Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Κατήχηση στο "άψε σβήσε" και Βάπτιση της ..."κανάτας"! ...(βίντεος)


Ποτέ δεν προλαβαίνουν να κάνουν στούς Νεοφωτιζομένους ΟΡΘΟΔΟΞΗ Κατήχηση και εαν τυχον βρουν τον χρονο τους μυουν στην Παναιρεση του Οικουμενισμού;
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων...!!!
Νά, λοιπόν! Σιγά, μὰ σταθερὰ μᾶς προσάρμοσαν στὴ "νέα ἐκκλησία" της Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὴν Βάπτιση καὶ Κατήχηση τῆς ...κανάτας και του ραντίσματος ...!!!!...αλίμονο στο ποίμνιο...!!!
Βάπτιση στην Γεωργια...!!! Αλήθεια τι λογο στον Θεό θα δωσει ο ψευδολευιτης για τα τοσα παιδιά που εχει αφήσει αβαπτιστα;
ΑΙΣΧΟΣ!!!Φωτογραφία του χρήστη ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1829
Επιτομή – Περί του θείου βαπτίσματος και του τύπου των τριών καταδύσεων.
«… Διαβεβαιούμεν διά τούδε του Πατριαρχικού και Συνοδικού Γράμματος και αποφαινόμεθα, ίνα το θείον και ιερόν βάπτισμα, ώσπερ απανταχού των Ορθοδόξων…
…Ανάγκη γάρ γίνεσθαι εντελείς μέχρι υπέρ κεφαλήν τας τρείς καταδύσεις του βαπτιζομένου…»
Και ούτω το βάπτισμα τετελεσμένον εστίν ευαγγελικώς τε και κανονικώς και κατά την έν Ευαγγελίοις του Κυρίου ημών εντολήν τοις ιεροίς αυτού μαθηταίς εντειλαμένου: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη Βαπτίζοντες αυτούς είς το όνομα του Πατρός και9 του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Βαπτίζοντας αυτούς είπεν ο Κύριος ουχί επριραντίζοντες η επιχέοντες.
Η γάρ κυρίως σημασία καιν έννοια του ρήματος Βαπτίζω ουδέν άλλον σημαίνουσα εστίν, ειμή εμβάλλειν τοίς ύδασι το βαπτιζόμενον και κοινότερον ειπείν, βουτών αυτό καλύπτειν ολόκληρον εν τοις ύδασι…
Το δε μέχρι της οσφύος ( μέσης ) εμβυθίζειν και τη δεξιά χειρί επιρραντίζειν επί την κεφαλήν του νηπίου τρίς ύδωρ, πρώτον επιβοών το Είς το όνομα του Πατρός, τρίς δεύτερον και τρίς τρίτον και όσα άλλα παρά την κανονικήν ταύτην έκθεσιν της του ιερού τούτου μυστηρίου τελετής είς πράξιν τυχόν χωρούσι σκολιά και κακόδοξα και ουδόλως εξ΄αρχαίας εκκλησιαστικής παραδόσεως βεβαιωμένα, απαράδεκτα διόλου εστί τη Ανατολική ημών Εκκλησία, ως αντιβαίνοντα τοίς αποστολικοίς και συνοδικοίς κανόσι και αυτή τη θεία του Κυρίου ημών εντολή απάδοντα, ως ανωτέρω διείληπται και ο επιχειρών δε τη πράξει των τοιούτων σκολιών και τη Εκκλησία απαραδέκτων και μη διορθούμενος, ένοχος εστί τοίς παρά των ιερών Αποστόλων εν τη παραβάσει τούτων ωρισμένοις επιτιμίοις και αποδοκιμαστέος. Όθεν είς ένδειξιν απελύθη και το παρόν ημέτερον Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Γράμμα. αωκθ’ 1829 κατά μήναν Σεπτέμβριον επινεμήσεως Γ’

† Αγαθάγγελος ελέω θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης αποφαίνεται.
† Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αθανάσιος αποφαίνεται.
