα μεγάλων διαστάσεων πανό πάνω από την <<Αγία >>Τράπεζα. »
ΜΙΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
<<Ορθόδοξοι >>και Καθολικοί «ενώθηκαν» στην Παναγία των Παρισίων
Κοινή δέηση υπέρ της ενότητας της χριστιανοσύνης και του οικουμενικού διαλόγου, πραγματοποίησαν χθες το βράδυ στην Παναγία των Παρισίων, καθολικοί και ορθόδοξοι ιερείς.
Πρωτοστάτησαν ο αρχιεπίσκοπος Παρισίων Αντρέ Βεντρουά και ο μητροπολίτης Γαλλίας και εκπρόσωπος του Οικουμενικού <<Πατριάρχη>> στην ΕΕ, κ. Εμμανουήλ.
Η κοινή δέηση έγινε ενόψει της συνάντησης του Οικουμενικού <<Πατριάρχη >> Βαρθολομαίου με τον Πάπα Φραγκίσκο και άλλους επικεφαλής διάφορων εκκλησιών, σε συμπροσευχή την ερχόμενη Κυριακή (25 Μαΐου), στον Πανάγιο Τάφο. Με την ευκαιρία της συνάντησης θα υπογραφεί κοινή διακήρυξη.

"Πολεμικό" σκηνικό στο Αιγαίο: Ανάπτυξη όλων των μονάδων του Στόλου κόντρα στους τουρκικούς "τσαμπουκάδες"«Πολεμικό» σκηνικό στήνουν οι Τούρκοι βγάζοντας μεγάλες δυνάμεις, ναυτικές και αεροπορικές, στο Αιγαίο για τη διεξαγωγή ασκήσεων και την ίδια στιγμή «απειλούν» με έρευνες νότια της Θάσου. Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός. Ήδη έχει δοθεί εντολή σε πλοία να αναπτυχθούν στο Αιγαίο, εν’ όψει και της άσκησης «Καταιγίδα 2014».

Στη μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων από πλευράς Τουρκίας για την ταυτόχρονη διεξαγωγή δύο ασκήσεων, της «Efes 2014» στα τουρκικά παράλια και της «Beyaz Firtina 2014» σε ολόκληρο το Αιγαίο, με δέσμευση περιοχής αυτές τις ημέρες βορειοδυτικά της Χίου, η Ελλάδα απαντά με την άσκηση «Καταιγίδα».

Όλες οι μονάδες του Στόλου θα αναπτυχθούν στο Αιγαίο, από τη Σαμοθράκη μέχρι και στο Καστελόριζο για να πραγματοποιήσουν την άσκηση το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου με ταυτόχρονη «καταιγίδα» πυραύλων. Αυτά που εκκρεμούν ακόμη είναι αν θα γίνει βολή με «Εxocet» και που θα διεξαχθεί η τελική φάση της άσκησης.

Πληροφορίες από το Π.Ν. αναφέρουν πώς η διεξαγωγή της τελικής φάσης πιθανότατα θα συνδεθεί με τους τουρκικούς «τσαμπουκάδες» στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή η Άγκυρα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια της Θάσου και δυτικά της Σαμοθράκης προγραμματίζοντας έρευνες με το ωκεανογραφικό σκάφος Piri Reis ή με το Cubuclu.

Παγκόσμιο Σόκ:Κλωνοποίησαν για πρώτη φορά Άνθρωπο!Από τότε που η Dolly το πρόβατο κλωνοποιήθηκε το 1996, οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να κάνουν το ίδιο πράγμα με τα ανθρώπινα κύτταρα.
Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική, οι επιστήμονες λένε ότι κατάφεραν τελικά τον άθλο με κύτταρα ενηλίκου.

"Αυτό που δείχνουμε για πρώτη φορά, είναι ότι μπορούμε να πάρουμε πραγματικά τα κύτταρα του δέρματος, από ένα μεσήλικα 35χρονο άνδρα, αλλά και από έναν ηλικιωμένο, 75χρονο άνδρες" και να χρησιμοποιήσουν το DNA για να δημιουργήσουν ιστό με κύτταρα του μια ακριβή αντιστοιχία, είπε η συνάδελφος συγγραφέας της μελέτης Robert Lanza.

Η εργασία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Stem Cell.

Πέρυσι, η τεχνική είχε χρησιμοποιηθεί με επιτυχία με κύτταρα βρέφους, αλλά με σκοπό να δημιουργήσουμε ιστό σε ένα εργαστήριο που θα μπορούσε να θεραπεύσει ασθένειες ενηλίκων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, οι επιστήμονες έπρεπε να γνωρίζουν αν η τεχνική θα μπορούσε να λειτουργήσει με κύτταρα ενηλίκου.

