Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ἐπιστολή συμπαράστασης, διαμαρτυρίας καὶ ἀλληλεγγύης, πρὸς τοὺς διωκόμενους Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας, κ.κ. + Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Καραβᾶ Καθηγούμενο καὶ τὴν Συνοδεία αὐτοῦ και τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα, κ.κ. + Ἀρχιμανδρίτη Παϊσίου Παπαδόπουλου

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξια

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                   

«ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:25

Μετὰ λύπης πληροφορηθήκαμε τὴν ἀντορθόδοξη, ἀντικανονική, καὶ παράνομη συμπεριφορά ἐκ μέρους τοῦ οἰκείου σας Ἐπισκόπου, «Σεβασμιωτάτου» Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας Θεοκλήτου, τῆς κρατούσας Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ποὺ ἀφορᾶ τὴ δίωξή σας, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν τῆς Συνοδείας σας, ὅπως καὶ προγενέστερα τὴ δίωξη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα, κ.κ. + Ἀρχιμανδρίτη Παϊσίου Παπαδόπουλου ἐξαιτίας τῆς διακοπῆς τῆς μνημόνευσης τοῦ ἐν λόγῳ Μητροπολίτου Θεοκλήτου, στὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῶν λοιπῶν ἀκολουθιῶν.

Ἐμεῖς, τὰ μέλη τοῦ Ἐθνικοπατριωτικοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ὀφείλουμε ὅταν διώκονται ἀδελφοί μας ἐν Χριστῷ καὶ μάλιστα γιὰ θέματα Πίστεως, νὰ τοὺς ὑπερασπιζόμαστε, νὰ τασσόμαστε στὸ πλευρό τους καὶ νὰ διαμαρτυρόμαστε ἐνώπιον πάντων τῶν ὑπευθύνων, καταγγέλωντας αὐτοὺς γιὰ τὴν σκανδαλώδη, ἀντιπατερική καὶ βλάσφημη συμπεριφορά τους, ἡ ὁποία δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν παρακαταθήκη τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης τὴν ὁποίαν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι πλέον γνωστὸ ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι τῆς κρατούσας Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὑποτὶθεται πὼς ἔχουν ταχθεῖ γιὰ νὰ φυλάσσουν Θερμοπύλες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκολουθοῦν τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συμπεριφέρονται βάναυσα καὶ ἀνελέητα σὲ ὅσους κληρικοὺς καὶ ὑποτακτικούς τους θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ὁμολογιακὴ Γνήσια Ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν ὃτι ἒχει μείνει ἀκόμη ὄρθιο ἀπὸ τὴ λαίλαπα τῆς αἱρεσεως.

Δίκαια, λοιπόν, οἱ Ἐπὶσκοποι αὐτοὶ ὀνομάζονται Ἐπὶσκοποι τῆς κρατούσας ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καὶ ὄχι τῆς ἐν ΧΡΙΣΤΩ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!, ποιμαίνοντες ἐξουσιαστικὰ καὶ ὄχι μὲ ἀγάπη, ὅπως ὁρίζει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος λέγοντας: «ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστικῶς ἀλλ᾿ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως… τύποι γινόμενοι τοῦ Ποιμνίου» (Α' Πέτρ. Ε', 2-3).