† Ο Χαλκηδόνος Ζαχαρίας αποφαίνεται
† Ο Δέρκων Νικηφόρος αποφαίνεται.

Περι ΒαπτίσματοςΦωτογραφία του χρήστη ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.

Ας δούμε τι γράφει το Πηδάλιο και ποια είναι η εμπειρία της Εκκλησίας
Κανών Αποστολικός 46:
Όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ήθελεν αποδεχθή ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών, ο τοιούτος προτάζομεν να καθαιρεθεί. Επειδή ποίαν συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολον; Ή πιστός μετά του απίστου;
Κανών Αποστολικός 47:
Επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον κατά αλήθεια έχοντα βάπτισμα, εάν άνωθεν βαπτίση. ή τον μεμολυσμένο παρά των ασεβών εάν μη βαπτίση καθαιρείσθω…
Κανών Αποστολικός 50:
Ει τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα (3 καταδύσεις ), μιας μυήσεως επιτελέση αλλά εν βάπτισμα ( 1 κατάδυση ), το εις τον θάνατον του Κυρίου διδόμενον καθαιρείσθω…
( σ.σ. Εάν με την 1 κατάδυση είναι άκυρο, τότε το χωρίς καμμία, που μπορεί να σταθεί; )
Κανών Αποστολικός 68:
…τους γαρ παρά των τοιούτων ( αιρετικών ), βαπτισθέντας ή χειροτονηθέντας, ούτε πιστούς, ούτε κληρικούς είναι δυνατόν.
255μ.χ συνεκλήθη τοπική σύνοδος αποκλειστικά για το θέμα του βαπτίσματος, γνωστή ως Εν Καρθαγένη. Απόφαση της συνόδου: Έξω της Εκκλησίας κανένας δεν δύναται να βαπτισθεί, επειδή είναι ένα της Ορθοδόξου Εκκλησίας το βάπτισμα.
258 μ.χ. συνεκλήθη τοπική σύνοδος στην Ικονία με έξαρχο τον Φιρμιλιανό Καισαρείας. Απόφαση της συνόδου: Καμιά Ιεροπραξία των αιρετικών να μην είναι δεκτή.
325 μ.χ. η 1η οικουμενική σύνοδος στον 190 Κανόνα βαπτίζει τους αιρετικούς Παυλιανιστάς.
Ο Μέγας Βασίλειος: στον 1ο Κανόνα του δέχεται το βάπτισμα των σχισματικών με την αναμύρωση ( χάριν των επισκόπων της Ασίας, δηλονότι είχαν απαράλλαχτο τον Ορθόδοξο τύπο του Μυστηρίου). Γιά τους αιρετικούς Εγκρατίτες ορίζει να βαπτισθούν εξ’ άπαντος, διότι ίδιον επινόησαν βάπτισμα, παραχαράξαντες την εν τω βαπτίσματι παράδοσιν.
Στον 47ο Κανόνα του ο Βασίλειος επιδιορθούμενος διατάσει κατηγορηματικά την ακρίβεια των Αποστολικών Κανόνων – εξ’ ‘απαντος βάπτισμα
381 μ.χ. η 2η οικουμενική σύνοδος στον 7ο Κανόνα δέχεται το βάπτισμα των αιρετικών Αρειανών και Μακεδονιανών διότι είχαν απαράλλαχτο τον Ορθόδοξο τύπο του βαπτίσματος. Τους αιρετικούς που παραχάραξαν τον Ορθόδοξο τύπο του Μυστηρίου, τους βάπτισαν ακινδύνως. (Ευνομιανούς – Μοντανιστάς – Σαββελιανούς).
451 μ.χ. η 4η οικουμενική σύνοδος στον 14ο Κανόνα ορίζει να βαπτίζονται οι αιρετικοί που παραχάραξαν τον Ορθόδοξο τύπο του Μυστηρίου.