"Είμαι ευτυχής να ακούω ότι το πείραμά μας επαληθεύτηκε και φαίνεται να είναι γνήσιο", δήλωσε ο Shoukhrat Mitalipov, ένας βιολόγος ανάπτυξης στο τομέα Υγείας και Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης το 2013.

Το έργο επιβεβαίωσε ότι ξεκινώντας με ένα ποιοτικό ανθρώπινο ωάριο είναι το κλειδί για τη διαδικασία. Οι ερευνητές αντικατέστησαν το αρχικό DNA σε ένα μη γονιμοποιημένο ωάριο με το DNA του δότη και στη συνέχεια τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε ένα εργαστηριακό πιάτο. Τα βλαστικά κύτταρα, τα οποία είχαν μια ακριβής αντιστοιχία με το DNA του δότη, μπορούν στη συνέχεια να μετατραπεί σε διάφορους τύπους ιστών.
Ακόμα κι αν την πλήρη ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι πολύ μακριά, η έκθεση μπορεί να δημιουργήσει ένα ίσο ποσό ανησυχίας και του ενθουσιασμού.

"Σίγουρα σε αυτό το είδος της τεχνολογίας θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση από κάποιο είδος απατεώνα επιστήμονα", είπε ο Paul Knoepfler της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνιας,είπε στο NPR.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Κοινή προσευχή στον Πανάγιο Τάφο!!!

Τέσσερις συναντήσεις θα έχουν Βαρθολομαιος-Πάπας στους Αγίους Τόπους.

Κοινή προσευχή στον Πανάγιο Τάφο!!!

Ο κ. Βαρθολομαιος ειναι αποφασισμενος να <<τελειωσει>> οτι ειχε αφησει στην μεση ο προκατοχος του Αθηναγορας !!!

Την πληρη ενωση των δυο εκκλησιων που σημαινει ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΤΑΓΗ στο Βατικανο ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ωστε ολα αυτα μαζι να ετοιμασουν την ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!!!

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΣΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΑΙΔΟΙ ΜΑΦΙΟΖΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ <<ΠΕΣΕΙ ΜΑΧΑΙΡΑ >> ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ !!!

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣΤΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΑ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ !!!

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Τι πραγματικά χτύπησε τη Σερβία;


Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων (EMERCOM) έχει αναπτύξει δυνάμεις αντιμετώπισης καταστάσεων και εξοπλισμό στη Σερβία μετά από απόφαση της κυβέρνηση της Ρωσίας, που εγκρίθηκε, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Σερβίας, μετά τις πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες, αναφέρει ο ρωσικός τύπος.

Σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία EMERCOM, διασώστες της ειδικής μονάδα «Centrospas», αλλά και στελέχη από την ομάδα «υψηλής ετοιμότητας», «Leader» έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τον σερβικό λαό, που πασχίζει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των συνεχών πλημυρών, που έχουν καλύψει σχεδόν όλη την σερβική επικράτεια.Η EMERCOM αναφέρει ότι ένας απροσδιόριστος αριθμός βαρέων μεταγωγικών αεροσκαφών Ilyushin 76 (IL-76), της αεροπορικής δύναμης ταχείας αντίδρασης του ρωσικού υπουργείου εκτάκτων αναγκών, απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της πόλης Ramenskoye στην περιφέρεια της Μόσχας για την Σερβία.
Σύμφωνα με την EMERCOM, περισσότεροι από 70 από τους καλύτερους εκπαιδευμένους διασώστες μαζί με τον εξοπλισμό διάσωσης υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των στολών, βρίσκονται στην Σερβία και εκτελούν τιτάνιο έργο.

Γιατί ονόμασαν το τηλεσκόπιο του Βατικανού "Lucifer";

ΜΕΤΑ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ.

Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, σε συνεργασία με το Βατικανό και το τάγμα των Ιησουιτών, ανακοίνωσε το 2010 ότι ονόμασε το υψηλής ισχύος τηλεσκοπικό όργανο, που είχε κατασκευαστεί για λογαριασμό τους από μια γερμανική ομάδα, «Εωσφόρος».

Δεν ήταν μόνο ότι αυτό κατασκευάστηκε, παρά τις μεγάλες αντιρρήσεις από το έθνος των Apache, σε ιερό έδαφος, αλλά άφησε και τους πάντες με μηδενική εξήγηση ως προς την ονοματοδοσία "Lucifer"! 