Γιαυτό καί η τήρηση τῶν κανὸνων πρέπει νά γίνεται ὄχι στὴν τύχη, ἀλλα ὅπως φαίνεται καλό στὴν ἀλὴθεια καί στὸν κανὸνα καί στόν γνώμονα τῆς ἀκρίβειας. «Γιατί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τέτοιος ἀπὸ τὴν φύση του πού δέν δὲνεται» καί σέ κανένα ἱερὰρχη δὲν δόθηκε ἐξουσία νά παραβαίνει τούς κανόνες, παρά μόνο νά συμβαδίζει μέ τά δόγματα καί νά ἀκολουθεῖ τούς προηγουμὲνους. Ἔχουμε ἐντολή ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀπόστολο (προς Γαλ. 1.8) ἐκτός ἀπὸ αὐτό πού παραλάβαμε, καί ἐκτός ἀπὸ αὐτό πού ὁρίζουν οἱ κανόνες τῶν κατά καιρούς Συνόδων, Οἰκουμενικῶν και τοπικῶν, ἐάν κανείς διδάσκει ἤ μᾶς διατάζει νά κάνουμε οτιδήποτε ἄλλο, νά τὸν θεωροῦμε ἀπαράδεκτον, καί νά μή τὸν συγκαταλὲγουμε ἀνάμεσα στὸν κλῆρο τῶν Ἁγὶων, καί ἄς ἔχει τό Ἀνάθεμα.
Συμφωνοῦμε καὶ συνταυτιζόμαστε μὲ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμά σας καὶ τὴν ὑποχρέωση τῆς διακοπῆς τῆς μνημόνευσης τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου σας Μητροπολίτου Θεοκλήτου καὶ κατ᾿ ἐπὲκταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ αὐτόν. Ἡ ἐνέργειά σας αὐτὴ εἶναι πλήρως κατοχυρωμένη ἀπὸ τὸν ΛΑ' Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τὸν ΙΕ' Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Μ.Φωτίου καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ σύσσωμη τὴν Ἁγιογραφικὴ καὶ Ἁγιοπατερικὴ Γραμματεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Ὑπερασπιζόμαστε τὴν Ὀρθὸδοξη μαρτυρία καὶ ὁμολογία τῆς Ι.Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας καὶ τῆς Ι.Μ. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα, εἴμαστε ἐνάντιοι στὴν ἁρπαγή τους ἀπὸ τὸν Παναιρετικὸ Οἰκουμενιστὴ Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο καὶ ἐπικροτοῦμε τὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου αὐτοῦ , διότι ἔπεσε στὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ ἤ γνωστικισμὸ, τὴν παναίρεση ἡ ὁποία ἔγινε πλέον καὶ «Συνοδικά» δεκτὴ ἀπὸ τὴν Ληστρικὴ Ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης.

Ἀγρυπνοῦμε, προσευχόμαστε καὶ θὰ εἴμαστε ἕτοιμοι πρὸς βοήθεια σὲ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ἠθικῆς συμπαράστασης ὑπὲρ τῶν δύο διωκομένων Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας.

Διατελοῦμε ἐν πάσῃ τιμῇ καὶ θερμοπαρακαλοῦμε ὅπως συντάξετε κι ἐσεῖς ἐπιστολὴ συμπαράστασης καὶ ἀλληλεγγὺης ὑπὲρ τῆς ἱστορικῆς, γνήσιας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους Ἂθω, μὲ καθηγούμενον τὸν + Ἀρχιμανδρίτη ΜΕΘΟΔΙΟ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ στόχο τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ συνεχίζει διωκόμενη τὸν ὁμολογιακὸ ἀγῶνα διὰ νὰ κρατήσει τὴν ἱερή πὶστη καὶ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Γέροντας καὶ πνευματικός μας Πατέρας + Ἀρχιμανδρίτης ΜΕΘΟΔΙΟΣ στὰ ταπεινά μας μάτια παραμὲνει ἕνας σπάνιου κάλλους σὺγχρονος ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ τῆς πίστης καὶ κατὰ τὴ γνώμη μας ἐθνεγέρτης τῶν νεοελλὴνων.

Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς κατὰ τὰ ἄλλα «διαπρεπεῖς» καὶ «ἐγκρὶτους» καὶ «εὐαισθητοποιημένους» πολίτες τῆς χώρας μας σὲ πολιτικὸ καὶ Ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο.

Θὰ τὸ ξαναεπαναλάβουμε:
Μήπως ἡ συνισταμένη τῶν «ὁδηγιῶν» τῆς Νέας Ἐποχῆς εἶχε σὰν στόχο νὰ κλείσει μιὰ γιὰ πάντα ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ «ΣΤΟΜΑ» ποὺ μιλοῦσε, ὃταν ὁ κὰθε ἄμβωνας περὶ ἄλλων τυρβάζει σήμερα μακριὰ ἀπὸ τὸ σκοπὸ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς τῶν Χριστιανῶν;

                                                                                                                                 ΚΑΒΑΛΑ 7 -8-2017

Μετὰ τιμῆς ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου : Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ευαγγελίδης

Ο Γραμματέας Ιωάννης Κολοκυθάς


τηλ.  επικοινωνιας : 69 72 29 16 76

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.