691 μ.χ. η Πενθέκτη οικουμενική σύνοδος στον 2ο Κανόνα σφραγίζει τους Κανόνες του Μ. Βασιλείου και της τοπικής συνόδου Εν Καρθαγένη, δίνοντας τους πλέον κύρος Οικουμενικό και Αλάθητο.
Το 1755 μ.χ. συνεκλήθη Πανορθόδοξος σύνοδος για το θέμα του βαπτίσματος.
Απόφαση της συνόδου:
Τους δ’ εξ αυτών αβαπτίστως βαπτιζομένους ( σ.σ. χωρίς καταδύσεις) ως αβαπτίστους αποδεχόμεθα, προσερχομένους τη ορθοδόξω πίστει, κι ακινδύνως αυτούς βαπτίζομεν, κατά τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας, οις αραρότως επιστηρίζεται η αγία του Χριστού και αποστολική και καθολική Εκκλησία, η κοινή μήτηρ πάντων ημών. Και επί ταύτη τη κοινή ημών διαγνώσει και αποφάνσει σφραγίζομεν τον Όρον ημών τούτο, ταις αποστολικαίς και συνοδικαίς διαταγαίς συνάδοντα, διαβεβαιούντες αυτόν δι’ ημετέρων υπογραφών. Εν έτει σωτηρίω αψνε’.
† Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.
† Ματθαίος ελέω Θεού πάπας και πατριάρχης της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας και κριτής της Οικουμένης.
† Παρθένιος ελέω Θεού πατριάρχης της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης.
Περι βαπτίσματοςΦωτογραφία του χρήστη ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.
Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξ’ οικονόμων
Ο παγκίνως γνωστός θεολόγος Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξ’ οικονόμων (19ος αιώνας) λέγει πώς η επίχυση δεν είναι ποτέ δυνατόν να θεωρηθεί βάπτισμα, πολύ περισσότερο ο ραντισμός.
Είναι νεωτερισμός ακανόνιστος, ο δε 2ος άγραφος.
Άρα το ράντισμα έρημον εστί των καταδύσεων και αναδύσεων και ακολούθως έρημον εστί και του τύπου του τριημερονυκτίου θανάτου και της ταφής και αναστάσεως του Χριστού και έρημον πάσης χάριτος, αγιασμού και αφέσεως των αμαρτιών.
Ο Χριστός νομοθέτησε γέννεσιν εξ’ ύδατος και πνεύματος. Γεννά δε, όχι η ραντίζουσα, αλλά η εγκυμονούσα και γεννάται ωσαύτως ου το ραντιζόμενον, αλλά το κυοφορούμενον έμβρυον.
[σ.σ. η κολυμπήθρα εχει τον τυπο της μήτρας της γυναικός - αγιος Χρυσόστομος ].
Ο ερμηνευτής των Ιερών Κανόνων, Άγιος Νικόδημος ονομάζει ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΥΣ τους Λατίνους και το "βάπτισμα" τους στερημένο πάσης χάριτος, αγιασμού και αφέσεως αμαρτιών ομιλώντας για την έλλειψη των τριών καταδύσεων, KI OXI για το θέμα της αιρέσεως, όπως φαίνεται παρακάτω :
«Tὸ βάπτισμα αὐτῶν ψεύδεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Kαὶ οὐχ ὅλως ἐστὶ βάπτισμα, ἀλλὰ ράντισμα μόνον ψιλόν… Tὸ λατινικὸν ράντισμα, τῶν καταδύσεων καὶ ἀναδύσεων ὂν ἔρημον, ἀκολούθως ἔρημον καὶ τοῦ τύπου τοῦ τριημερονυκτίου θανάτου καὶ τῆς ταφῆς καὶ Ἀναστάσεως τοῦ Kυρίου ὑπάρχει. Ἐκ δὲ τούτων, δῆλόν ἐστι καὶ ὁμολογούμενον, ὅτι καὶ ἔρημον πάσης χάριτός ἐστι καὶ ἁγιασμοῦ καὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. Eἰ δὲ οἱ Λατῖνοι ἀνθίστανται, ὅτι τὸ ἑαυτῶν ράντισμα διὰ τῶν ἐπικλήσεων τῆς ἁγίας Tριάδος παρεκτικόν ἐστιν ἁγιασμοῦ καὶ χάριτος, ἂς μάθωσιν, ὅτι δὲν τελειοῦται τὸ βάπτισμα διὰ μόνον τῶν τῆς Tριάδος ἐπικλήσεων, ἀλλὰ δεῖται ἀναγκαίως καὶ τοῦ τύπου τοῦ θανάτου καὶ τῆς ταφῆς καὶ ἀναστάσεως τοῦ Kυρίου. Ἐπειδὴ οὔτε μόνη ἡ εἰς τὴν Tριάδα πίστις σῴζει τὸν βαπτιζόμενον, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ ἀναγκαία ὑπάρχει καὶ ἡ εἰς τὸν θάνατον τοῦ Mεσσίου πίστις καὶ οὕτω δι᾽ ἀμφοτέρων ἐντὸς τῆς σωτηρίας καὶ μακαριότητος γίνεται οὗτος».