"ΜΕΣΩ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" ΘΑΥΜΑΤΑ !!!!(ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΘΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ)


ΣΤΗ  Jackson. Ο MJ επιστρέφει έστω ... και σε ολόγραμμα!
Ο θρύλος της μουσικής  του Michael  Jackson , επέστρεψε! Όχι δεν μιλάμε ότι επιβεβαιώθηκε κάποια από τις γνωστές θεωρίες συνομωσίας, οι οποίες θέλουν το βασιλιά της ποπ, να έχει πέσει θύμα απαγωγής από εξωγήινους ή ότι δεν απεβίωσε ποτέ και ο θάνατος του δεν ήταν παρά μία καλοστημένη φάρσα για να γλιτώσει από τους illuminati .. . Στα διάσημα βραβεία Μουσικής Billboard Music Awards,, o Michael Jackson επέστρεψε Στη Σκηνή ΜΕ ΤΗ Μορφη  ολογράμματος .
Οι διοργανωτές των βραβείων κατάφεραν να προκαλέσουν πανικό, εμφανίζοντας τον MJ στη σκηνή μαζί με αληθινούς και ολογραφικούς χορευτές που ήταν πλαισιωμένοι από πολλά φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα. Ο άρχοντας της ποπ τραγούδησε και χόρεψε, κάνοντας τις συνηθισμένες εντυπωσιακές κινήσεις του, παρουσιάζοντας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο το κομμάτι  Slave  με  το  Rhythm , το οποίο βρίσκεται στο πιο πρόσφατο  Xscape  άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει ανέκδοτα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη. Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη μουσική βιομηχανία, καθώς και στο παρελθόν έχει εμφανιστεί σε ολόγραμμα ο διάσημος ράπερ Tupac, με το κόστος της ολογραμμικής του προβολής να ανέρχεται στα  400.000  δολαρια!
Michael.Jackson_Hologram2
ΕΙΝΑΙ ΤΟ εκκλπηκτικό ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Μπορει Τελικά Η.  Σύγχρονη Τεχνολογία , καθώς πλέον μπορεί να φέρει στη ζωή ακόμη και καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται ανάμεσα μας.
Βεβαια το ερωτημα ειναι θα μεινουν μονο για στον καλιτεχνικο χωρο η' θα προχωρησουν και πιο περα ωστε να δημιουργησουν <<πνευματικο πανικο>> στην ανθρωποτητα ;;;

ΣΟΚ! ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 9 ΕΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΑΒΕΣΤΙ

Λήψη ληοιθ.jpg (178,1 ΚΒ)

«Σε παιδιά που έχουν την ηλικία των εννέα πρόκειται να συνταγογραφηθούν φάρμακα που καθυστερούν την έναρξη της εφηβείας ως το πρώτο βήμα προς μια εγχείρηση αλλαγής φύλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η θεραπεία θα προσφερθεί από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας ( NHS ) στην Αγγλία στα παιδιά που είναι προβληματισμένα από το φύλο τους, που μπορεί να επιθυμούν να υποβληθούν σε δραστική χειρουργική επέμβαση μετά την εφηβεία.

Όμως, η απόφαση δέχθηκε επίθεση από τους κριτικούς οι οποίοι περιέγραψαν την απόφαση να προσφέρουν τη θεραπεία σε μια τόσο νεαρή ηλικία ως «τρομακτικό» και απαίτησαν μια άμεση έρευνα.

Τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα σε αυτή τη σάπια κοινωνία του Διαβόλου. Τα παγκόσμια λαμόγια καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διαφθείρουν και να καταστρέψουν τα παιδιά από την πιό ευαίσθητη ηλικία τους.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ ;;;

Ο Ίμβριος Βαρθολομαίος υπηρέτησε ως έφεδρος υπολοχαγός το 1961-63 στον Τουρκικό στρατό (ΕΦΗΜ. "Νέοι Άνθρωποι"), ορκισθείς ισόβια πίστη στην "Τουρκική πατρίδα" και στην "Ισλαμική θρησκεία".
Όμως δεν είναι ισλαμιστής ούτε χριστιανός διότι το πραγματικό του θρήσκευμα εν τεκτονισμό είναι η σιϊτική αίρεση του Σουφισμού ή "Λατρείας της Γαίας" ή "Νέας Εποχής Υδροχόου" ή "Εκκλησίας Μαϊτρέγια-Μητρογαιου", ως θιβετιανικός - ινδουϊστικος βουδισμός με ισλαμικό προσωπείο. Στο περιοδικό "Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης" έλληνες αναγνώστες των ΗΠΑ καταγγέλουν ότι κατά την εκεί επίσκεψή του, ο Βαρθολομαίος προσεκύνησε στους "Ναούς της Γαίας", ήτοι της Αμερικανικής "Εκκλησίας του Μαϊτρέγια", [ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ" ΗΠΑ, ST. JOHN THE DIVINE N.Y. ] για να συνενώσει την "Λατρείας της Γαίας" του Μαϊτρέγια με την Ορθοδοξία, ο Βαρθολομαίος εξωθήθηκε από τα νεοεποχητικά-νεοταξικά κέντρα να υποδυθεί το τέχνασμα-ρόλο της "οικολογίας ως επιστήμης η οποία ασχολείται με τα προβλήματα της .. Γαίας". (Ο Βαρθολομαίος και ο Φίλιππος Ενδιμβούργου (Σ.Ελισάβετ Αγγλίας) προίσταντο σε εορτές Φαναρίου Ιούνιο 1997 περί Οικολογίας, με θέμα συνεδρίου: "Περιβάλλον και δικαιοσύνη" εις σχολή Χάλκης Κων/πόλεως.)
Την ίδια εντολή περί "Οικολογίας" έλαβε τότε από το Σουφικό πλέον Φανάρι ο Μακαριώτατος Χριστόδουλος ο οποίος ήδη εμφανιζόταν ως "Οικολόγος" στα ΜΜΕ δίχως να γνωρίζει την σκοπιμότητα αυτής της εντολής.

BOPE: Οι προστάτες του Μundial στη Βραζιλία

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ !!!

Πάνω από 400 άντρες της στρατιωτικής αστυνομίας της Βραζιλίας, επιστρατεύθηκαν για να συνδράμουν στην προσπάθεια διαφύλαξης του Μουντιάλ κόντρα στις εγκληματικές οργανώσεις που αλωνίζουν στις φαβέλες του Ρίο.Οι πραγματικοί "αστακοί" της αστυνομίας μοιάζουν μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό με εκείνους που πρωταγωνιστούσαν στην cult ταινία του Terry Gilliam, που λεγόταν Brazil και έκανε πρεμιέρα το 1985.
Μπορεί σε πρώτη όψη να προκαλούν δέος και φόβο, ωστόσο είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν να είναι αποτελεσματικοί δεδομένου ότι η κοινή γνώμη της χώρας στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης που έχει επιβάλλει μέτρα λιτότητας και ζητάει ανάπτυξη έτσι ώστε η Βραζιλία να βγει από την οικονομική κρίση.

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Και καλά είπε: «Στην χώρα των ζώντων». Διότι εκείνη είναι η πραγματική ζωή, που είναι απαλλαγμένη από τον θάνατο και έχει καθαρά τα αγαθά. Διότι λέει∙ «Όταν θα καταργήση κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμι, σαν τελευταίος εχθρός θα καταργηθή ο θάνατος» (Α΄ Κορ. 15,26).

Όταν όμως αυτά καταργηθούν, δεν μένει κανένα από τα λυπηρά, ούτε φροντίδα, ούτε πόνος∙ ώστε όλα εκείνα είναι γεμάτα από χαρά όλα γεμάτα από ειρήνη, όλα γεμάτα από ευθυμία, όλα γεμάτα από ευφροσύνη, όλα αληθινά και ειλικρινά και σταθερά∙ διότι εκεί δεν υπάρχει κανένα από τα αμαρτήματα, ούτε θυμός, ούτε λύπη, ούτε έρωτας χρημάτων, ούτε πόθος σωμάτων, ούτε φτώχεια, ούτε πλούτος, ούτε ατιμία, ούτε κανένα άλλο παρόμοιο με αυτά.

Αυτή λοιπόν την ζωή και εμείς ας επιθυμούμε και όλα να τα κάμνουμε με αυτό το σκοπό.

"Θέλω να πάρεις το καλάθι και να πας στο ποτάμι να μου φέρεις νερό"

Ζούσε κάποτε, σ’ ένα χωριό μία χήρα πολύ φτωχιά με το μοναχογιό της. Για να μεγαλώσει το παιδί της ξενοδούλευε κι επειδή έβαλε σ’ αυτό όλο το μεράκι της,άπ’ τον καημό της αποφάσισε να το σπουδάσει. Πήγε λοιπόν κι έπεσε στα γόνατα μπροστά στην Παναγία κι έλεγε: «Παναγία μου αξίωσέ με εμένα την αμαρτωλή να σπουδάσω το μοναχογιό μου». Έτσι με χίλιες στερήσεις και προσευχές κατάφερε η φτωχή χήρα να σπουδάσει το γιό της γιατρό.
Κάποια μέρα, με το δίπλωμα στην τσάντα ξεκίνησε ο γιατρός να επισκεφτεί τη μάνα του,που είχε πιά γεράσει, για να την ευχαριστήσει. Η μάνα τον υποδέχτηκε με πολλή χαρά και με βαθιά ευγνωμοσύνη στην Παναγία, που την αξίωσε να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής της.
Την άλλη μέρα, Κυριακή, πηγαίνει και ξυπνάει το γιό της και του λέει: «Σήκω, γιέ μου, να πάμε να ευχαριστήσουμε την Παναγία για την προκοπή σου. Ο γιατρός όμως της αρνήθηκε να πάει στην εκκλησία, γιατί δεν πίστευε, όπως είπε, στα λόγια της και τα θεωρεί ξεπερασμένα.