Σὲ ἄλλο δὲ σημεῖο ὁ ἱερὸς Πατὴρ τονίζει:
«Ἓν τοῦτο ἐπιχείρημα, τὸ ὁποῖον, τόσο εἶναι ἰσχυρὸν καὶ ἀναντίρρητον, ὅσον εἶναι ἰσχυροὶ καὶ ἀναντίρρητοι οἱ Kανόνες τοῦ μεγάλου Bασιλείου καὶ τοῦ ἱερομάρτυρος Kυπριανοῦ, ὡσὰν ὁποῦ ἔλαβον, καὶ ἔχουν μάλιστα τὸ κῦρος ἀπὸ τὴν ἁγίαν καὶ Oἰκουμενικὴν στ΄ σύνοδον (β΄ καν.) οἱ Λατῖνοι εἶναι ἀβάπτιστοι, διατὶ δὲν φυλάττουσι τὰς τρεῖς καταδύσεις εἰς τὸν βαπτιζόμενον, καθὼς ἄνωθεν ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παρὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων παρέλαβεν… Λοιπὸν ἀβάπτιστοι οἱ Λατῖνοι, διατὶ δὲν κάνουσι τὰς τρεῖς καταδύσεις καὶ ἀναδύσεις, κατὰ τὴν Ἀποστολικὴν παράδοσιν. Περὶ τούτων τῶν τριῶν καταδύσεων πόσον εἶναι ἀναγκαῖαι καὶ ἀπαραίτητοι εἰς τελείωσιν τοῦ βαπτίσματος, δὲν λέγομεν. Ὅποιος ἀγαπᾷ, ἂς ἀναγνώσῃ, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην ἂς ἀναγνώσῃ τὸ ἐγχειρίδιον τοῦ πολυμαθεστάτου καὶ σοφωτάτου Eὐστρατίου τοῦ Ἀργέντου».
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ,ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝΕ ΓΙΝΕΙ ΚΟΣΜΙΚΑ...
Φωτογραφία του χρήστη ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΧΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ ,ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΑΝ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ......
ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ "ΑΝΑΞΙΩΝ ΙΕΡΕΩΝ" ΚΟΙΤΑΝΕ....
....ΑΝ Η ΚΟΛΥΜΒΥΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ , ΤΙΣ ΚΟΡΔΕΛΙΤΣΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΕΣ ,ΤΑ ΡΟΥΧΑΛΑΚΙΑ, ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙΑ ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝΕ.....ΑΝ ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΟΙΚΟ Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ......
....ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΜΑΣ.....
Η ΚΟΛΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΝΑΞΙΟΙ "ΙΕΡΕΙΣ" ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ......
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΔΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΥΘΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙΤΕ......
....ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟ ΙΕΡΕΑ,ΟΡΘΟΔΟΞΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙΤΕ .
ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ.....Φωτογραφία του χρήστη ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ....
ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ...ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ.....ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ....
http://opaidagogos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.